You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Bez okularów. Jarek Madejski

Bez okularów. Jarek Madejski

exhibition
📅 Date: 07 April 2018, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., NEY Gallery & Prints, ul Spokojna 5 (show on the map)
// For English Please Scroll Down //

“Bez okularów”. Jarek Madejski.
WYSTAWA CZYNNA: 07.04 - 6.05.2018.
Wstęp wolny!

To kolejna wystawa z cyklu, w którym zamiast farb i pędzla używam obiektywu i aparatu fotograficznego.
Tym razem pokazuję świat, jaki się roztacza po zdjęciu okularów. Ci którzy, mogą “pochwalić się”, jeśli można tak powiedzieć, wadą wzroku powyżej 4,5 wiedzą, co mam na myśli. W naszym widzeniu nie ma punktów ostrych, za to pojawiają się wygładzone linie, miraże, świetlne plamy, niepewność i niedopowiedziana zmysłowość. Większość zdjęć pokazuje zwykłe chwile z naszego życia, zatrzymując je w odseparowanych kadrach. I dopiero z wielu takich zdarzeń powstaje obraz społeczeństwa. Obraz tworzony przez ludzi, którzy wypełniają plaże, ulice, kawiarnie czy skwery. “Bez okularów” to opowieść o codziennym życiu zapisanym przy pomocy plam, świateł i kontrastów układających się w całość dopiero z pewnego dystansu. Dokładnie tak samo jak pozornie bezładnie kładzione barwne plamy farby na płótno dopiero w pewnym momencie i z odpowiedniego dystansu zaczynają tworzyć czytelny obraz.
Zapraszam serdecznie - oceńcie sami, czy świat bez okularów może być piękny, pociągający swoimi niedopowiedzeniami i ukrytą zmysłowością.

Zapraszam na wystawę
Jarek Madejski

Jarek Madejski o sobie:
Zawsze marzyłem, żeby opisywać świat mojej wyobraźni przy pomocy barw. Wybrałem aparat fotograficzny, obiektywy i światło. Moim zadaniem jest uchwycenie barwnej aury, którą wytwarzają wokół siebie oświetlone przedmioty.
Fotografowałem od dawna, od momentu gdy dostałem aparat „Druh”. Niezależnie od tego, co robiłem, miałem przy sobie coś czym można zrobić zdjęcie. To było, i jest, jak kreślenie aparatem notatek z życia.
Po krótkim epizodzie z fotografią prasową, na równie krótko zostałem scenografem telewizyjnym, żeby później na półtora roku zająć się produkcją reklam dźwiękowych na potrzeby rozgłośni radiowych. W międzyczasie wraz z dwoma kumplami założyliśmy firmę fotograficzną o wdzięcznej i tajemniczej nazwie „Czarne ucho”. Przedsięwzięcie nie przetrwało zbyt długo, każdy z nas poszedł swoją drogą. Jednakże idea „Czarnego Ucha”, która wtedy nam przyświecała, polegająca na tym, żeby fotografując nawet najbanalniejszy przedmiot, starać się odnaleźć w nim ukrytą naturę i spojrzeć na niego w sposób nieoczywisty, pozostała i zaowocowała w postaci mojego cyklu fotograficznego „Czarne Ucho”.
W 1995 roku zbudowałem studio fotograficzne i wyspecjalizowałem się w komercyjnej fotografii kulinarnej, na polski i zagraniczny rynek, dla wielkich i małych producentów.
Ostatnio prowadziłem ćwiczenia z fotografii w Wyższej Szkole Viamoda w Warszawie. I aktualnie pracuję nad nowym cyklem fotograficznym,który mam nadzieję niebawem zaprezentować.
Robię to, co lubię. Fotografuję z wyobraźnią.

Wystawy:
2015 Foyer Muzeum Etnograficzne w Warszawie wystawa indywidualna “ Ulotność”
2015 Galeria “Nostra” w Warszawie wystawa indywidualna “Wyobraźnia”
2016 “Art Gallery Mia” Wrocław wystawa indywidualna “Wyobraźnia”
2016 “Pop up Gallery” w Warszawie wystawa zbiorowa
2016 “Pop up Gallery” w Warszawie wystawa zbiorowa
2017 Ukmerge Litwa wystawa zbiorowa

--------------------------
EN:

“With no glasses on”. Jarek Madejski.
Exhibition open: 07.04 - 6.05.2018
Free entry!

This is another exhibition of mine where instead of paints and brushes I use a camera and a lens. But this time round I present a world which we can see only when we take our glasses off. Those who can “ boast” , if I may use the word “boast” in this context, of having vision defect of more than 4.5, know full well what I have in mind. In our vision there are no sharp points. On the other hand though, what does appear, are refined lines, optical illusions, flashes, uncertainty and undefined sensuality. Most pictures capture ordinary moments of our lives, arresting them in separate frames. And only after many of such events, can a whole picture of society come to life. A picture created by people who populate beaches, streets, coffee shops and marketplaces.
“With no glasses on” is a story about an ordinary life recorded through spots, lights and contrasts making up a whole only after keeping a certain distance. It resembles the seemingly jumbled colourful spots of paint put on canvas which begin to shape a clear picture only at a given time and from a distance.
I am happy to invite you to this exhibition - with a hope that you will see for yourselves whether the world with no glasses on can be beautiful and enticing with its understatements and hidden sensuality.
Jarek Madejski

Jarek Madejski
born 1962 Warszawa

BIOGRAPHY
I was born in 1962 in Warsaw.
I've always dreamed to describe the world of my imagination using the color. I chose the camera, lenses and light. I set myself the task of capturing the colorful aura that is produced by illuminated objects around them.
I photographed for a long time from the moment when I got the camera "Druh". Regardless of what I did, I had always carried something to take a picture with. It was and still is, as the creation of camera notes from life.
After a brief stint with a press photography, for a brief moment I became a TV productions designer, forwarded by production of sound commercials for the needs of radio stations. In the meantime, along with two buddies, we started the photographic company named aptly and mysterious "black ear". The venture did not last too long each one of us went his way. However, the idea of "Black Ear" that guided us back then, based on the idea: that when photographing even the most banal object, try to find its hidden nature and look at it in unobvious way, remained and resulted in the form of my photographic series "Black Ear".
In 1995 I built a studio and specialized myself in commercial culinary
photography on the Polish and foreign markets for large and small producers.
Last year I taught photography at the School of Viamoda in Warsaw, and I started to realize my artistic visions...
I can say I'm doing what I like. Photographing with imagination.

The exhibition:
2015 Foyer ethnographic museum in Warsaw Individual exhibition
”Ulotność”
2015 “Nostra” gallery Warsaw Individual exhibition “Imagination”
2016 “Art gallery Mia” Wrocław Individual exhibition “Imagination”
2016 “Pop up Gallery” Warsaw “Harry harmonic” collective exhibition photo, drawing and painting: C.Filew, M.Foltak, J.Madejski, S.Młodożeniec, P.Szanajca.
2016 “Pop up Gallery” Warsaw collective exhibition photography & painting Jarek Madejski and Paweł Szanajca
2017 Ukmerge Litva collective exhibition Photography by J.Madejski, P.Szanajca, C.Filew.