You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Performance Project - Pokaz pracy// Festiwal Warsaw Flow

Performance Project - Pokaz pracy// Festiwal Warsaw Flow

other
📅 Date: 08 July 2018, Sunday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Jazdów 2 (show on the map)
[ENG scroll down]

Festiwal Warsaw FLOW zaprasza na specjalny pokaz performansu, który odbędzie się na zakończenie tegorocznej edycji festiwalu. Wydarzenie powstanie w wyniku ośmiu dni performatywnego projektu pod kierunkiem Ilony Keňová z międzynarodową grupą tancerzy i moverów reprezentujących takie techniki jak taniec współczesny, kontakt improwizację czy improwizację.

Do góry nogami – o projekcie
Istnieją różne momenty w życiu, kiedy jesteśmy raz na górze raz na dole oraz kiedy wszystko jest wywrócone do góry nogami. Żyjemy i tańczymy w różnych energetycznych obszarach. W przestrzeni fizycznej, duchowej i emocjonalnej. Nasze istnienie, nasze życie, to proces wszystkich tych obszarów. Projekt performatywny koncentruje się na poszukiwaniu, badaniu oraz pracy z różnymi wymiarami i punktami widzenia. Jak być na górze, w dole i do góry nogami? Będziemy świadkami naszej fizyczności, uczuć, wartości i hierarchii w tańcu. Wybieramy się w podróż, w której badamy obrazy, jakości i emocje tworzące kompozycję ciała. Będziemy w stanie, w którym ciało wyraża się poprzez sztukę tańca.

Ilona Keňová – o artystce
Tancerka, pedagog i choreograf pochodzenia czeskiego, mieszkanka Finlandii. Ukończyła Akademię Sztuk Performatywnych w Pradze na kierunku sztuka tańca. Zajmuje się tańcem współczesnym i kontakt improwizacją. Poszukuje zintegrowania ciała, powiązania z fizyczną siłą i obecnością. W swojej pracy choreograficznej i kompozycji ciała korzysta z obrazów, jakości, emocji i koncepcji. W ten sposób bada ekspresję fizyczną świadomości w tańcu i na co dzień. Jej prace sa prezentowane w Finlandii i za granicą. Jest również zaangażowana w organizację fińskiego festiwalu kontakt improwizacji Skiing on skin. Tańcząca rodzina, mąż i dwoje synów, są dopełnieniem życia Ilony.

WSTĘP WOLNY
U-jazdowski, Laboratorium – Sala Krukowskiego, ul. Jazdów 2
Obowiązują wejściówki, które będzie można odbierać w dniu pokazu w budynku Laboratorium.

Organizator: Fundacja Artystyczna PERFORM
Współorganizator: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa


ENG////

The Warsaw FLOW Festival invites you to a special performance show, which will take place at the end of this year's edition of the festival. The event will be created as a result of eight days of a performative project under the direction of Ilona Keňová with an international group of dancers and movers representing techniques such as contemporary dance, contact improvisation and improvisation.

Upside down - about the project
There are different moments in life when we are up and down once and when everything is turned upside down. We live and dance in different energy areas. In physical, spiritual and emotional space. Our existence, our life, is the process of all these areas. The performative project focuses on searching, research and working with various dimensions and points of view. How to be up, down and upside down? We will witness our physicality, feelings, values and hierarchy in dance. We are going on a journey in which we study the images, qualities and emotions that make up the composition of the body. We will be in a state where the body is expressed through the art of dancing.

Ilona Keňová - about the artist
A dancer, teacher and choreographer of Czech origin, a resident of Finland. She graduated from the Academy of Performing Arts in Prague in the field of dance art. She deals with contemporary dance and contact improvisation. She is looking for the integration of the body, connection with physical strength and presence. In her choreographic work and composition of the body she uses images, quality, emotions and concepts. In this way, she examines the physical expression of consciousness in dance and every day. Her works are presented in Finland and abroad. She is also involved in the organization of the Finnish festival contact improvisation Skiing on skin. The dancing family, husband and two sons, complement the life of Ilona.

FREE ENTRANCE
U-jazdowski, Laboratory - Krukowski Hall, Jazdów 2 Street
Entries are valid, which can be picked up on the day of the show in the Laboratory building.

Organizer: Fundacja Artystyczna PERFORM
Co-organizer: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Project is supported by the City of Warsaw