You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Rozszczepiona rzeczywistość. Wykład Carol Yinghua Lu

Rozszczepiona rzeczywistość. Wykład Carol Yinghua Lu

lecture
📅 Date: 12 December 2017, Tuesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum na Pańskiej, ul. Pańska 3 (show on the map)
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do Muzeum na Pańskiej na wykład Carol Yinghua Lu.

Wykład w języku angielskim / The lecture will be held in English
Miejsce / Place: ul. Pańska 3, Warszawa
Wstęp bezpłatny / Admission Free

[Please scroll down for English version]

Wydarzenia 1989 roku poważnie ostudziły intelektualne i idealistyczne nastroje panujące w Chinach w latach 80.

Początek lat 90. był okresem, w którym stopniowo zaczęła kształtować się idea sztuki współczesnej. Ta wizja sztuki była silnie naznaczona wiarą w możliwość zbudowania systemu oraz całego przemysłu artystycznego, umożliwiającego i wspierającego działania artystów, w oderwaniu od zasobów i infrastruktury państwa. Rozczarowanie rokiem 1989 przyspieszyło jedynie dążenie do autonomii, które miał zagwarantować dalszy rozwój gospodarki rynkowej oraz stopniowe budowanie systemu sztuki współczesnej zarówno w obrębie akademii i instytucji państwowych, jak i poza nimi.

W latach 90. urynkowienie sztuki zostało zaakceptowana przez artystów jako proponowany kierunek zmian i plan działania zarówno w obrębie infrastruktury państwowej, jak i poza nią. Artyści ci wierzyli, że alians z rynkiem to droga, która zapewnieni im większą autonomię i legitymizację społeczną.

W swoim wykładzie Carol Yinghua Lu omówi wpływ gospodarki rynkowej na wizje i praktyki artystyczne w Chinach w latach 90., z uwzględnieniem twórczości artystów, działań krytyków i kuratorów na rzecz kształtowania nowej infrastruktury i porządku w sztuce. Jak twierdzi Lu wizja sztuki współczesnej zbudowana została na dwóch dyskursach, rynkowym i modernizacyjnym, będących częścią ówczesnej ideologii państwa. Zlekceważono wówczas siłę infrastruktury państwowej, a rynek – zamiast tworzyć kanały rozpowszechniania niezależnych praktyk artystycznych – wikłał się coraz bardziej w politykę państwa. W ciągu dekady lat 90. rynek i państwo zamiast oddalać się od siebie zaczęły wchodzić w coraz silniejsze związki. Jak wkrótce można było się przekonać, zarówno rozdział rynku i państwa, jak i polityki i sztuki były jedynie mitami.

Wydarzenie towarzyszy wystawie Danwen Xing "Dziennik. Awangarda w Chinach 1993-2003": link
Więcej informacji: link

***

In China, the events of 1989 severely dampened the intellectual and idealistic spirit of the 1980s.

The beginning of the 1990s heralded the arrival of a gradual construct of contemporary art in China. This vision of contemporary art was one strongly influenced by the idea of an art system and the prospect of creating an art industry that could enable and support artistic practices without dependence on state-provided resources and infrastructure. The disillusion of the 1989 propelled an aspiration for autonomy, which was made possible at this moment with the further implementation of market economy and the gradual rise of an art system for contemporary art practices that took place both within and outside of art academies and state institutions.

In the 1990s, the marketization of art was taken up by art practitioners both in and outside of the state-supported structure, as a proposal and a plan for action, with a conviction of gaining more autonomy and social legitimacy for contemporary artists. This talk will examine the impact of the market economy on the imaginary and practice of contemporary art in China in the 1990s, regarding both artistic practices and the efforts of art critics and curators to shape a new infrastructure and order for art. It will argue that this vision for art was embedded in the market discourse and the discourse of modernization, both part of the state ideology of this period. It underestimated the power of the state structure and instead of offering an outlet for independent art practice, the market was further implicated in the political agenda of the state. As the 1990s continued, the market and the state become more and more tightly connected with each other, instead of working in opposite directions. As those involved would soon realize both the separation of the market from the state and that of politics from art were simply long-lasting myths.

More info: link