You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

V Warszawski Niezależny Kiermasz Książek 2020 // 5th Warsaw Independent Bookfair

V Warszawski Niezależny Kiermasz Książek 2020 // 5th Warsaw Independent Bookfair

fair
📅 Date: 05 September 2020, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., ADA Puławska, ul. Puławska 37 (show on the map)
[English version below]

V Warszawski Niezależny Kiermasz Książek 2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w piątej edycji Warszawskiego Niezależnego Kiermaszu Książek, który w tym roku odbędzie się 5-6 września w przestrzeni A.D.A. Puławska. Jeśli piszesz, drukujesz, organizujesz, tłumaczysz, prowadzisz bibliotekę albo coś badasz, tworzysz lub po prostu, tak jak my, lubisz książki, wpadnij nas wesprzeć w działaniach na rzecz niezależnych wydawnictw i książkowej samoorganizacji. Zapraszamy na dyskusje, wykłady, warsztaty i koncerty.

W ubiegłym roku w kiermaszu brały udział wydawnictwa, kolektywy i osoby reprezentujące różne środowiska zarówno z Polski jak i zagranicy. Wydarzenie przyciągnęło też sporo miłośniczek i miłośników książek i liczymy na to, że w tym roku będzie podobnie.

W tym roku sytuacja jest szczególna, ponieważ świat mierzy się ze skutkami pandemii COVID-19, w wyniku której pogłebiają się nierówności społeczne. Nieskuteczne działania rządów, wieloletnie zaniedbywanie polityki zdrowotnej i społecznej doprowadziły do tragicznych konsekwencji i pozostawienia osób z grup już doświadczających wykluczenia i dyskryminacji w jeszcze gorszej sytuacji. Gniew, bezsilność i frustracja wywołały falę nowych, oddolnych ruchów solidarnościowych, opartych o pomoc wzajemną. Budowanie sieci wsparcia, określanie swoich potrzeb i granic, uczy nas również wypracowywania równowagi w naszych działaniach i walkach o lepszy świat. Dzięki temu udało nam się nie tylko zobaczyć siebie nawzajem, ale również siebie samych jako części większej, połączonej ze sobą całości. W tym kontekście nie możemy zapomnieć o naturze i planecie, jako ekosytemie, którego jesteśmy częścią. Wokół tych tematów chcemy zorganizowac tegoroczny kiermasz.

Wydarzeniu będą towarzyszyć spotkania, w trakcie których będą poruszane tematy obecnie zajmujące wydawnictwa niezależne oraz inicjatywy oddolne, i które wpisują się w ideę piątego Niezależnego Kiermaszu Książek. Jest on otwarty jest na przekaz równościowy obejmujący głos osób wykluczanych. Będzie przestrzenią, aby wspólnie dzielić się naszymi doświadczeniami, uczyć się od siebie nawzajem, z szacunkiem dyskutować nad alternatywami oraz spojrzeć krytycznie na współczesną rzeczywistość.

Kiermasz jest bezpłatny dla odwiedzających. Aby móc skutecznie zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom uczestniczącym jak i nam samym w tym roku możemy zaproponować ograniczoną liczbę stanowisk. Podjęłyśmy również decyzję o skróceniu fizycznego czasu trwania Kiermaszu do jednego dnia – soboty (05.09) – poświęcając resztę weekendu na spotkania i debaty.

Zapraszamy!
Kolektyw Warszawskiego Niezależnego Kiermaszu Książek


--- ENGLISH VERSION

The 5th Annual Warsaw Independent Bookfair 2020

We invite you to take part in the 5th edition of the Warsaw Independent Bookfair, which will be held September 5-6, 2020 in the alternative culture centre, A.D.A. Puławska.

If you’re writing, printing, translating, illustrating or organizing, running a library, researching or simply, just like us, you like books, help us in supporting independent publishers and book self-organization. We invite you to the bookfair which will include discussions, lectures, workshops, and concerts.

The situation is special this year as the world is facing the consequences of the COVID-19 pandemic, which is exacerbating social inequalities. Ineffective actions of governments and many years of neglecting health and social policy have led to tragic consequences and leaving people from groups already experiencing exclusion and discrimination in an even worse situation. Anger, helplessness and frustration sparked a wave of new grassroots solidarity movements based on mutual-aid. Building a support network, defining your needs and borders, also teaches us how to find a balance in our actions and struggles for a better world. Thanks to this, we were able to see not only each other, but also ourselves as part of a larger, connected wholeness. In this context, we cannot forget about nature and the planet as an ecosystem of which we are part. We would like to organize this year’s Bookfair around these topics.

The event will be accompanied by meetings during which topics currently related to independent publishing houses and grassroots initiatives will be discussed, and which are in line with the idea of ​​the 5th Independent Book Fair. It is open to the message of equality involving the voice of the excluded. It will be a space to share our experiences together, learn from each other, respectfully discuss alternatives and look critically at contemporary reality.

The fair is free for visitors. In order to be able to effectively ensure the safety of both the participants and ourselves, this year we can offer a limited number of stands. We also made a decision to reduce the duration of the Bookfair to one day - Saturday (09/05) - devoting the rest of the weekend to on-line meetings and debates. Therefore, we encourage you to submit your event proposals.

Regards,
The Warsaw Independent Bookfair Collective