Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

Budny, Sosnowski – Układ równowartościowy / EQUIVALENT ARRANGEMENT

Budny, Sosnowski – Układ równowartościowy / EQUIVALENT ARRANGEMENT

reklama
📅 Data: sobota, 18 stycznia 2020

⏰ Godzina rozpoczęcia: 12:00

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Raster, Wspólna 63 (pokaż na mapie)
   udostępnij tweetnij wykop
[⬇ for eng scroll down]

Michał Budny, Kajetan Sosnowski
UKŁAD RÓWNOWARTOŚCIOWY

Otwarcie wystawy 18 stycznia 2020
godz. 12.00–18.00
o godzinie 14:00 spotkanie ze spadkobiercami Kajetana Sosnowskiego
Galeria Raster, ul. Wspólna 63, Warszawa

Wystawa „Układ Równowartościowy” to pierwsze spotkanie Michała Budnego i Kajetana Sosnowskiego. Ich prace, z pozoru abstrakcyjne, na różne sposoby przekraczają proste klasyfikacje gatunkowe – operują obrazami i bryłami, ale niewiele w nich malowania czy rzeźbienia. Swój początek na ogół biorą w rysunku – nakreślonym na papierze lub tylko pomyślanym. Konfrontacja tej dwójki artystów ukazuje szerszy, historyczno-artystyczny kontekst twórczości Budnego oraz przywraca współczesności oryginalne i wciąż nie dość doceniane dzieło Sosnowskiego.

Wspólnym mianownikiem obu postaw jest imponująca przejrzystość wizji, wyrazistość prostych, a zarazem subtelnych form i purystyczny stosunek do materiału jako fizycznej esencji dzieła. To właśnie w materiałach – płótnie, gumie, drewnie czy stali – i ich strukturze zawiera się namacalna i emocjonalna treść: temperatura, kolor, światło, ciężar, gęstość, miękkość.

Najnowsze obiekty rzeźbiarskie Budnego przywodzą na myśl układy choreograficzne. Ich poszczególne figury – bryły – opierają się na najprostszych gestach, ruchach dłoni czy ramion. W podobny sposób obrazy szyte Sosnowskiego łączą się z podstawowymi gestami krojenia, szycia czy napinania, które nawiązują do czynności związanych z tworzeniem ubioru i osłanianiem ciała.

Kajetan Sosnowski pracował nad obrazami szytymi od połowy lat 70. Wykonywał je samodzielnie, używając maszyny do szycia oraz różnych gatunków płótna lnianego i bawełnianego. Powstały trzy różne cykle tego typu prac, w tym cykl „Katalipomena” (proste kompozycje zszywane z jednorodnych kawałków surowego płótna), stanowiący w intencji Sosnowskiego projekt o przesłaniu ekologicznym, „hołd dla doskonałości natury”, jak mówił. Podobne, organiczne myślenie o materiale cechuje prace Michała Budnego. W jednym i drugim wypadku zwrot ku fizycznym właściwościom naturalnych materiałów jest próbą odbudowania równowagi – środowiskowej, ale i duchowej.

Prace Kajetana Sosnowskiego ze zbiorów rodziny przy współpracy z galerią Beta16

Specjalnie podziękowania dla Karoliny Nowak-Sarbińskiej za pomysł wystawy

---------

Michał Budny, Kajetan Sosnowski
EQUIVALENT ARRANGEMENT

Exhibition opening 18 January 2020,
12 noon – 6:00 pm
At 2:00 pm, a meeting with the heirs of Kajetan Sosnowski
Raster Gallery, ul. Wspólna 63, Warsaw

At the joint exhibition Equivalent Arrangement Michał Budny and Kajetan Sosnowski meet for the first time. The works of both artists, seemingly abstract, in various ways defy easy classifications of genre. They operate through images and masses but use little painting or sculpting. Their compositions generally finds its origins in an abstract drawing—noted on paper or only conceptualized. The confrontation of these two artists is disclosing the broader, art-historical context of Budny’s practice and restoring to contemporary relevance the original and still underappreciated work of Sosnowski.

The common denominator for both figures is an imposing clarity of vision, the expressiveness of simple but subtle forms, and a purist relationship to the material as the physical essence of the work. The tactile and emotional content of temperature, colour, light, weight, density and softness inheres in organic materials and their structure—in natural canvas, rubber, wood or steel.

Budny’s most recent sculptural objects are a kind of spatial choreography. The individual figures—masses—are based on the simplest gestures, motions of the hands or arms. Sosnowski’s sewn paintings similarly combine fundamental gestures of cutting, sewing, and stretching, alluding to actions associated with the creation of clothing and enshrouding of the body.

Kajetan Sosnowski worked on his sewn paintings from the mid-1970s. He executed them himself using a sewing machine and different varieties of linen and cotton canvas. He created three different series of these works, among them Katalipomena (the simplest compositions sewn from matching pieces of raw canvas), intended by the artist as a project with an ecological message, “an homage to the perfection of nature,” as he put it. A similar organic thinking about material characterizes the works of Michał Budny. In both instances, addressing the physical properties of natural materials is an attempt to restore balance—environmental and spiritual.

Works of Kajetan Sosnowski from the collection of the family in conjunction with gallery Beta16

Special thanks to Karolina Nowak-Sarbińska for the exhibition concept

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
waw4free zachęca do adopcji! :)
Aby korzystać ze strony, wyłącz oprogramowanie blokujące reklamy i JavaScriptZobacz instrukcję.