You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Bliskość w ruchu | Closeness in motion

Bliskość w ruchu | Closeness in motion

for kids
workshops
📅 Start Date: 08 July 2023, Saturday

⌚ Start time: 13:00

📅 End Date: 09 July 2023

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., ul. Elektoralna 12 (show on the map)
[English version below]

👶 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗰𝗶 𝘄 𝘄𝗶𝗲𝗸𝘂 𝟭-𝟳 𝗹𝗮𝘁 𝘄𝗿𝗮𝘇 𝘇 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝘂𝗻𝗮𝗺𝗶: 𝘀𝗼𝗯𝗼𝘁𝗮, 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟯-𝟭𝟰 𝗶 𝟭𝟰-𝟭𝟱
🧒 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗰𝗶 𝘄 𝘄𝗶𝗲𝗸𝘂 𝟳-𝟭𝟮 𝗹𝗮𝘁 𝘄𝗿𝗮𝘇 𝘇 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝘂𝗻𝗮𝗺𝗶: 𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮, 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟯-𝟭𝟰 𝗶 𝟭𝟰-𝟭𝟱

🆓 Wstęp wolny, zapisy: link

Podczas 𝟭𝟰 𝗲𝗱𝘆𝗰𝗷𝗶 𝗠𝗶𝗲̨𝗱𝘇𝘆𝗻𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘄𝗮𝗹𝘂 𝗪𝗮𝗿𝘀𝗮𝘄 𝗖𝗶 𝗙𝗹𝗼𝘄 przygotowaliśmy także coś dla najmłodszych. Warsztat dla dzieci z opiekunami, który poprowadzi Katarzyna Burzyńska.

▶️ Bliskość w Ruchu to okazja do spotkania i budowania porozumienia z dzieckiem i ze sobą. Katarzyna oraz dzieci będą mieli szansę na doświadczenie innej formy komunikacji i wzmocnienie więzi rodzic-dziecko poprzez działania ruchowe oparte o elementy kontakt / improwizacji, improwizacji oraz pracę z metaforą. Dotyk jest jednym z ważniejszych elementów prawidłowego rozwoju człowieka i najważniejszym elementem Bliskości w Ruchu. Przyjemność, obecność, uważność na siebie wzajemnie to podstawowe zasady naszych spotkań. To nauka świadomego i autentycznego ruchu, który jest współtworzony w relacji rodzic – dziecko. Poprzez działania ruchowe, skupienie na ciele i pracę z wyobraźnią integrujemy działania obu półkul mózgowych.

Pozwala to pogłębiać najważniejszą w życiu dziecka relację oraz oprzeć ją na bezpiecznym dotyku, bliskości i zaufaniu. Wszystko po to, aby móc dzielić się swoimi przeżyciami i potrzebami, rozwijać poczucie bycia wartościowym, widziany, branym pod uwagę. Ważnym. Będziemy biegać, skakać, turlać się, oddychać, latać i upadać, śmiać się i rozwijać spontaniczność. To narzędzia pomocne w rozwijaniu 4 ważnych elementów dobrej i wspierającej więzi: gotowości do zabawy, akceptacji, ciekawości oraz empatii. Podczas warsztatu działamy dwutorowo: · rozwijamy zdolności motoryczne i świadomość ciała · wzmacniamy zaufanie i pewność siebie, poczucie własnej wartości Dorosłe obowiązki zostawimy, zanim wejdziemy do wspólnej przestrzeni. Naszą podstawową zasadą będzie brak przymusu i konieczności wyrobienia się w jakimś standardzie.

👤 Katarzyna Burzyńska jest psychologiem, który ukończył szkołę psychoterapii zorientowanej integracyjnie DDA/DDD. W jej pracy wykorzystuje praktyki tańca i ruchu, takie jak improwizacja, kontaktowa improwizacja oraz techniki budowania świadomości ciała, aby pomóc swoim pacjentom w gabinecie psychoterapeutycznym, w pracy z kolektywem artystycznym SzurSure oraz w codziennym życiu. Katarzyna eksploruje ruch i dotyk jako alternatywną formę komunikacji i narzędzie wykorzystywane w rozwoju zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Kombinacja wiedzy Katarzyny na temat klasycznej psychologii oraz pracy z ciałem pozwala jej na poszerzenie spojrzenia na psychikę człowieka i procesy, jakie zachodzą w nim. W 2018 roku ukończyła kurs choreografii eksperymentalnej w Centrum w Ruchu.

------[ENG]-----

Workshop for children and carers – cultivating relationship through movement.

👶 𝗞𝗶𝗱𝘀, 𝟭-𝟳 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗼𝗹𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗿𝘀: 𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆, 𝟭𝗽𝗺 – 𝟮𝗽𝗺 𝗮𝗻𝗱 𝟮𝗽𝗺 – 𝟯𝗽𝗺
🧒 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻, 𝟳-𝟭𝟮 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗼𝗹𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗿𝘀: 𝗦𝘂𝗻𝗱𝗮𝘆, 𝟭𝗽𝗺 – 𝟮𝗽𝗺 𝗮𝗻𝗱 𝟮𝗽𝗺 – 𝟯𝗽𝗺

🆓 Free entry, register here: link

“Closeness in Motion” is an opportunity to connect with your child and with yourself. Parents and children will have the chance to experience a different form of communication and strengthen their parent-child relationship through movement activities based on elements of contact and improvisation, as well as working with metaphor. Touch is one of the most important elements of human development and the most important element of “Closeness in Motion”.

The fundamental principles of our meetings are pleasure, presence, and mutual mindfulness. This is a lesson in conscious and authentic movement, which is co-created in the parent-child relationship. Through movement activities, focusing on the body, and working with imagination, we integrate the activities of both hemispheres of the brain. This allows us to deepen the most important relationship in a child’s life and build it on safe touch, closeness, and trust. All of this is to be able to share experiences and needs, develop a sense of worth, being seen, and taken into account – important elements in a child’s life.
We will run, jump, roll, breathe, fly, and fall, laugh, and develop spontaneity. These are tools helpful in developing the four important elements of a good and supportive relationship: readiness to play, acceptance, curiosity, and empathy.

👤 Katarzyna Burzyńska is a psychologist who has completed a school of integratively oriented DDA/DDD psychotherapy. She practices dance and movement – improvisation, contact improvisation, and body awareness techniques, which she uses in her work with the artistic collective SzurSure, in psychotherapeutic sessions, and in everyday life.

She explores movement and touch as an alternative form of communication and a tool for personal development in adults and children. In her practice, she combines knowledge acquired in the realm of classical psychology with body-oriented work, which gives her a broader perspective on the human psyche and the processes that occur within it.
In 2018, she completed a course in experimental choreography at the Center in Motion.