Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Regulamin konkursu "Wygraj bilety na Festiwal Roślin Owadożernych "Atak Gigantów" i Światową Wystawę Orchidei, Bonsai i Sukulentów!"

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest StartUp waw4free prowadzony w ramach Programu AIP - Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.
2. Kontakt z organizatorem możliwy jest przez formularz dostępny na stronie waw4free.pl/kontakt
3. Celem konkursu jest promowanie kultury lokalnej i dziedzictwa historycznego regionu.
4. Fundatorem nagród jest Organizator.
5. Konkurs jest jednoetapowy i prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Czas trwania konkursu: od 18 maja 2022 do 20 maja 2022.
7. Zadanie konkursowe: odpowiedz na pytanie: jaka jest Twoja ulubiona roślina i dlaczego?

§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośc do czynności prawnych.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na brzmienie regulaminu poprzez zaznacznie odpowiedniego pola w formularzu konkursowym.
4. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
6. Uczestnik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Organizatorowi takiej prośby.
7. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Uczestnika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Organizator informuje, iż Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.

§ 3. Termin i warunki dostarczenia odpowiedzi konkursowych
1. Odpowiedzi konkursowe wysyłane są do Organizatora poprzez formularz konkursowy.
2. Termin dostarczenia odpowiedzi: 20 maja 2022, decyduje data wpływu do Organizatora. Odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 maja 2022.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych odpowiedzi.

§ 4. Ocena prac i zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje osoba wyznaczona do tego celu przez Organizatora.
2. Odpowiedzi będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, poczucie humoru, dobra identyfikacja odpowiedzi z tematem.
3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców, każda o wartości nie przekraczającej 760 zł brutto.
4. Decyzje o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz sposobie ich odbioru za pomocą poczty elektornicznej na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

§ 5. Prawa autorskie
1. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.

§ 6. Informacje dodatkowe
1. Konkurs jest konkursem promocyjnym i nie jest realizowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie jego rodzin, jak również zleceniobiorcy oraz inni podwykonawcy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również podmioty powiązane z nimi kapitałowo lub osobowo jak również ich wspólnicy, akcjonariusze lub udziałowcy.
3. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
4. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy złożyć do Organizatora z dopiskiem: "Reklamacja - konkurs "Wygraj bilety na Festiwal Roślin Owadożernych "Atak Gigantów" i Światową Wystawę Orchidei, Bonsai i Sukulentów!". Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.
6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu oraz przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.
7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.
8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

§7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://waw4free.pl/?regulamin-konkursu=239-wygraj-bilety-na-festiwal-roslin-owadozernych-atak-gigantow-i-swiatowa-wystawe-orchidei-bonsai-i-sukulentow
2. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są mailowo po kontakcie z Organizatorem przez formularz dostępny na stronie https://waw4free.pl/kontaktSprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Bądź na bieżąco z wydarzeniami!
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
Postaw nam kawę