You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wernisaż wystawy: Chris Hernandez - FORMOWANIE // Vernissage: FORMING

Wernisaż wystawy: Chris Hernandez - FORMOWANIE // Vernissage: FORMING

exhibition
📅 Date: 25 January 2023, Wednesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Dobra 31 (show on the map)
[English below]

FORMOWANIE
„»Formowanie« oznacza robienie, będące zarazem wymyślaniem »sposobu robienia«. Można mówić o »realizowaniu« tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z przechodzeniem przez kolejne próby ku ostatecznemu powodzeniu, z produkowaniem w ten sposób dzieł, będących »formami« … wykazując, że każde działanie człowieka ma charakter formatywny, ze względu na który jest zarazem produkcją i inwencją”
Luigi Pareyson,

Estetyka. Teoria Formatywności
W twórczości Chrisa Hernandeza przedmiot artystyczny stanowi punkt inspiracji dla odbiorcy do analizy natury przemiany świata zewnętrznego i jego interakcji z nim. Ostateczny punkt tej podróży można sprowadzić do binarnego odrzucenia lub akceptacji zaistniałych wniosków. Lecz tym, co jest najciekawsze jest przebyta podróż wieńczona ową konkluzją. Wyimaginowane, lecz niemalże namacalne pejzaże, zwyczajne kamienie oraz cykliczna struktura wyłaniają z widza treść, którą on na te przedmioty narzuca. Dominacja przedstawień naturalnych za pośrednictwem społecznego imaginarium automatycznie kreuje dominującą narrację, odczuwaną niemal jako wisceralną reakcję. Jednocześnie, prace te dalej zawierają potencjał wyłonienia czegoś innego lub rozwinięcia tego, co już się odkryło. Podkreśla to niepewność, która zawarta jest w postrzeganym widoku, która nasila uczuciowe powiązanie z „odbieraną” treścią. Twórczość Chrisa zatem stanowi żyzny grunt narracyjny, z samym artystą sprowadzającym przyswajaną treść obrazu jako opisującą śmierć lub odrodzenie przedmiotu. Sprowadza się to do binarnego podziału czy przejścia od a do b, czy bycia a lub b, warto jednak pamiętać, że proces ten nigdy nie dochodzi do ostatecznego zakończenia.

CHRIS HERNANDEZ jest amerykańskim artystą działającym w Warszawie. Obecnie związany jest z Galerią 81 Stopni oraz grupą In-Depth / W Głębi. Jego prace były wystawiane na licznych wystawach w Stanach, Polsce oraz zagranicą oraz przedstawione zostały w publikacjach m.in jak New American Paintings #60, International Painting Annual #3 i #7 jak i Curatorial - Leaders in Contemporary Art.

Wernisaż wystawy: 25 stycznia (środa)
Start: 19:00
Adres: Dobra 31, Warszawa
Wystawa czynna w dniach 25.01-27.02.2023 w godzinach 10.00:20.00
Kurator: Jakub Zduński


----- ENG -----

FORMING
“‘Forming’ means doing, being simultaneously the invention of ‘a way of doing’. One can speak of ‘realising’ only when we are dealing with the passing through successive trials towards a final success, thus producing works that are ‘forms’ … demonstrating that every mode of human action is formative, because of which it also stands as production and invention”
Luigi Pareyson

Estetica. Teoria della formatività
Within the practice of Chris Hernandez, the artistic object serves as a point of inspiration for the viewer to analyse the nature of the transformation of the outside world as well as their own interaction with it. The end point of this journey can be reduced to a binary rejection or acceptance of the conclusions that have arisen. But what is the most interesting here is the journey itself, crowned with such a conclusion. Imaginary, yet tangible landscapes, ordinary stones and a cyclical structure entice the emergence of content out of the viewer, which they then impose back onto and into the object. The predominant representations of nature through the lens of a social imaginary automatically creates a dominant narrative when observing these works, which is felt almost as a visceral reaction. At the same time, the objects themself still have the potential to reveal something different or to expand that which has already been discovered. This emphasises an inherent uncertainty in the perceived views, which is intensified through an emotional connection with the “received” content. Chris’s work therefore provides a ground that is fertile in narratives, with the artist himself grouping the consumed content as describing either a moment of death or rebirth of the object. This boils down to a binary division of going from a to b or being a or b, but it is worth remembering that this process never reaches its definitive conclusion.

CHRIS HERNANDEZ is an American active in Warsaw. He is currently associated with Glaeria 81 Stopni and the collective In-Depth / W Głębi. His works have been shown in numerous exhibitions in the United States, Poland and abroad, as well as been featured in publications such as New American Paintings #60, International Painting Annual #3 and #7 and Curatorial - Leaders in Contemporary Art.

Vernissage: January 25th (Wednesday)
Start at 19:00
Address: Dobra 31, Warszawa
The exhibition is open from January 25th through to February 27th from 10:00 a.m. to 8:00 p.m.
Curator: Jakub Zduński