You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Marzena Turek Gas. Kształt koloru | Marzena Turek Gas. Shape of Colour

Marzena Turek Gas. Kształt koloru | Marzena Turek Gas. Shape of Colour

exhibition
📅 Start Date: 22 July 2023, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📅 End Date: 30 July 2023

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Plac Małachowskiego (show on the map)
[English version below]

🔴 Marzena Turek Gas. Kształt koloru
🟡 22.07 – 30.10.2023
🟠 plac Małachowskiego (przed Zachętą)
🟣 kurator: Bartłomiej Struzik

Ograniczona do bieli, czerni i skali szarości gama barwna wywalczyła sobie prawo do definiowania nowoczesności, elegancji i dobrego smaku w wielu dziedzinach życia. Otoczenie architektoniczne wraz z upowszechnieniem szkła, stali i betonu niepostrzeżenie, lecz konsekwentnie staje się niepokojąco achromatyczne. Miasta skandynawskie, w których tradycja użycia koloru w architekturze jest powszechnie znana, biją dzisiaj na alarm i apelują: szarzejemy — ratujmy kolor i koloryt miast!
Na przekór dominującym trendom Marzena Turek Gas zaprasza nas do wspólnego celebrowania koloru. Przestrzenne formy, z których buduje swój mikrokosmos, wydają się jedynie pretekstem do manifestacji barwy w jej oczywistej bezpośredniości. Organiczne struktury z pogranicza rzeźby i designu tworzą przestrzeń wzajemnie rezonujących elementów i zachęcają do jej spontanicznej eksploracji. Można będzie dotknąć, pogłaskać, przytulić rzeźbiarskie detale, a nawet wygodnie położyć się na nich. W sensorycznym doświadczeniu formy, w absolutnej i bezwarunkowej afirmacji koloru pozbawiona patosu instalacja rzeźbiarska „Kształt koloru” jest zaproszeniem do onirycznej wędrówki i ponownego odkrywania najbardziej elementarnych zjawisk przestrzennych i kolorystycznych.

Marzena Turek Gas, której dorobek twórczy zyskał szerokie uznanie w kraju i za granicą, od lat tworzy barwne kompozycje na płaszczyźnie i instalacje przestrzenne. Artystka prowadzi dialog twórczy na pograniczu dyscyplin rzeźby i designu, obficie i świadomie czerpiąc z doświadczenia domeny malarstwa. Czy sens jej twórczości zamyka się w poszukiwaniu atrakcyjnych wariantów kolorystycznych i gier kompozycyjnych, czy też pod pozorem zabawy formą i kolorem kryje się głębsza refleksja dotycząca naszej relacji ze środowiskiem, dynamicznej i zaangażowanej emocjonalnie obecności w przestrzeni?

Marzena Turek Gas doktor sztuki, malarka, wizjonerka, designerka. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach; trzykrotna Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako pierwsza na świecie namalowała monumentalne obrazy wrotkami (płótna o pow. 200 m2). Autorka projektu „Shapes of Color/All Size” i wielkoformatowego reliefu z tej serii zrealizowanego na warszawskiej Pradze (2011­­­­2021) w ramach konkursu „Sztuka w przestrzeni publicznej”. Najnowsza odsłona projektu jest prezentowana w Zachęcie (2023). Artystyczny dorobek to 180 wystaw indywidualnych i grupowych m.in w Anglii, Japonii, Korei, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Holandii, Czechach, na Węgrzech i w Polsce. Dzieła artystki znajdują się muzeach, instytucjach sztuki oraz kolekcjach prywatnych w Ameryce, Europie i Azji. Tworzy i mieszka w Warszawie. (marzenaturek.com)

identyfikacja wizualna: Aleksandra Sienkiewicz

_____[ENG]_____

🔴 Marzena Turek Gas. Shape of Colour
🟡 22.07 – 30.10.2023
🟠 plac Małachowskiego (infront of Zachętą gallery)
🟣 curator: Bartłomiej Struzik

Limited to white, black and greyscale, the colour palette has won the right to define modernity, elegance and good taste in many areas of life. With the proliferation of glass, steel and concrete, the architectural environment becomes imperceptibly but consistently achromatic in a disturbing way. Scandinavian cities, where the tradition of using colour in architecture is well known, are now sounding the alarm: we’re going grey — let’s save the colour and atmosphere of the cities!

Marzena Turek Gas goes against the trend. She invites us to celebrate colour together. The spatial forms she uses to construct her microcosm seem to be merely a pretext for the manifestation of colour in its apparent immediacy. Organic structures at the intersection of sculpture and design create a space of mutually resonant elements that invite spontaneous exploration. Visitors will be able to touch, stroke, and embrace the sculptural details, and even lie comfortably on them. In the sensual experience of form, in the unpretentious absolute and unconditional affirmation of colour, the sculptural installation Shape of Colour is an invitation to embark on a dreamlike journey and rediscover the most elementary spatial and chromatic phenomena.

Marzena Turek Gas, whose creative work has been recognised both nationally and internationally, has been creating colourful compositions on two-dimensional surfaces as well as spatial installations for many years. The artist engages in a creative dialogue at the intersection of sculpture and design, drawing extensively and consciously from the realm of painting. Does the essence of her art lie in the pursuit of attractive colour variations and compositional games, or does the guise of playing with form and colour conceal a deeper reflection on our relationship with the environment, our dynamic and emotionally engaged presence in space?

Marzena Turek Gas is a Doctor of Fine Arts, painter, visionary and designer. A graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow, Faculty of Graphic Arts in Katowice, she is a three-time recipient of grants from the Ministry of Culture and National Heritage. She was the first artist in the world to paint monumental canvases over 200 square metres using rollerblades. She is the author of the "Shapes of Colour/All Size" project and the large-scale relief from this series, which was realised in the Praga district of Warsaw (2011–2021) as part of the "Art in Public Space" competition. The latest iteration of the project is on display at the Zachęta (2023). Her artistic achievements include 180 solo and group exhibitions in countries such as England, Japan, Korea, the United States, Germany, Italy, the Netherlands, the Czech Republic, Hungary and Poland. Her work can be found in museums, art institutions and private collections in America, Europe and Asia. She creates and lives in Warsaw. (marzenaturek.com)