You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

ART FRIK PROJEKT zajęcia artystyczne dla każdego (16-24 lata) // ART CLASSES FOR EVERYONE

ART FRIK PROJEKT zajęcia artystyczne dla każdego (16-24 lata) // ART CLASSES FOR EVERYONE

workshops
in Ukrainian
📅 Date: 07 December 2023, Thursday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Marszałkowska 28 (show on the map)
PL/EN/UA

Zapisy na darmowe zajęcia ART FRIK PROJEKT >> link

O CO TU CHODZI
Bawimy się sztuką. Próbujemy rezygnować z ograniczeń i ocen.
Spotkamy się sześć razy i spędzimy razem październikowe i listopadowe popołudnia w Bazie. Za każdym razem zaproponujemy Wam nowe sposoby na patrzenie na świat i poszukamy razem odpowiednich narzędzi do przetwarzania tych doświadczeń w sztukę. Na zajęciach poznamy się nawzajem, pozwolimy sobie na dużo zabawy, trochę powłóczymy się po mieście, trochę posłuchamy siebie w ciszy. A projekt zakończymy wspólną wystawą.

DLA KOGO
Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 16-24 lata, które mają ochotę stać się częścią wspólnego projektu. Zapraszamy wszystkie i wszystkich - niezależnie od języka, narodowości, tożsamości płciowej, seksualnej czy wyznawanej religii, jest tu dla Ciebie miejsce. Nie musisz też umieć ładnie rysować ani znać się na sztuce, wystarczy otwartość na zaangażowanie się we wspólny proces twórczy.

KIEDY
Każdy czwartek od 17.00 do 19:30
Zaczynamy 16.11

GDZIE
BAZA by Inclusive Buzz
Marszałkowska 28 / U1A


--- EN ----

Registration for free ART FRIK PROJECT classes >> link

WHAT IT’S ALL ABOUT
We play with art. We try to let go of limitations and judgements.
We will meet six times and spend October and November afternoons together at the Base. Each time, we will offer you new ways of looking at the world and look together for the right tools to transform these experiences into art. During the classes we will get to know each other, let ourselves have a lot of fun, wander around the city a bit, listen to each other in silence a bit. And we will end the project with a joint exhibition.

FOR WHO
We invite anyone aged 16-24 who wants to be part of a joint project. Anyone and everyone is welcome - regardless of language, nationality, gender identity, sexuality or religion, there is a place for you. You also don’t need to be able to draw nicely or know anything about art, all you need is an openness to engage in a collaborative creative process.

WHEN
Every Thursday from 17.00 to 19:30
We start on 16.11

WHERE
BAZA by Inclusive Buzz
Marszałkowska 28 / U1A


--- UA ---

Реєстрація на безкоштовні заняття ART FRIK PROJECT розпочинається вже сьогодні >> link

ПРО ЩО ЦЕ
Ми граємо з мистецтвом. Намагаємося відпустити обмеження та судження.
Ми зустрінемося шість разів і проведемо разом післяобідній час жовтня та листопада на Базі. Щоразу ми будемо пропонувати вам нові способи поглянути на світ і разом шукати правильні інструменти, щоб перетворити цей досвід на мистецтво. Під час занять ми познайомимося ближче, дозволимо собі розважитися, трохи поблукаємо містом, трохи послухаємо один одного в тиші. А завершиться проект спільною виставкою.

ДЛЯ КОГО
Ми запрошуємо всіх охочих віком від 16 до 24 років, які хочуть стати частиною спільного проекту. Запрошуємо всіх і кожного - незалежно від мови, національності, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації чи віросповідання, тут знайдеться місце для вас. Вам також не обов’язково вміти гарно малювати або знати щось про мистецтво, все, що вам потрібно - це відкритість до спільного творчого процесу.

КОЛИ
Щочетверга з 17:00 до 19:30
Ми починаємо 16.11

ДЕ
BAZA від Inclusive Buzz
Marszałkowska 28 / U1A