Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Regulamin świadczenia usług
portalu internetowego waw4free

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem"), określa zasady korzystania przez użytkowników z portalu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym URL: https://waw4free.pl (zwany dalej: "Portalem").
2. Portal prowadzony jest przez Startup "waw4free" w ramach Programu AIP w Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143 zwaną dalej: "Administratorem".
3. Adres Portalu: https://waw4free.pl
4. Do korzystania z Portalu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego zwane dalej "Użytkownikami".
5. Użytkownik przed przystąpieniem do użytkowania Portalu, powinien zapoznać się z jego regulaminem i zaakceptować jego warunki.
6. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis ("Polityka prywatności") oraz zakres wykorzystania plików cookies ("Polityka cookies") znajdują się pod adresem URL https://waw4free.pl/cookies


§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych w Portalu

1. Portal pozwala jego Użytkownikom na
a) publikowanie ogłoszeń o wydarzeniach organizowanych w Warszawie i okolicach;
b) korzystanie z informacji zamieszczanych na Portalu;
c) odbieranie informacji zamieszczanych na Portalu przez newsletter.
2. Usługi opisane w § 2 ust. 1 lit. a), b) i C) zwane będą w dalszej części Regulaminu: "Usługami".
3. Administrator oświadcza, że nie jest organizatorem wydarzeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
4. Administrator serwisu nie gwarantuje bezbłędności publikowanych treści. W razie wątpliwości należy skontaktować się z organizatorem danego wydarzenia (dotyczy to szczegółnie wydarzeń kilkudniowych oraz darmowych wejść do muzeów).
5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach podanych jako źródło informacji.


§ 3. Zasady korzystania z Usług

1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług określonych w § 2 ust. 1 lit. a) i b) nie wymaga rejestracji.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi określonej w § 2 ust. 1 lit. c) wymaga rejestracji na stronie https://waw4free.pl/newsletter
3. Informacje dotyczące działania Portalu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Portalu, o promocjach Portalu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.
4. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość edytowania i/lub kasowania informacji publikowanych przez Użytkowników.


§ 4. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Portalu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika, stacja / urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe;
b) aktualna wersja przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera Browser);
c) włączona akceptacja plików cookies oraz obsługa plików JavaScript.
2. Portal nie jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem Użytkownikiem a licencjodawcą.


§ 5. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Portal na rzecz Użytkownika.
2. Reklamację można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://waw4free.pl/kontakt.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. adres URL wydarzenia) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Portal zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.


§ 6. Prawo Własności Intelektualnej

1. Użytkownik, który wprowadza na łamach Portalu treści lub grafiki (zwane dalej: "Utworami"), wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Portal na następujących polach eksploatacji:
a) umieszczenie na stronie internetowej Portalu;
b) umieszczanie i rozpowszechnianie na portalach społecznościowych należących do Administratora i jego partnerów;
c) redagowanie, skracanie bądź usuwanie materiałów.
2. W celu tworzenia praw zależnych Administratora powinien uzyskać on zgodę Użytkownika.
3. Użytkownik korzystający z funkcjonalności Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Portalu.
4. Użytkownik nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Administratora do kopiowania bądź rozpowszechniania materiałów udostępnianych na łamach Portalu, do których nie posiada praw.


§ 7. Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika ogłoszeń:
a) niosących treści bezprawne;
b) obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki, albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
c) fałszywych lub mylących;
d) naruszających prawa osób trzecich;
e) rozpowszechniających spam;
f) zawierających linki oraz reklamy konkurencyjnych Portalu serwisów;
g) wirusów czy innych technologii działających na szkodę i innych;
h) naruszające prawa osób trzecich.
2. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw, może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://waw4free.pl/kontakt, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
3. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
6. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://waw4free.pl/kontakt.
7. W ramach Portalu zabronione jest działanie, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.


§ 8. Prawa i Obowiązki Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub błędy w funkcjonowaniu Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, w tym zakłócenia prowadzące do utraty danych, informacji, zdjęć lub innych treści umieszczonych w Portalu oraz zakłócenia niekorzystnie wpływające na sprzęt komputerowy (zarówno oprogramowanie jak i tzw. hardware) wykorzystywany celem korzystania z Portalu.
2. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność (czasową jak i trwałą) korzystania przez Użytkowników z jakiejkolwiek funkcji Portalu lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, które powstają z dokonywania zmian lub ulepszeń w koncepcji Portalu, jak również wynikającą z rezygnacji z określonych funkcji Portalu bądź świadczenia określonych usług drogą elektroniczną. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą powiadomieni z odpowiednim uprzedzeniem.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność;
b) treści publikowane na stronach podanych jako źródło informacji; c) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług;
d) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Portalu.


§ 9. Odstąpienie od umowy

Użytkownik ma prawo do pisemnego odstąpienia od świadczenia usług bez podania przyczyny w każdym czasie. W celu odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://waw4free.pl/kontakt.


§ 10. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
4. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
- wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Portalem;
- powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]



Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Bądź na bieżąco z wydarzeniami!
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
Postaw nam kawę