You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Otwarcie wystawy pt. Podejścia do Czego?

Otwarcie wystawy pt. Podejścia do Czego?

exhibition
📅 Date: 12 February 2018, Monday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Austriackie Forum Kultury, ul Próżna 7/9 (show on the map)
Podejścia do Czego? / Approaches to What?
Alicja Kowalska • Eugen Wist
12.2. – 6.4.2018
Pomysł i aranżacja/organised by: Christian Kobald
Artyści/artists: Alicja Kowalska, Eugen Wist

for english, please scroll down

Szanowny […],
bardzo dziękuję za tekst!
Dzisiaj, wraz z […] skończyliśmy już całą pracę związaną z promocją i w przeciągu nadchodzących kilku dni będziemy drukować zaproszenia! Chciałem się jeszcze upewnić, co miałeś na myśli używając określenia „w stylu lat neo-90tych”?

[…]

Wspominałeś wcześniej o grupowej wystawie tematycznej, czy mógłbyś przybliżyć mi motyw czy chodzi tylko o artystów? (Zatrzymam […] ;) )

Dziękuję Ci i pozdrawiam serdecznie,
[…]

Szanowna […],

świetnie!

Mam krótkie pytanie dotyczące flag: moglibyśmy zrobić je bez strzałek? Tak po prostu wyglądają lepiej.

Wystawa w stylu lat neo-90tych:

– związek wystawy z obiektami: nie praca indywidualna, a wystawa uważana jest za podstawową jednostkę
– wystawa stanowi scenografię, jednolitą mise-en-scène; […]
– wystawa łączy (przynajmniej po części) element funkcjonalne (można ich używać) z ekspozycją (nie-sztuka/sztuka w przestrzeni publicznej)
– udział, (co najmniej) w wystawie jest jednym z kluczowych jej aspektów
– wystawa uwzględnia swój własny model dyskursywny […]
– nieformalna

[…]

Czas (a w rzeczywistości dialektyka czasu, który wyczerpuje się i zużywa, oraz zagadnienie uroczystości; patrz: Roger Caillois, Théorie de la fête, w L'homme et le sacré) jest [...] tematem wystawy.

Wszystkiego dobrego,
[…]

(Fragment rozmowy e-mail, dotyczącej przygotowywania wystawy grupowej w ramach CRAC Alsace, w 2013r.)


Christian Kobald to niezależny kurator z Wiednia. Jest głównym edytorem Spike Magazine – kwartalnika o sztuce współczesnej, platformy internetowej i niezależnej przestrzeni projektowej z siedzibą w Berlinie.

Alicja Kowalska to artystka pochodząca z Polski. Zajmuje się gobelinem, ostatnio w ścisłej współpracy ze swoim synem, artystą Tomaszem Kowalskim.

Eugen Wist, pochodzący z Rosji artysta, tegoroczny absolwent tamtejszego Uniwersytetu Sztuk Stosowanych (Die Angewandte). Obecnie studiuje w Städelschule we Frankfurcie. Na swoim koncie ma udział w wielu projektach grupowych na terenie Austrii i za granica.


Zdjęcie: Alicja Kowalska, Bez tytułu , 1988, gobelin. Widok instalacji Tomasz Kowalskiego pt. “Złota Drabina”, rekonstrukcja scenografii przygotowanej do filmu Agnieszki Polskiej pt. ”Hura!”, Warszawa, 2017, autor: Robert Głowacki

Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu Grupy Kapitałowej PHIN Consulting - link
Szczególne podziękowania dla J.A Baczewski Vodka.

////////////

Dear […],

thank you for your text!
Today, we finished all the communication supports with […] and the invitation cards are going to be printed the next few days!
I just wanted to know, if you can explain me what you mean with "neo-90s type“?

[…]

You talk about a thematic group show, can you tell me the theme or it's the artists only? (I'll keep the […] ;) )

Thank you and all best,
[…]

Dear […],

great!

Just a query regarding the flags: could we do them without the arrows? Just looks better.

Neo-90s type of show:

– the relation of the exhibition to the objects it contains: the exhibition is considered to be the basic unit, not the individual work
– the exhibition is considered to be a set, a unitary mise-en-scène; […]
– the exhibition combines (at least in part) functional elements (you can use them) with display (non-art/art in the PR)
– participation is (at least) one of the crucial aspects of the show
– the exhibition includes its own discursive model […]
– informal

[…]

Time (in fact the dialectics of time which depletes and wears down and celebration; see Roger Caillois, Théorie de la fête, in L'homme et le sacré) is the […] topic of the show.

All best,
[…]

(From an email conversation in preparation for a group show at the CRAC Alsace in 2013)


Christian Kobald is a freelance curator from Vienna and senior editor of Spike Magazine – a quarterly on contemporary art, an online platform and an independent project space with its editorial headquarters in Berlin.

Alicja Kowalska, born in Poland, mostly works with tapestry, recently in close cooperation with her son, artist Tomasz Kowalski.

Eugen Wist, born in Russia, is a recent graduate from the University of Applied Arts, Vienna & currently studies at the Städelschule, Frankfurt. He has participated in many group projects in Austria and abroad.


Photo: Alicja Kowalska, Untitled, 1988, tapestry; installation view Tomasz Kowalski, »The Golden Ladder«, recreation of the set for Agnieszka Polska's film »Hura!« (2017), PC: Robert Głowacki.

The project was organised thanks to the finantial support of PHIN Consulting Group - link
Special thanks to J.A Baczewski Vodka.