You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Instytut Artycypacji/ iA / GropiusGraNaRy FutuRe?

Instytut Artycypacji/ iA / GropiusGraNaRy FutuRe?

meeting
other
📅 Start Date: 11 July 2024, Thursday

⌚ Start time: 15:00

📅 End Date: 14 July 2024

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Solec 38/28 (show on the map)
Instytut Artycypacji/ iA / GropiusGraNaRy FutuRe? KätheKollwitz GertrudeStein PeggyGuggenheim GuerillaGirls M.C.Richards PhilipJohnson BuckyFuller MarkLombardi...
- meetings are open to Polish and English speakers. English below -

Czas spotkania: 11-14 lipca 2024, codziennie w godz. 15.00-17.00
Warsaw Bauhaus: Less Ego More Eco
Spotkajmy się na 34’33’’ indywidualnie umówionej rozmowie o "różnych rzeczach ważnych". Zapraszamy na wędrówkę po naszym warszawskim pokoiku laboratorium i okolicy oraz wspólne planowanie sierpniowych spotkań wokół Spichlerza Gropiusa w Jankowie Pomorskim.
34’33’’ to trzydzieści cztery minuty i trzydzieści trzy sekundy przeznaczone na indywidualne spotkanie wokół kwestii współkształtowania autonomicznego miejsca schronienia dla oddolnego rozwoju idei kultury, edukacji, filmu, architektury, ekologii, sztuki, ekonomii, teatru, historii, konserwacji zabytków, ogrodnictwa i wszystkich innych tematów, jakie wnieść może każdy, kto umówi się na spotkanie w pokoiku laboratorium Warsaw Bauhaus. Zapraszamy Was do rozmowy.
Program okrągłego stoliczka działań Instytutu Artycypacji:
- o twórczym współistnieniu i rozwoju /
- o tworzeniu inicjatyw kooperatywnych / miejsca życia, nauki, pracy, leczenia, spotkania, rozwoju.
- o wspólnym rozpatrywaniu wszelkich problemów lokalnych i globalnych.
- o źródłach inspiracji GlobaLocalVillage / Jak współtworzyć lepszy świat ?
Rozważamy idee niezależnych praktyk ekosystemu współpracy i planujemy przewędrować mini czasoprzestrzeń. Dotkniemy doświadczeń i wspomnień dookoła działań plenerowych i eksperymentów społeczno-kulturalnych, takich jak Bauhaus, Black Mountain College, Woman’s Building, ale także tych bliżej nas takich jak Koluszki, Szumin, Osieki, Łazy, Elbląg czy Pojezierze Drawskie.
Zaczynamy w pokoiku-laboratorium Warsaw Bauhaus w Warszawie, gdzie w otwartym procesie trwają przygotowania programu działań, tematów i źródeł do sierpniowej edycji Instytutu Artycypacji zatytułowanej: Margins of eUtopia/ GlobaLocal Village, która odbędzie sie przy Spichlerzu Gropiusa w Jankowie Pomorskim. Naszym marzeniem jest stworzenie dostępnej, przyjaznej, zrównoważonej i autonomicznej kolonii współtwórczości : mC4 przy Spichlerzu Gropiusa, gdzie kultura i sztuka łączyć się będą z codziennym życiem społeczności lokalnych oraz współpracą krajowych i międzynarodowych środowisk akademickich oraz kulturotwórczych.
Ze względu na bardzo ograniczone warunki przestrzenne prosimy o wcześniejsze umówienie indywidualnej wizyty. Napisz do laboratorium13@o2.pl i umów wizyto-wędrówkę.
Adres:
Warsaw Bauhaus: less ego / more eco
pokoik-laboratorium
ul. Solec 38 / 28 ( IV p.)
Warszawa 00-394


--- English Language version ---

Meeting time: July 11-14, 2024, daily from 3:00-5:00 pm
Warsaw Bauhaus: Less Ego More Eco
Institute of Articipation: GropiusGraNaRy/ GlobaLocalVillage TeamWork? KätheKollwitz GertrudeStein PeggyGuggenheim GuerillaGirls M.C.Richards PhilipJohnson BuckyFuller MarkLombardi..
- meetings are open to Polish and English speakers.
Meet with us for 34’33’’ individually arranged talks about things we care about. Join us for a walk around our Warsaw mini laboratory room and the surrounding area, and plan with us our August meetings around the Gropius Granary in Jankowo Pomorskie.
34’33’’ is thirty-four minutes and thirty-three seconds allocated for an individual meeting around the question of the survival of an autonomous place of eutopia for co-creating ideas of culture, education, film, architecture, ecology, art, economics, theater, history, historic preservation, horticulture, and all other topics that anyone can bring to the table who arranges a meeting in a tiny Warsaw Bauhaus laboratory room. We invite You to join the conversation.
The program of the roundtable of activities of the Institute of Articipation:
- about creative coexistence and development /
- about creating cooperative initiatives / a place to live, learn, work, heal, meet, develop.
- About joint consideration of all local and global problems.
- About sources of inspiration GlobaLocalVillage / How to co-create a better world ?
We will consider together ideas of independent practices of the collaborative ecosystem and plan to
walk through a mini space-time continuum. We will touch on experiences and memories
around and social and cultural experiments, such as Bauhaus, Black Mountain College, Woman’s Building, but also
places in closer proximity to us such as Koluszki, Szumin, Osieki, Łazy, Elbląg or Drawsko Lake Region.
We will start in our Warsaw Bauhaus mini room-laboratory in Warsaw, where an open
process is underway to prepare a program of activities, topics and sources for the August edition of the Institute of Articipation entitled: Margins of eUtopia/ GlobaLocal Village, which will take place at the Gropius Granary in Jankowo Pomorskie. Our dream is to create an accessible, friendly, sustainable and autonomous co-creation colony: mC4 at the Gropius Granary, where culture and art will merge with the
the daily life of local communities and the collaboration of national and international academic and cultural communities.
Due to very limited space conditions, please schedule an individual visit in advance. Write to laboratorium13@o2.pl and arrange a visit-walk.
Address:
Warsaw Bauhaus: less ego / more eco
pokoik-laboratorium
ul. Solec 38 / 28 ( IV floor)
Warszawa 00-394