You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

„Rekonstrukcje pamięci” – wystawa | "Reconstructing memories" – exhibition

„Rekonstrukcje pamięci” – wystawa | "Reconstructing memories" – exhibition

exhibition
📅 Date: 13 October 2023, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (show on the map)
[ENGLISH BELOW]

👋 Instytut Teatralny zaprasza 13 października o godz. 18:00 do Galerii Instytutu Teatralnego na wernisaż wystawy makiet z sekcji Fragments II PQ 2023 zatytułowanej „Rekonstrukcje pamięci”. Wstęp wolny.

✍️ „Modele, makiety, miniatury – trójwymiarowe reprezentacje rzeczywistości są fascynujące same w sobie. Prowokują naszą wyobraźnię, pobudzają fantazję i zapraszają do kontemplacji różnych fikcyjnych światów. Jako dzieci bawimy się lalkami, samochodzikami, domkami, a także gigantycznymi pluszakami; jako dorośli podziwiamy makiety miast w muzeach i ogromne posągi na publicznych placach" – pisze kuratorka sekcji Fragments II Praskiego Quadriennale 2023, Klára Zieglerová.
Wystawa Rekonstrukcje pamięci w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego prezentuje dwie z dwudziestu trzech prac pokazywanych podczas Praskiego Quadriennale 2023, umożliwiając odbiorcy fragmentaryczny wgląd w ekspozycję pokazywaną w czerwcu tego roku Pradze. Zderza ze sobą prace Augustė Kunevičiūtė i Ludomira Franczaka, dotykające tematu przeszłości i pamięci, inicjując między nimi audiowizualny dialog.

📍 Augustė Kunevičiūtė buduje trzy pokoje i opowiada trzy historie. „Cofnijmy się do 1985 roku, do radzieckich bloków mieszkalnych na Litwie. W tamtych czasach wszystko było znormalizowane: każde mieszkanie wyglądało tak samo i miało takie same meble, a wszyscy ubierali się podobnie. Jednak za każdymi drzwiami mieszkali wyjątkowi ludzie ze swoimi historiami. Ich życie było pełne codziennych, ciekawych, komicznych i filmowych doświadczeń" – twierdzi autorka. Jej praca jest efektem rozmów z ludźmi, którzy mieszkali w czasach radzieckiej Litwy w blokach oraz drobiazgowych badań i poszukiwań, aby jak najwierniej odtworzyć najdrobniejszy szczegół z tamtego okresu. Spośród dziesiątek zebranych historii, autorka wybrała trzy, które opracowała wizualnie, dźwiękowo i reżysersko.

📍 Makieta ze spektaklu Ludomira Franczaka „Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej" pokazuje pokój z bohaterką siedzącą na charakterystycznym krześle z okresu PRL. Punktem wyjścia do tego przedstawienia z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i dokumentalistyki jest postać artystki, która całe swoje życie poświęciła pracy twórczej, pozostając całkowicie nieznaną zarówno szerszej publiczności, jak i środowisku artystycznemu. Podstawą do rekonstrukcji pamięci o niej stało się archiwum prac, obiektów i dokumentów pozostawionych przez artystkę. Prezentowana na wystawie makieta nawiązuje do jej śmierci.

🗓 Wystawa „Rekonstrukcje pamięci”
czas: 13 października 2023 – 13 grudnia 2023
miejsce: Galeria Instytutu Teatralnego

👥
„Reconstructing memories”
Augustė Kunevičiūtė – autorka
Nojus Drąsutis – fotograf
Laurynas Kamarauskas – reżyser dźwięku

„Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej”
Ludomir Franczak – autor koncepcji
Kamil Stańczak – wykonanie makiety
Marcin Dymiter – dźwięk

Krystyna Mogilnicka, Karolina Dziełak-Żakowska – koncepcja kuratorska
Tomasz Marzec – architektura wystawy
Anna Stefańska, Maciej Stefański – opracowanie graficzne wystawy
Karolina Dziełak-Żakowska – produkcja

Wystawa „Rekonstrukcje pamięci" zrealizowana została przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach działań wokół Praskiego Quadriennale 2023.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

🗓 Wystawę „Rekonstrukcje pamięci" można oglądać w Galerii Instytutu Teatralnego w godzinach pracy Instytutu w terminie: 14 października 2023–13 grudnia 2023, wstęp wolny.

͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟[ENG] ͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟

ℹ ’Reconstructing memories’ – Exhibition of the models from the Fragments II section of the Prague Quadrennial 2023.
’Reconstructing memories’ presents two of the twenty three works presented during the Prague Quadrennial 2023, giving the audience a fragmentary glimpse of the exhibition shown in Prague this July.

✍️ ’Models, maquettes, mock-ups, thumbnails – three-dimensional representations of reality are fascinating in their own right. They provoke our imagination, stir up our fantasies, and invite us to contemplate different fictitious worlds. As children, we play with dolls, toy cars, houses, as well as giant teddy bears; as adults, we admire models of cities in museums and enormous statues in public squares’ – states curator of the Fragments II section during the Prague Quadrennial 2023, Klára Zieglerová.
’Reconstructing memories’ exhibited in the Zbigniew Raszewski Theatre Institute presents two of the twenty three works presented during the Prague Quadrennial 2023, giving the audience a fragmentary glimpse of the exhibition shown in Prague this July. It juxtaposes works by Augustė Kunevičiūtė and Ludomir Franczak touching on the theme of the past and memory, initiating an audiovisual dialogue between them.

📍 Augustė Kunevičiūtė builds three rooms and tells three stories. ’Let’s travel back in time to 1985 Soviet apartment blocks in Lithuania. At the time, everything was standardized: every apartment looked the same and had the same furniture, and everyone dressed similarly. However, behind every door lived people with unique stories. Their lives were full of interesting, comical, and cinematic everyday experiences’ – writes the author. Her work is the result of conversations with people who lived in blocks of flats during the Soviet era, as well as the significant amount of research to recreate as faithfully as possible every smallest detail from the design of that period. Out of the dozens of stories collected, the author selected three, which she elaborated visually, aurally and directionally.

📍 ’The Life and Death of Janina Węgrzynowska’ is a maquette used in Ludomir Franczak’s performance of the same name, and it shows a room with the heroine sitting on a characteristic chair from the communist period. The starting point this performance/performative installation is figure of an artist who dedicated her entire life to creative work and remained completely unknown to both the wider public and the artistic community. The basis for reconstructing the memory of her became the archive of works, objects and documents left by the artist. The model presented at the exhibition refers to the artist’s death.

👥
’Reconstructing memories’
Augustė Kunevičiūtė – author
Nojus Drąsutis – photographer
Laurynas Kamarauskas – sound director

’The Life and Death of Janina Węgrzynowska’
Ludomir Franczak – author of the concept
Kamil Stańczak – maquette
Marcin Dymiter – sound

Krystyna Mogilnicka, Karolina Dziełak-Żakowska – curatorial concept
Tomasz Marzec – exhibition architecture
Anna Stefańska, Maciej Stefański – graphic design
Karolina Dziełak-Żakowska – production

The exhibition ’Reconstructing memories’ was realized by the Zbigniew Raszewski Theatre Institute as part of the activities around the Prague Quadriennale 2023.

The exhibition was co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage.

🗓 ’Reconstructing Memories’ is presented in the Zbigniew Raszewski Theatre Institute’s Gallery during the Institute’s working hours in the period: October 14, 2023 – December 13, 2023, admission is free.