You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Creative Business Network 2023 | Filmterctive

Creative Business Network 2023 | Filmterctive

workshops
lecture
📅 Date: 11 October 2023, Wednesday

⌚ Start time: 18:30

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Centrum Kreatywności Targowa (show on the map)
[English version below]

Creative Business Network by Filmteractive to wydarzenie dla menedżerów/menedżerek kultury, właścicieli/właścicielek firm z szeroko rozumianej branży cyfrowej i przedstawicieli/przedstawicielek kadry zarządzającej sektorami kreatywnymi, którzy poszukują nowych idei i partnerów do dalszego rozwoju biznesu (agencji marketingowych, domów mediowych, producentów filmowych, startupów).

W 2023 roku motywem przewodnim będzie współpraca europejska. Uczestnikom i uczestniczkom przybliżone zostaną sektory kreatywne Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie.

Od lat współpracujemy z międzynarodowymi podmiotami, prowadzącymi programy wspierające rozwój branż kreatywnych. Partnerami zbliżającej się edycji będą m.in. przedstawiciele brytyjskiego sektora kreatywnego. Zaproszeni reprezentanci i reprezentantki opowiedzą o:
– najnowszych trendach i innowacjach w brytyjskiej branży reklamowej;
– brytyjskiej i szkockiej polityce wsparcia w zakresie sztuki/kultury/branży kreatywnej.

Po krótkich prezentacjach aktualizujących naszą wiedzę z zakresu dostępnych programów wsparcia i możliwości międzynarodowych współprac, rozpocznie się część networkingowa, w trakcie której będzie można zadać wszelkie dodatkowe pytania oraz nawiązać znajomości, dzięki którym – mamy nadzieję – w głowach naszych uczestników i uczestniczek zrodzą się pomysły na fascynujące przedsięwzięcia i niesamowite projekty!

Bądźcie z nami! 🙂

Creative Business Network to rozszerzenie działań Filmteractive – wydarzenia, które od 12 lat pomaga branżom sektora kreatywnego w cyfrowej transformacji oraz łączy je z biznesem. Filmteractive od samego początku uczy, jak adaptować nowe technologie w poszczególnych branżach – z nastawieniem na marketing, reklamę, design, modę, producentów filmowych, wydawców gier, muzykę, startupy. Przypatruje się także artystom i artystkom, którzy/które w swojej praktyce i eksperymentach często wykraczają poza schematy i torują drogę nowym pomysłom i projektom.

Creative Business Network w 2023 roku to przede wszystkim spotkania z osobami bezpośrednio zaangażowanymi we wspieranie i rozwój europejskiego sektora kreatywnego. Będzie on reprezentowany m.in. przez kluczowe organizacje polskie (m.in. IAB Polska, SAR, Fundacja Digital Poland, Centrum Kreatywności Targowa), europejskie (Creative Europe Desk Poland) oraz brytyjskie (m.in. Advertising Association, British Council, British-Polish Chamber of Commerce, Creative Scotland, UKAEG) oraz ich członków. To świetna okazja, żeby poznać nowych partnerów, ale także dowiedzieć się, jak działają sektory kreatywne w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii.

Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Ambasady Brytyjskiej.

→ → → Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale w związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązuje rejestracja. W sytuacji przekroczenia limitu miejsc organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń. W przypadku rezerwacji miejsca, dostaną Państwo wiadomość email potwierdzającą uczestnictwo. ← ← ←

Agenda i rejestracja: link

Organizator: Fundacja Media Klaster
Współorganizatorzy: Invest in Łódź, Creative Europe Desk Poland
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Ambasada Brytyjska
Partnerzy strategiczni: Miasto Łódź, Future Company, Szkoła Filmowa w Łodzi, Centrum Kreatywności Targowa
Partnerzy z Wielkiej Brytanii: Advertising Association, British Council, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Creative Scotland, UKAEG
Partnerzy: Vnlab, IAB Polska, DIMAQ, SAR, chptr by bites, miptv, mipcom, Digital Poland, Digital Festival, Krajowa Izba Gospodarcza

____[ENG]____

Creative Business Network by Filmteractive is an event for culture managers, business leaders from digital industry and executives from creative sectors who are looking for new ideas and partners for further development (marketing agencies, media houses, film producers, startups).

In 2023, the main theme will be European Cooperation. Participants will be familiarized with the creative sectors of the European Union and the United Kingdom. The meeting will be held at the Targowa Creativity Center at 56 Targowa Street in Warsaw.

For years, we’ve been cooperating with international entities running programs that support the development of creative industries. Partners of the upcoming edition will include representatives of the British creative sector. Invited speakers will talk about:
– the latest trends and innovations in the British advertising industry;
– UK and Scottish support policies for the arts/culture/creative industries.

After short presentations updating our knowledge on available support programs and opportunities for international collaborations, the networking part will begin. Any additional questions can be asked and conversations can be made, thanks to which, we hope, ideas for fascinating ventures and amazing projects will be born in the heads of our participants!

Join us! 🙂

The Creative Business Network is an extension of Filmteractive, an event that has been helping industries in the creative sector with digital transformation and connecting them with business for 12 years. Since its launch, Filmteractive has been teaching how to adapt new technologies in specific industries – with a focus on marketing, advertising, design, fashion, film producers, game publishers, music, startups. It also observes and presents artists who in their practice and experiments often go beyond the patterns and pave the way for new ideas and projects.

The Creative Business Network in 2023 is primarily a meeting with people directly involved in supporting and developing the European creative sector. It will be represented, among others, by key Polish (including IAB Poland, SAR, Digital Poland Foundation, Centrum Kreatywności Targowa), European (Creative Europe Desk Poland) and British (including Advertising Association, British Council, British-Polish Chamber of Commerce, Creative Scotland, UKAEG) organizations and their members. This is a great opportunity to meet new partners, but also to learn how the creative sectors operate in Poland, the European Union and the UK.

The event is under the honorary patronage of Lodz Mayor Hanna Zdanowska and the British Embassy.

→ → → Participation in the event is free of charge, but due to the limited number of seats, registration is mandatory. In the situation of exceeding the limit of places, the organizer reserves the right to select applications. If your place is booked, you will receive an email confirming your participation. ← ← ←

Agenda and registration: link