You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Michał Przybyła | performance | dissolve into soft ways of being

Michał Przybyła | performance | dissolve into soft ways of being

theater
exhibition
other
📅 Date: 17 November 2023, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., HOS Gallery, Dzielna 5 (show on the map)
[English version below]

Performance „dissolve into soft ways of being” towarzyszący wystawie „Hold Me Closer” Marty Niedbał i Pawła Olszczyńskiego stanowi refleksję nad miękkością jako jakością odczuwaną poprzez ciało, zmysły i fizjologię. W kontekście naszych ciał, które bywają ujarzmiane przez narzucone normy kulturowe i wpływ władzy politycznej, zawsze gotowe do reakcji na różne formy przemocy, performance ten oddaje sprawczość odpuszczaniu i wskazuje na miękkość jako potencjalny akt wyjścia poza granice i obowiązujące normy.

Performance ten prowadzi widza przez nieustanny dialog pomiędzy cechami tego, co sprężyste, nabrzmiałe, rosnące, splatające się, a jego miękkością, która jest źródłem niesamowitej siły. Performance kieruje nasze myśli w stronę pytania, co oznacza wyjście poza granice tego, co cielesne, intymne i seksualne. Przeszukuje możliwość połączenia z tym, co przekracza nasze zmysłowe doświadczenia, umożliwiając ciału pełnienie roli medium do wielowymiarowej rzeczywistości. Jednocześnie, traktuje miękkość, czułość i troskę jako akty oporu wobec systemów i struktur, które narzucają swoje reguły naszym ciałom oraz nadzorują je.

Performance jest częścią researchu „softness as power”, który realizowany był wraz z Magdą Niedzielską podczas rezydencji „zwischen raümen_między miejscami” w Berlinie.

Michał Przybyła (ur. 1993)
tancerz, choreograf, performer. Jest absolwentem studiów licencjackich na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w zakresie tańca i choreografii. Studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Media Interaktywne i Widowiska. Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył program MASA organizowany przez Kibbutz Contemporary Dance Company w Izraelu oraz staż w KCDC. W latach 2016–2020 był artystą tancerzem w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. Wraz z Dominikiem Więckiem był rezydentem TanzFaktur w Köln w Niemczech w ramach programu INKUBATOR 2020. Był też stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020/II. Jako freelancer współpracuje z Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Powszechnym w Warszawie, Fundacją Ciało/Umysł, Krakowskim Teatrem Tańca, Teatrem Tańca Zawirowania.
strona www: link

fot. Rafał Strzelecki
Wydarzenie towarzyszy wystawie: WGW 2023: Hold Me Closer | Marta Niedbał, Paweł Olszczyński


----- ENG -----

The performance "dissolve into soft ways of being" accompanying the exhibition "Hold Me Closer" is a reflection on softness as a quality experienced through the body, senses and physiology. In the context of our bodies, which are sometimes enslaved by enforced cultural norms and the influence of political power, always ready to respond to various forms of violence, this performance captures the agency of letting go and points to softness as a potential act of transcending boundaries and prevailing norms.

The performance leads the viewer through a constant dialogue between the qualities of what is elastic, swollen, growing, intertwining, and its softness, which is a source of incredible strength. The performance directs our thoughts towards the question of what it means to go beyond the limits of what is corporeal, intimate and sexual. It searches for the possibility of connecting with that which transcends our sensual experience, allowing the body to act as a medium to a multidimensional reality. At the same time, it treats softness, tenderness and care as acts of resistance to the systems and structures that impose their rules on our bodies and supervise them.

The performance is part of the "softness as power," research project which was carried out along with Magda Niedzielska during the "zwischen raümen_między miejscami" residency in Berlin.

Michał Przybyła (ur. 1993)
dancer, choreographer, performer. He holds a bachelor’s degree in dance and choreography from the Academy of Humanities and Economics in Lodz. He studied at the Adam Mickiewicz University in Poznań, majoring in Interactive Media and Performance. He is a two-time scholarship holder of the Minister of Science and Higher Education. He completed the MASA program organized by Kibbutz Contemporary Dance Company in Israel and an internship at KCDC. From 2016 to 2020, he was a dance artist at the Polish Dance Theater in Poznan. Together with Dominik Więcek, he was a resident at TanzFaktur in Köln, Germany, as part of the INKUBATOR 2020 program, and was a 2020/II scholarship recipient of the Minister of Culture and National Heritage. As a freelancer, he collaborates with Studio Theater in Warsaw, Powszechny Theater in Warsaw, Ciało/Umysł Foundation, Krakow Dance Theater, Zawirowania Dance Theater.
website: link

photo by Rafał Strzelecki
The performance accompanies the exhibition: WGW 20233: Hold Me Closer | Marta Niedbał, Paweł Olszczyński