You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Street Art Doping x Nowy Porządek x wystawa zbiorowa

Street Art Doping x Nowy Porządek x wystawa zbiorowa

exhibition
📅 Date: 02 December 2018, Sunday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Praga-Północ dist., Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2 (show on the map)
[english below]

Street art niczym miasta, które to wybrał na swe bastiony, to proces podlegający ciągłej przemianie. Zmianie ulega skala działania, od vlepki przez instalacje do malarstwa wielkoformatowego. Poszerza się teren aktywności, ze środków transportu, z ulicy na galerie, internet. Zmienia się również język. Dosłowna figuratywność ustępuje pola fascynacji geometrią. Gotową narrację zastępują coraz bardziej abstrakcyjne, otwarte w interpretacji kompozycje. Street art coraz wyraźniej wydaje się szukać wspólnego języka z miastem.

Nadszedł czas “nowej geometrii”. Prac, w których nie czuć już potrzeby krzyku, wolnych od gotowych narracji, których w przestrzeni publicznej mamy aż nadto. “Nowa geometria” nie zabiega o uwagę widza, a raczej stara się swymi abstrakcyjnymi kompozycjami wprowadzać spokój i głęboki oddech do przestrzeni publicznej. Taka postawa może świadczyć o pewnej dojrzałości, gdzie nie krzyk, a język zaczyna mieć decydujące znaczenie.

Wystawa “Nowy Porządek” to próba dotknięcia tego zjawiska. W wystawie biorą udział:
Maciej Boszkov
1010
Łukasz Berger/Cekas
Chazme 718
Bartosz Janczak
Nawer
Bartek Świątecki/Pener
Robert Proch
Proembrion
Paweł Ryżko
Sainer
Seikon
SC Szyman

"Nowy porządek" sięga również do korzeni street artu, graffiti czyli kultury jam. Artyści oprócz indywidualnych prac zaprezentują owoce kolaboracji, stworzone podczas rezydencji poprzedzającej wystawę. Będą to obrazy pełne twórczej energii, zmagania z indywidualizmem, ale i poszukiwania wspólnego języka, którego coraz mniej we współczesnym świecie.

Na terenie Konesera powstanie także mural w kolaboracji Seikona i Chazme 718.

Wystawa czynna 29.09-2.12
Pt. 17-20, Sb 12-20, Nd 12-18
Nowy Porządek
Pop up Galeria przy rynku Konesera
Centrum Praskie Koneser

Wystawa odbywa się w ramach Street Art Doping 2018, który jest współfinansowany przez M. St Warszawa
Organizatorem jest Fundacja Do Dzieła! Partnerami są Kwiaciarnia Grafiki i Centrum Praskie Koneser

-----------

Street art, as the cities which it chosen as its bastions, is a process that is undergoing a constant change. The scale of activities is changing, from sticker through installations to large-format painting. The area of activities is widening from public transport means, from the street to galleries and to Internet. The language is changing as well. Literal figurativity gives its way to fascination with geometry. The completed narration is replaced by compositions more and more abstract and open to interpretation. Street art seems to more and more clearly be looking for a language common with the city.

The time of “new geometry” has come. In public space there are more than plenty of works, in which no need for scream is expressed, that are free from narration. “New geometry” does not try to seek for attention of the viewer, it rather tries to introduce calm and deep breath into public space. Such an attitude can indicate some kind of maturity, where not scream, but the language seems to have a decisive meaning.

The exhibition “New Order” is an attempt to touch this phenomenon. The exhibition is attended by:
Maciej Boszkov
1010
Łukasz Berger/Cekas
Chazme 718
Bartosz Janczak
Nawer
Bartek Świątecki/Pener
Robert Proch
Proembrion
Paweł Ryżko
Sainer
Seikon
SC Szyman

The exhibition also reaches to the roots of street art, graffiti or jam culture. The artists in addition to individual works will also present the results of collaborations created during their residency, which took place prior to the exhibition. There will be works full of creative energy, struggles with individualism, but also the search for a common language, which is more and more difficult to find in the modern world.

In Koneser area there will also be created a mural as a collaboration of Seikon and Chazme 718.

Opening: 29.09. at 18:00
Finish: 2.12
New Order
Pop up Gallery at Koneser’s market
Centrum Praskie Koneser

The exhibition takes place within Street Art Doping Festival 2018, which is co-financed by the Capital City of Warsaw. It is organized by Fundacja Do Dzieła! The partners are: Kwiaciarnia Grafiki and Centrum Praskie Koneser.