You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Spotkanie z Matteo Lucchettim

Spotkanie z Matteo Lucchettim

meeting
lecture
other
📅 Date: 10 October 2018, Wednesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]

„Visible: kiedy sztuka opuszcza swą dziedzinę, by pokazać się jako część innej całości”
Spotkanie z Matteo Lucchettim
10/10/2018, 19:00
Laboratorium, Sala im. Wojciecha Krukowskiego
Wstęp wolny

Podczas spotkania w U–jazdowskim Matteo Lucchetti zaprezentuje projekt „Visible” (Cittadellarte-Fondazione Michelangelo Pistoletto/Fondazione Zegna, Włochy) i zainicjuje dyskusję o tym, w jaki sposób instytucja artystyczna może badać, wspierać i udostępniać platformy produkcyjne dla innowacyjnych projektów, które mogą się zrealizować w ramach dziedzin innych niż artystyczne. Chodzi o sztukę zaangażowaną w sferę publiczną, postrzeganą jako narzędzie czynienia widzialnymi innych zagadnień i obszarów w ramach tradycyjnego systemu artystycznego, czyli narzędzie upowszechniania rozumienia produkcji artystycznej jako elementu aktywnego i kreatora postaw we współczesnym społeczeństwie, posiadającego krytyczne, kierowane ku przyszłości aspiracje.

„Visible” to platforma dla tych projektów artystycznych, które mogą radykalnie zmienić podejście do społeczności zarówno miejskich, jak i wiejskich, zanegować dotychczasowe modele edukacyjne, zapraszając do namysłu nad innymi metodami szerzenia wiedzy, mogą wesprzeć alternatywne modele rozwoju ekonomicznego i nowe koncepcje alokacji środków, zweryfikować myślenie o dostępie do informacji oraz priorytetowości kwestii ekologicznych i środowiskowych, wreszcie wdrażać – poprzez inicjowanie projektów bez określonego horyzontu czasowego – eksperymentalne modele demokracji i partycypacji. To tylko kilka przykładów na to, w jaki sposób procesy artystyczne mogą wytworzyć przestrzeń refleksji i mobilizacji, sprzyjającą uczestnictwu w sztuce postrzegającej ciała społeczne jako siłę zdolną przeprowadzić odpowiednie zmiany w społeczeństwie.

Urodzony we Włoszech Matteo Lucchetti jest kuratorem, historykiem i pisarzem. Jego zainteresowania kuratorskie skupione są na praktykach artystycznych, które redefiniują rolę sztuki i artysty w społeczeństwie. Od 2010 roku współkieruje – z Judith Wielander – projektem „Visible”. Jest to przedsięwzięcie badawcze, a zarazem pierwsza przyznawana w cyklu dwuletnim europejska nagroda dla autorów zaangażowanych społecznie praktyk artystycznych w kontekście globalnym. Projekt korzysta ze wsparcia fundacji Pistoletto (Biella) oraz Fondazione Zegna (Trivero). Ponadto Lucchetti w latach 2017-2018 pracował jako kurator ds. wystaw i programów publicznych w BAK, basis voor actuele kunst w Utrechcie.

Najważniejsze projekty kuratorskie Matteo Lucchettiego: First „Person Plural: Empathy, Intimacy, Irony, and Anger”, BAK (Utrecht, 2018); „Marinella Senatore: Piazza Universale”, Social Stages, Queens Museum, (Nowy Jork, 2017); „De Rerum Rurale”, XVI Rzymskie Quadriennale (Rzym, 2016); „Don’t Embarrass the Bureau”, Lunds Konsthall (Lund, 2014); „Enacting Populism in its Mediæscape”, Kadist Art Foundation (Paryż, 2012), „Practicing Memory”, Fondazione Pistoletto (Biella, 2010). W ramach pracy kuratorskiej Lucchetti współpracował między innymi z takimi artystami, jak Lawrence Abu Hamdan, Rossella Biscotti, Nástio Mosquito, Marinella Senatore, Jonas Staal, SUPERFLEX, Stefanos Tsivopoulos, Pilvi Takala czy Stephen Willats.

Lucchetti odbył jako kurator rezydencje w Para Site w Hong Kongu, paryskiej Kadist Art Foundation oraz w IAR w Antwerpii. W 2010, podczas rezydencji w BAK, pracował także w ramach projektu „Former West”, rozwijając opcje kuratorskie i dyskursywne dla powstającej platformy internetowej związanej z badaniami – cyfrowego archiwum. Jako organizator i uczestnik brał również udział w seminariach, panelach oraz debatach. Wydarzenia te odbywały się w instytucjach takich jak Centre d’Art Contemporain (Genewa); Steirischer Herbst (Graz) czy Centre for Historical Reenactments w Johannesburgu. Jako wykładowca wizytujący prowadził zajęcia w HISK (Gandawa), Piet Zwart Institute (Rotterdam), Sint Lucas (Antwerpia) oraz Accademia di Belle Arti di Brera (Mediolan). Publikował w „Mousse Magazine”, „Manifesta Journal” i „Art Agenda”.

Spotkanie z Matteo Lucchettim zostało zorganizowane we współpracy pomiędzy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie, jako wydarzenie specjalne w ramach „Giornata del Contemporaneo - Italian Contemporary Art”.

Wykład będzie prowadzony w języku włoskim z symultanicznym tłumaczeniem na polski.

Zdjęcie: Marinella Senatore, "The School of Narrative Dance: Venice", commissioned by Visible for Creative Time Summit, in the framework of 56th Venice Biennale, 2015

----------

‘Visible: when art leaves its own field and becomes visible as part of something else’
Matteo Lucchetti talk
10/10/2018, 7 p.m.
Laboratory, Auditorium Hall
Entrance free

During a talk at U–jazdowski Matteo Lucchetti will present the ‘Visible’ project (Cittadellarte-Fondazione Michelangelo Pistoletto/Fondazione Zegna, Italy)discussing on how an art institution can research, support and offer a discursive and productive platform to innovative artistic projects that can become visible also in fields other than the artistic ones. Artworks that are actively engaging within the social sphere, understanding art as a tool to make visible other areas and issues within the traditional art system and thus sharing awareness about artistic production as an active element and agency in contemporary society, and with critical and future-oriented aspirations.

‘Visible’ is a platform for artistic projects that, in a radical and pro-active way, can rethink our cities in their approach to urban and rural communities; put into question education models while reconsidering different ways of sharing knowledge; support alternative models of economic development and new ideas for the allocation of resources; rethink the access to information or the priority of ecological and environmental needs; as well as experimenting with participatory and democratic political models while starting these open-ended projects.These are just a few examples about how artistic processes can create areas for reflection and mobilization, acting as a field for action within the public domain, in favor of a reading of participation in the art that considers the social body as a potential power for bringing about responsible change and social transformation.

Italian born, Matteo Lucchetti is a curator, art historian, and writer. His main curatorial interests are focused on artistic practices that redefine the role of art and the artist in society. Since 2010, Lucchetti co-directs, with Judith Wielander, the Visible project, a research endeavor and the first European biennial award devoted to socially engaged artistic practices in a global context, initiated and supported by Pistoletto Foundation, Biella and Fondazione Zegna, Trivero. He served as Curator of Exhibitions and Public Programs at BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht in 2017–2018.

His main curatorial projects include: ‘First Person Plural: Empathy,Intimacy, Irony, and Anger’, BAK, Utrecht, 2018; ‘Marinella Senatore:Piazza Universale. Social Stages’, Queens Museum, New York, 2017; ‘De Rerum Rurale’, 16th Rome Quadriennale, Rome, 2016; ‘Don’t Embarrass the Bureau’, Lunds Konsthall, Lund, 2014; ‘Enacting Populism in its Mediæscape’, Kadist Art Foundation, Paris, 2012; and ‘Practicing Memory’,Fondazione Pistoletto, Biella, 2010. In the projects he curated, Lucchetti has worked with artists such as Lawrence Abu Hamdan, Rossella Biscotti,Nástio Mosquito, Marinella Senatore, Jonas Staal, SUPERFLEX, Stefanos Tsivopoulos, Pilvi Takala, and Stephen Willats, among others.
Lucchetti has worked as curator in residence at Para Site, Hong Kong; Kadist Art Foundation, Paris; and AIR, Antwerp. During his residency at BAK in 2010, Lucchetti worked in the frame of the Former West project to develop curatorial and discursive possibilities for the new online platform of the research—the digital archive. He has organized and taken part in several seminars, talks, and debates at various institutions, such as the Centre d’Art Contemporain, Geneva; Steirischer Herbst, Graz; and the Centre for Historical Reenactments, Johannesburg. He lectured as a guest professor at HISK, Gent; Piet Zwart Institute, Rotterdam; Sint Lucas Antwerpen, Antwerp; and Accademia di Belle Arti di Brera, Milan, and contributed to magazines such as Mousse Magazine, Manifesta Journal, and Art Agenda.

Matteo Lucchetti talk was organized in collaboration between Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art and the Italian Culture Institute in Warsaw (Instituto Italiano di Cultura, Varsavia) as a special event in the frames of ‘Giornata del Contemporaneo - Italian Contemporary Art.’.

The talk will be held in Italian with simultaneous translation to Polish available.

Photo: Marinella Senatore, "The School of Narrative Dance: Venice", commissioned by Visible for Creative Time Summit, in the framework of 56th Venice Biennale, 2015