You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Konferencja / International Conference: "Legal Architecture of Humanitarian Action"

Konferencja / International Conference: "Legal Architecture of Humanitarian Action"

lecture
other
📅 Start Date: 06 December 2018, Thursday

⌚ Start time: 14:00

📅 End Date: 07 December 2018

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Gmach Audytoryjny, Aula im. Jana Baszkiewicza (show on the map)
[ENGLISH VERSION BELOW]

Konferencja: ”Legal Architecture of Humanitarian Action” 6-7 grudnia 2018, Aula Baszkiewicza, Collegium Politicum, Uniwersytet Warszawski
Wydarzenie organizowane przez Network on Humanitarian Action oraz Uniwersytet Warszawski

Prawo do pomocy humanitarnej uważane jest obecnie za jedno z podstawowych praw człowieka. Wiele państw i organizacji, włączając w to Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) kładzie nacisk na umożliwienie dostępu do pomocy humanitarnej podczas konfliktów zbrojnych oraz innych kryzysów. Pomimo wysiłków międzynarodowych ludność niektórych regionów, a nawet całych państw cierpi z powodu braku dostępu do podstawowych zasobów oraz do pomocy zewnętrznej. Pracownicy humanitarni stają się bardzo często ofiarami różnego rodzaju ataków. Z drugiej jednak strony - są czasami sprawcami napaści na miejscową ludność, wywołując w ten sposób dodatkowe zagrożenia i kryzysy.

Podczas konferencji skupimy się na identyfikacji głównych wyzwań w organizacji akcji humanitarnych z perspektywy prawa międzynarodowego i krajowego. Omówimy takie zagadnienia jak: rzeczywistość współczesnych operacji ONZ, odpowiedzialność organizacji międzynarodowych, w tym Unii Afrykańskiej, rola grup terrorystycznych, kryzys migracyjny (IDP), kryzys na Haiti i Rohingya, wpływ zmian klimatycznych i wiele innych. Wśród prelegentów znajdą się specjaliści z czołowych polskich uczelni, a także z Brukseli, Groningen, Bochum, Jerozolimy. Konferencja obejmuje także dialog obywatelski "Wyzwania humanitarne UE" z Androulla Kaminara DG ECHO, Komisja Europejska.

Program: link
Uczestnictwo w wydarzeniu jest otwarte. Należy jednak wypełnić formularz rejestracyjny: link

Tłumaczenie symultaniczne na język polski i angielski będzie zapewnione tylko w pierwszym dniu konferencji (czwartek, 6 grudnia).

Osoby odpowiedzialne za organizację:
Patrycja Grzebyk, Elżbieta Mikos-Skuza oraz Agnieszka Kowalska

------------------

Conference: “Legal Architecture of Humanitarian Action” 6-7 Dec. 2018, Aula Baszkiewicza, Collegium Politicum, University of Warsaw
Network on Humanitarian Action and University of Warsaw event

Right to humanitarian assistance is nowadays considered to be one of basic human rights. Many states and organizations, including United Nations, stress importance of access to humanitarian assistance in case of armed conflicts and in other types of crises. Despite international efforts, population of some regions or even whole states continues suffering, deprived of access to basic resources and cut from external aid. Humanitarian workers become too frequently victims of different types of attacks, but on the other hand - they are sometimes perpetrators of assaults against local people, thus provoking additional threats and crises.

During the conference we will focus on identification of main challenges in organization of humanitarian action from the perspective of international and national law. We will discuss such issues like: reality of contemporary UN operations, responsibility of international organisations, including African Union, role of terrorist groups, IDPs crisis, Haiti and Rohingya crisis, impact of climate change and many others. Among speakers are specialists from leading Polish universities as well as from Brussel, Groningen, Bochum, Jerusalem. The conference includes also Citizens' Dialogue "EU humanitarian challenges" with Androulla Kaminara DG ECHO, European Commission.

Programme: link
I wish to attend: link

Simultaneous interpretation into Polish and English will be provided only during the first day of the conference (Thursday, 6th December).

Admission is free of charge. Please note that registration is required and the event will be filled on a first-come-first-served basis.

Persons responsible for organization: Patrycja Grzebyk, Elżbieta Mikos-Skuza & Agnieszka Kowalska