You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

I LOVE INDIA - Indian Independence Day Celebration 2023

I LOVE INDIA - Indian Independence Day Celebration 2023

for kids
party
meeting
📅 Date: 15 August 2023, Tuesday

⌚ Start time: 14:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Rynek Nowego Miasta (show on the map)
[Please scroll down for English version]

Serdecznie zapraszamy wszystkich Hindusów i Polaków, którzy pasjonują się kulturą indyjską do wspólnego świętowania 77. Rocznicy Niepodległości Indii 15 sierpnia 2023 r.
Wydarzenie to ma na celu promowanie jedności wśród Hindusów i pokazanie przyjaźni z Polską!

Co przychodzi Wam na myśl, gdy słyszycie słowo INDIE?
Duchowość! Kolory! Światła! Muzyka! Taniec! Kino! Joga!
Cóż, to wydarzenie udowodni i da Wam kolejne słowo do zapamiętania na zawsze!
👉 JEDNOŚĆ! 👈
Indie są naprawdę zjednoczone, podobnie jak Hindusi. W Indiach jest wiele religii i wiele języków. Mimo to każdy z nich z dumą nazywa siebie Hindusem.

I LOVE INDIA – patriotyczne spotkanie z okazji Dnia Niepodległości Indii
Miejsce: Rynek Nowego Miasta, Warszawa Stare Miasto
Godzina: 14:00 – 16:00 (zbieramy się o 13:30)
Wstęp wolny

🤩PLAN:
👉Spotykamy się wszyscy na Rynku Nowego Miasta na warszawskim Starym Mieście o 13:30.
👉Od godziny 14:00 zaczniemy grać indyjskie pieśni patriotyczne
👉Pierwszą piosenką będzie Vande Mataram AR Rahmana
👉Ludzie będą tańczyć i śpiewać razem do pieśni patriotycznych, powiewając indyjską i/lub polską flagą(-ami)

🇮🇳 🇵🇱 FLAGI:
👉Jak każdy naród, zarówno Polska, jak i Indie są bardzo ostrożne w używaniu flag narodowych. Dlatego ustawimy stół, na którym można odłożyć flagi, gdy nie chcecie ich używać.
👉PAMIĘTAJCIE: „NIE WOLNO RZUCAĆ ANI TRZYMAĆ FLAGI NA PODŁODZE LUB W ŻADNYM NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU!” (Nasz zespół będzie to ściśle monitorował!)
👉Prosimy o przyniesienie własnych flag. Mamy małą ilość flag i możemy je dać tym, którzy flagi nie mają.
👉Możecie przywieźć flagę Indii, flagę Polski lub obie flagi.

👨👩‍🦰👶 IMPREZA RODZINNA:
To impreza rodzinna. Więc dołączcie do nas ze swoimi dziećmi, rodziną i przyjaciółmi. Ale uprzejmie nauczcie swoje dzieci z wyprzedzeniem, jak szanować flagę. Prosimy również o pilnowanie dzieci, aby przez pomyłkę nie rzucały flagi o podłogę!

🚫ALKOHOL:
Spożywanie alkoholu lub innych nielegalnych substancji jest SUROWO ZABRONIONE! To tylko 2-godzinne wydarzenie. Okażmy szacunek naszemu narodowi. Podczas imprezy będzie obecna zarówno Policja, jak i Straż Miejska!

📺📷📱 Klipy wideo z tego wydarzenia zostaną przesłane do rządu Indii, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Kultury Indii i wszystkim mediom indyjskim. Dlatego im więcej osób dołączy do nas, tym lepiej będzie pokazać, jak świętowaliśmy 77. Rocznicę Niepodległości Indii w Polsce, Europie.
👉 Zaproście jak najwięcej znajomych, szczególnie Polaków.

-----
Organizatorzy:
INDOPOLISH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIES
TAMIL SANGAM ASSOCIATION OF POLAND
KERALA ASSOCIATION OF POLAND
GUJARAT ASSOCIATION IN POLAND
INDIA POLAND WOMEN FEDERATION
INDIAN COMMUNITY OF POLAND
THE ASSOCIATION OF BENGALIS IN POLAND
POLAND TELUGU ASSOCIATION
POLAND KANNADIGARU
ODIA PEOPLE IN POLAND

Patroni Medialni:
INDIA POLAND NEWS
WAW4FREE

Event Initiative:
RAZVI EVENTS

Wolność umysłu, wiara w słowa, duma w naszych duszach.
Pozdrówmy wspólnie naród 15 sierpnia 2023 o godzinie 13:30.
Do zobaczenia wszystkim!


----- [ENGLISH VERSION] ------

We invite all Indians and Polish people those who are fond of Indian culture to join us and celebrate the 77th Indian Independence Day on 15 August 2023.
This event aims to promote the unity among Indians and show the friendship towards Poland.

What comes to your mind when you hear the word INDIA?
Spirituality! Colors! Lights! Music! Dance! Movies! Yoga!
Well, this event is going to prove and give another word to your mind to remember forever!
👉 UNITY! 👈
India is truly united and so are Indians. There are many religions and many languages in India. Still, each one of them proudly calls himself as an Indian.

I LOVE INDIA – A patriotic get-together to celebrate Indian Independence Day 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳
Venue: Rynek Nowego Miasta, Warsaw Old Town
Time: 14:00 – 16:00 (We are gathering at 1:30pm)
Entry: FREE

🤩🤩 PLAN:
👉We all will get together at Rynek Nowego Miasta in the Old Town of Warsaw by 1:30PM.
👉Sharp from 2pm, we will start playing Indian Patriotic songs
👉The first song will be AR Rahman’s Vande Mataram
👉People will dance and sing along as a group for the patriotic songs, waving Indian and/or Polish flag(s)

🇮🇳 🇵🇱 FLAGS:
👉AS every nation does, Both Poland and India is very cautious of the usage of the national flags. Therefore, we will set up a table where you can keep the flags when you don’t want to use them.
👉PLEASE REMEMBER: "YOU ARE NOT ALLOWED THROWING OR KEEPING THE FLAG ON THE FLOOR OR AT ANY INAPPROPRIATE PLACE!" (Our team will be closely monitoring!)
👉Please bring your own flags. We have few flags and we can give them to those who do not have a flag.
👉You can bring an Indian Flag, Or Polish flag, Or both the flags.

👨👩‍🦰👶 FAMILY EVENT:
It is a family event. So please do join us with your kids, family and friends. But kindly teach your kid in advance how to respect a flag. And also please monitor your child that he/she does not throw the flag on the floor by mistake!

🚫ALCOHOL:
Consuming Alcohol or any other illegal substance is STRICTLY PROHIBITED! It’s just a 2 hour event. Let’s show our respect to our nation. Both Police and Straż Miejska will be present during the event!

📺📷📱 The video clips of this event will be sent to the Govt. of India, to the Ministry of Foreign affairs, to India Cultural Ministry and to all Indian Media. Therefore, the more people join us, the better it will be, to show how we celebrated the 77th Indian Independence day in Poland, Europe.
👉 Please invite as many friends as you can, specially polish people.

-----
Organizers:
INDOPOLISH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIES
TAMIL SANGAM ASSOCIATION OF POLAND
KERALA ASSOCIATION OF POLAND
GUJARAT ASSOCIATION IN POLAND
INDIA POLAND WOMEN FEDERATION
INDIAN COMMUNITY OF POLAND
THE ASSOCIATION OF BENGALIS IN POLAND
POLAND TELUGU ASSOCIATION
POLAND KANNADIGARU
ODIA PEOPLE IN POLAND

Media Partners:
INDIA POLAND NEWS
WAW4FREE

Event Initiative:
RAZVI EVENTS

Freedom in mind, Faith in words, Pride in our souls,
Let’s greet the nation together on August 15, 2023 at 13:30. See you all!