You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wymień się, nie wyrzucaj! / Exchange, don’t throw away!

Wymień się, nie wyrzucaj! / Exchange, don’t throw away!

fair
other
📅 Date: 25 March 2023, Saturday

⌚ Start time: 14:00

📌 Place: Warsaw - Ochota dist., ul. Grójecka 109 (show on the map)
[English version below]

Zapraszamy na akcję wymiany rzeczy, która odbędzie się sobotę 25.03.2023 r. w godzinach 14:00-17:00 w MAL GRÓJECKA 109-OKO, znajdującym się przy ul. Grójeckiej 109 w Warszawie („pod skrzydłami” dzielnica Ochota).

Rzeczy na wymianę przynosimy w dniu wymiany.
Celem wydarzenia jest ogólna integracja mieszkańców Warszawy, szczególnie dzielnicy Ochota, ale również możliwość wymiany rzeczy. Udział w wydarzeniu może wziąć każdy mieszkaniec Warszawy i okolic, bez ograniczeń wiekowych. Zapraszamy do udziału całe rodziny, osoby z różnych pokoleń.

Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje ubranie i wierzchnie rzeczy, których nie chcemy wymienić.

Przykładowe rzeczy podlegające wymianie: ubrania (damskie, męskie, dziecięce), buty, dodatki, rzeczy kuchenne, nowe kosmetyki, zabawki, książki (wydane po 2000 r.), płyty CD, bibeloty itd.

Przykładowe rzeczy niepodlegające wymianie: bezpłatne dodatki, używana bielizna, nadpoczęte kosmetyki, inne używane rzeczy osobiste (grzebień, smoczki, bidony, butelki, dolne partie bielizny etc.), wszelkie rzeczy zabronione przez prawo (leki, zwierzęta itd.). Uczestnik zabiera ze sobą rzeczy, które przyniósł, a które nie zostały dopuszczone do wymiany.

Regulamin:
1. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Absolwenci Klasy, a współorganizatorem jest podmiot prowadzący miejsce, w którym wymiana się odbywa, którzy łącznie zwani są „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w wydarzeniu, przyniosła min. 1 rzecz i akceptuje niniejszy Regulamin („Uczestnik”).
3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
4. Rzeczy wymieniamy, nie sprzedajemy.
5. Wymiana odbywa się na zasadach 1:1, czyli za określoną ilość przyniesionych rzeczy, możemy w zamian wybrać taką sama ilość rzeczy dla siebie.
6. Maksymalna ilość przyniesionych rzeczy to 20 szt. na osobę.
7. Rzeczy przyniesione na wymianę są liczone i sprawdzane pod kątem stanu używalności.
8. Rzeczy po przeliczeniu i sprawdzeniu tracą właściciela i trafiają do wspólnej puli.
9. Uczestnik dostaje kartkę/kupon z liczbą rzeczy dopuszczonych do wymiany.
10. Organizator ma prawo do niedopuszczenia rzeczy do wymiany, jeśli uzna, że nie spełniają one poniższych warunków:
11. Przed opuszczeniem wydarzenia Uczestnik okazuje kartkę z ilością przyniesionych rzeczy, a Organizator sprawdza ilość rzeczy, które Uczestnik zabiera ze sobą do domu.
12. Przed wyjściem z wydarzenia uczestnik będzie poproszony o jest zobowiązany do okazanie kartki/kuponu celem rozliczenia ilości rzeczy.
13. Niewykorzystane kupony mogą być użyte podczas kolejnej wymiany, z zastrzeżeniem, że taka będzie zorganizowana.
14. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego/jej wizerunku przez Organizatora.
15. Po zakończonym wydarzeniu Organizator ma prawo zdecydować do kogo mają trafić rzeczy, które nie znalazły nowego właściciela.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia/ wyproszenia osób zachowujących się w sposób niestosowny, agresywnie lub będących pod wpływem alkoholu lub które naruszają lub na poprzednich wymianach naruszały ogólnie przyjęte normy społeczne itd.

---
ENG version

We would like to invite you to the action of exchanging things, which will take place
Saturday, March 25, 2023 from 14:00 to 17:00 at MAL GRÓJECKA 109-OKO, located at
109 Grójecka Street in Warsaw ("under supervision" of the Ochota district).
Bring items for the exchange on the day of the exchange.

The purpose of the event is to integrate the residents of Warsaw in general, especially the
Ochota district, but also to provide an opportunity to exchange things. Participation in the
event is open to any resident of Warsaw and the surrounding area, with no age restrictions.
Whole families, people of different generations are welcome to participate.

Please be mindful of your clothes and outerwear that you do not want to exchange.

Examples of exchangeable items: clothes (women's, men's, children's), shoes,
accessories, kitchen items, new cosmetics, toys, books (published since 2000),
CDs, trinkets, etc.

Examples of non-exchangeable items: complimentary accessories, used
underwear, overstocked cosmetics, other used personal items (comb, pacifiers,
bottles, bottles, bottoms of underwear, etc.), any items prohibited by law (drugs,
animals, etc.). The participant takes with him/her the items he/she brought that
were not allowed to be exchanged.

Rules and Regulations:
1. The organizer of the event is the Absolwenci Klasy association, and the co-organizer is the entity that runs the place where the exchange takes place, who are collectively referred to as the "Organizer".
2. A participant in the event is any person who has expressed a desire to participate in the event, brought min. 1 item and accepts these Regulations ("Participant").
3. Participation in the event is free of charge.
4. Items are exchanged, not sold.
5. The exchange takes place on a 1:1 basis, that is, for a certain number of things brought, we can choose the same number of things for ourselves in return.
6. The maximum number of things brought is 20 items per person.
7. Things brought for exchange are counted and checked for usable condition.
8. Items after counting and checking lose their owner and go to a common pool.
9. Participant gets a card / voucher with the number of things allowed for exchange.
10. The Organizer has the right not to allow items for exchange if it considers that they do not meet the following conditions:
11. Before leaving the event, the Participant shows a card with the number of items brought, and the Organizer checks the number of items that the Participant takes home with him.
12. Before leaving the event, the participant will be asked to is required to show a card/coupon to account for the number of items.
13. Unused coupons may be used at the next exchange, provided that such will be organized.
14. The participant agrees to the publication of his/her image by the Organizer.
15. After the end of the event, the Organizer has the right to decide to whom the items that have not found a new owner are to go.
16. The organizer reserves the right not to let in/out persons behaving in an inappropriate manner, aggressively or under the influence of alcohol.