You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Sławomir Pawszak / Laniakea

Sławomir Pawszak / Laniakea

exhibition
📅 Date: 23 February 2018, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Galeria Foksal, ul. Foksal 1/4 (show on the map)
[PL]

Sławomir Pawszak
Laniakea

Otwarcie wystawy: 23.02.2018, g.18:00
26.02. - 06.04. 2018

Kurator: Lech Stangret

Partner wystawy: Holy-art Sp. z o.o, Sp. k.

Na swojej pierwszej, indywidualnej, wystawie w Galerii Foksal Sławomir Pawszak prezentuje nowe prace wykonane na papierze fotograficznym.
Fotogramy Sławomira Pawszaka wpisują się genetycznie, w nurt eksperymentów wykorzystujących „rysowanie” a właściwie „malowanie światłem”. Niewątpliwie najbliżej im do heliografik Hillera, ale nie tyle z uwagi na użytą technikę co ideę. Hilller w 1933 roku poznał w Łodzi naukowca - Arego Sternfelda, który pracował nad „Wstępem do kosmonautyki”. Połączyło ich głębokie zainteresowanie przestrzenią kosmiczną. Hiller przygotował dla niego projekt okładki do wydania francuskiego tej pracy, bo w Polsce uważano teorie i obliczenia Sternfelda za wymysły szalonego naukowca i nie znalazł się wydawca.
Pawszak używa do wykonania swoich prac skanera i komputera eksperymentując z formą i techniką. Tworzy obrazy poprzez nakładanie przezroczystych farb na szybę skanera, łącząc je z wizerunkami powiększonych części przedmiotów, szablonów. Powstają obrazy o otwartej, z pozoru abstrakcyjnej formie, strukturze charakteryzującej się fragmentarycznością i synkretyzmem. Pod wpływem światła kształty figur zatracają materialność brył, swoją cielesność, stają się przezroczyste, wzajemnie się przenikając. Niekiedy pojawiają się wysepki rozświetlone błyskami światła, jakby powodowane wybuchami kosmicznej energii. Elementy realistyczne współegzystują z fantastyką kreując wizerunki nieznanego wszechświata.
Pawszak w swoich fotogramach tworzy malarskie wizje makroświata wykorzystując powiększone wizerunki z mikroświata, to jakby (posługując się tytułem bestselerowej książki Christophera Galfarda) pikturalny „Wszechświat w twojej dłoni”. Do swych działań artysta używa skanera i komputera. Zdaje się szukać własnej, niepowtarzalnej, artystycznej techniki, ale to czy nowe jego prace nazwiemy fotografiami, fotogramami, czy jeszcze inaczej nie wydaje się mieć istotnego znaczenia, bo chyba należy zgodzić się w tym wypadku z Man Rayem, który pisał: „Zawsze znajdą się tacy, którzy będą zwracać uwagę jedynie na technikę, pytać „jak ?”, ale znajdą się też tacy, z natury bardziej dociekliwi pytający „po co ?”. Osobiście mnie zawsze bardziej interesowała inspiracja niż informacja”

[EN]

Sławomir Pawszak
Laniakea

Opening: 23.02.2018, at 6pm
26.02. - 06.04. 2018

Curator: Lech Stangret

Partner: Holy-art Sp. z o.o, Sp. k.

At his first solo exhibition at the Foksal Gallery, Sławomir Pawszak will be showing new works created on photographic paper.
Sławomir Pawszak’s photograms, created almost a century on, fit genetically into the stream of experimentation using ‘drawing’, or to be precise, ‘painting with light’. They are undoubtedly most akin to Hiller’s heliographics, but in terms of concept rather than technique. In 1933, Hiller met a scientist, Ary Sternfeld, in Łódź. What brought them together was their profound interest in cosmic space. Stenfeld wrote a book on cosmonautics but, in Poland, his theories and calculations were deemed to be the fabrications of a mad scientist and he was unable to find a publisher. The work was eventually published in French as Initiation à la cosmonautique (Introduction to Cosmonautics) with a cover design by Hiller.
Pawszak uses a scanner and computer for his works, experimenting with form and technique. He creates images by applying transparent paints to the glass of the scanner, juxtaposing them with pictures of enlarged elements of objects, stencils. In form, the structure of the images that emerge is open and outwardly abstract and, in nature, it is fragmentary and syncretic. Affected by the light, the shapes of figures lose the solid mass of their materiality, their corporeality, becoming transparent and interpenetrating. Small islands sometimes appear, illuminated by flashes of light seemingly caused by explosions of cosmic energy. Realistic and fantastical elements coexist, creating images of an unknown universe.
In his photograms, Pawszak creates a painterly vision of the macro-world by using enlarged images from the micro-world. To borrow the title of Christophe Galfard’s best-selling book, it is a kind of pictorial ‘universe in your hand’. As mentioned earlier, he uses a scanner and a computer. He seems to be seeking his own unique artistic techniques but, whether we call his new works photographs or photograms or something else again appears not to be of vital significance because, in this instance, we should probably agree with Man Ray, who wrote:
“Of course, there will always be those who look only at technique, who ask ‘how’, while others of a more curious nature will ask ‘why’. Personally, I have always preferred inspiration to information.”