You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Arton Review 2017 / Wokół Formy Filmowej

Arton Review 2017 / Wokół Formy Filmowej

film show
📅 Date: 14 October 2017, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3 (show on the map)
[english version below]

Kolejna edycja Arton Review:
Barbara Kozłowska / Paweł Kwiek / Jolanta Marcolla / Agnieszka Lasota / Laura Pawela / Amanda Wieczorek

'Arton Review. Wokół Formy Filmowej' to przegląd polskiego filmu eksperymentalnego oraz sztuki wideo, realizowany od 2014 roku przez Fundację Arton we współpracy z MNW. Punktem wyjścia jest nasza baza polskiej sztuki awangardowej lat 70. Zgromadzone w niej materiały są inspiracją dla twórców młodszej generacji.
Do udziału w tegorocznej edycji zaprosiliśmy Agnieszkę Lasotę,Laurę Pawelę i Amandę Wieczorek.

Agnieszka Lasota przyjrzała się archiwum Barbary Kozłowskiej, artystki będącej niegdyś jedną z kluczowych postaci konceptualnej sceny wrocławskiej, i w efekcie powstał film 'The Line (All this can be seen anywhere )', portret artystki, ale przede wszystkim swoista metaforyczna podróż. To właśnie z podróżowania Kozłowska uczyniła główne medium swojej sztuki.

Laura Pawela, odnosząc się do własnych doświadczeń w pracy z medium filmowym oraz pracy w telewizji, stworzyła film, będący dialogiem z współtwórcą Warsztatu Formy Filmowej, Pawłem Kwiekiem i jego filmem 'Ja i telefon' z 1972 r. , a jednocześnie krytyką współćzesnej sytuacji kinematografii.

Amanda Wieczorek filmem 'The False Mirror' syntetycznie spuentowała twórczość Jolanty Marcolli, głównie teoretyczne teksty artystki i prace powstałe w czasie, kiedy w 1975 r. odbywała praktykę w telewizji.

Po przeglądzie zapraszamy na panel z udziałem artystek, które opowiedzą, czym dla nich i dla ich sztuki jest odkrywanie przeszłości polskiej sztuki i z jakiego rodzaju archiwami do tej pory pracowały.

Program filmowy:
Agnieszka Lasota 'The Line (All this can be seen anywhere)', 11'3'' 2017
Paweł Kwiek, 'Ja i telefon', 6'03'' (1972)
Laura Pawela 'Ja i horyzont', 7'(2017)
Jolanta Marcolla 'Forced response', 5'22'' 1976
Jolanta Marcolla 'Hat', 1'22'' 1975
Amanda Wieczorek 'The False Mirror', 2'54'' 2017

Drugą część wieczoru poświęcimy Gerardowi Kwiatkowskiemu, artysty i twórcy m.in. słynnej Galerii EL w Elblągu. Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego 'Gerard Kwiatkowski. Nie(d)odceniony robotnik sztuki'.
W latach 60. Elbląg był jednym z centrów sztuki awangardowej w Polsce. Do Galerii EL, mieszczącej się w ruinach gotyckiego kościoła, przyjeżdżali najwybitniejsi polscy artyści, żeby działać, tworzyć i pokazywać swoje prace. To tutaj w latach 1965–1973 odbywało się legendarne Biennale Form Przestrzennych, podczas którego w przestrzeni miejskiej Elbląga, dzięki współpracy artystów i robotników – pracowników Zakładów Mechanicznych ZAMECH, powstały zachowane do dziś monumentalne rzeźby. W 1973 r. Biennale przyjęło nazwę Kinolaboratorium. Wówczas Elbląg gościł ponad stu wybitnych twórców z Polski i zagranicy, którzy pokazali swoje filmy i przeprowadzili artystyczne interwencje, w atmosferze twórczej wspólnoty. „Zapewniamy kontakt z polską awangardą artystyczną” – brzmiało zaproszenie skierowane do przyszłych uczestników wydarzenia. Sprawcą tych wydarzeń był Gerard Kwiatkowski (1930–2015), artysta i charyzmatyczny animator kultury, założyciel Galerii EL, a także człowiek o fascynującej, tajemniczej biografii i złożonej osobowości. W 1974 r. wyemigrował do Niemiec, gdzie założył kolejne ośrodki sztuki, m.in. Muzeum Sztuki Współczesnej w Hünfeld, które stało się kolejnym po Elblągu żywym i znaczącym miejscem związanym z awangardą.
Film Gerard Kwiatkowski. Nie(d)odceniony robotnik sztuki' zrealizowany przez Fundację Arton przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centrum Sztuki Galerii EL i Museum Modern Art Hünfeld, jest pierwszą produkcją poświęconą niezwykłej postaci Gerarda Kwiatkowskiego.
Twórcy filmu odnaleźli jego przyjaciół i współpracowników. Z ich relacji, materiałów archiwalnych oraz z wypowiedzi samego Gerarda, budują portret niezwykłego bohatera, skupiając się na wybranych fragmentach z jego życia. 'Gerard Kwiatkowski…' to opowieść o sztuce i pasji, tak silnej, że potrafiła zmienić rzeczywistość.
Scenariusz: Karina Dzieweczyńska
Reżyseria: Piotr Grdeń
Produkcja: Fundacja Arton, Marika Kuźmicz

Po pokazie zapraszamy na panel z udziałem Kariny Dzieweczyńskiej, kuratorki Galerii EL oraz współtwórczyni filmu, dyrektora Piotra Rypsona i Mariki Kuźmicz.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ąrton Review: Barbara Kozłowska /Paweł Kwiek / Jolanta Marcolla / Agnieszka Lasota / Laura Pawela /Amanda Wieczorek

Arton Review. Around the Film Form is a review of Polish experimental film and video art organised since 2014 by the Arton Foundation in collaboration with the National Museum in Warsaw. The initiative is based on our archive of Polish avant-garde art of the 1970s. Its contents provide inspiration for artists of the younger generations.
Artists featured in this year’s edition: Agnieszka Lasota, Laura Pawela and Amanda Wieczorek.
Agnieszka Lasota has examined the archive of Barbara Kozłowska, an artist who used to be one of the key figures of the Conceptual art scene in Wrocław. Lasota’s research resulted in her film 'The Line (All this can be seen anywhere)', which is a portrait of the artist and, above all, a metaphorical journey. It was travelling that became the principal medium of Kozłowska’s art
Addressing her own work experience with the medium of film and television, Laura Pawela created a film that engages in a dialogue with a co-founder of the Workshop of the Film Form, Paweł Kwiek, and his work 'The Telephone and I' from 1972.
In her film 'The False Mirror', Amanda Wieczorek gives a synthetic punchline to the oeuvre of Jolanta Marcolla with a special focus on the artist’s texts and works created during her television internship in 1975.
The screening culminates with a discussion panel with the artists, who will share the reasons why discovering the past of Polish art is important for themselves and their artistic practices as well as talk about the archives they have worked with to date.
Film programme:
Agnieszka Lasota 'The Line (All this can be seen anywhere)', 11' 3'' 2017
Paweł Kwiek 'The Telephone and I', 6'03'',1972
Laura Pawela 'The Horizon and I', 7', 2017
Jolanta Marcolla 'Forced Response', 5'22' 1976; 'Hat', 1'22'' 1975
Amanda Wieczorek 'The False Mirror', 2'54'' 2017

The second part of the evening focusses on Gerard Kwiatkowski, an artist and founder of the famous EL Gallery in Elbląg, amongst other art venues. Feel cordially invited to the screening of the documentary film 'Gerard Kwiatkowski. The (Under)Esteemed Art Worker'.

In the 1960s, Elbląg was one of the centres of avant-garde art in Poland. The EL Gallery, located in the ruins of a Gothic church, welcomed the most outstanding Polish artists who worked, created and showed their works there. It was there that the legendary Biennial of Spatial Forms was held between 1965 and 1973, during which the urban space of Elbląg was enriched with monumental sculptures created owing to collaboration between artists and workers – employees of the ZAMECH Factory. The 1973 Biennial was held under the name Kinolaboratorium and gathered more than one hundred eminent artists from Poland and abroad, who profited from the atmosphere of creative community to show their films and carry out interventions. “Contact with the Polish Avant-garde guaranteed” – read the invitation sent out to the future participants of the event. The person behind those initiatives was Gerard Kwiatkowski (1930–2015), an artist and charismatic animator of culture, founder of the EL Gallery, and a man with a fascinating, mysterious biography and a complex personality. In 1974, he emigrated to Germany, where he set up other art centres, such as the Museum of Modern Art in Hünfeld, which became yet another, after Elbląg, lively and significant avant-garde art venue.
Gerard Kwiatkowski. 'Gerard Kwiatkowski. The (Under)Esteemed Art Worker / Gerard Kwiatkowski'. Nie(d)odceniony robotnik sztuki, produced by the Arton Foundation in collaboration with the Foundation for Polish-German Cooperation, Art Centre of the EL Gallery and the Museum Modern Art Hünfeld, is the first film devoted to the extraordinary figure of Gerard Kwiatkowski.

The authors of the film reached his friends and collaborators. Their accounts, archival materials and Gerard’s own statements reveal a portrait of an exceptional protagonist with a focus on selected episodes from his life. 'Gerard Kwiatkowski…' is a story about art and passion strong enough to change reality.

Script: Karina Dzieweczyńska
Director: Piotr Grdeń
Production: Arton Foundation, Marika Kuźmicz

The screening is followed by a panel with Karina Dzieweczyńska, curator at the EL Gallery and co-creator of the film, Director Piotr Rypson and Marika Kuźmicz.

Financial support from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage