You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Czekając na kolejne nadejście | Wieczór wydarzeń

Czekając na kolejne nadejście | Wieczór wydarzeń

concert
lecture
exhibition
other
📅 Date: 01 December 2018, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]

Zapraszamy na wydarzenia w ramach wystawy „Czekając na kolejne nadejście”.

17:00
wykład performatywny
Viktorija Rybakova
„Geografia zmysłów”

18:00
wykład
Mateusz Kula
„Widmowy kapitalizm i prawica tolkienowska”

19:00
koncert
Bartosz Zaskórski/Mchy i Porosty

20:00
seans/performans
Jokūbas Čižikas
„Technoszaman”

Pracownia
Wstęp wolny

---
O wydarzeniach:

Viktorija Rybakova
„Geografia zmysłów”
„Geografia zmysłów” to rozciągnięty w czasie artystyczny projekt badawczy Viktoriji Rybakovej obrazujący bezustanne kształtowanie nas przez nasze pragnienia. Pod wieloma względami jest to także projekt, w ramach którego dokonuje się niewidoczny przekład językowy, którego efektem jest zestaw nowych znaczeń i znaków służących opisywaniu stanów emocjonalnych w całej ich złożoności. Ta wieloetapowa procedura przypomina złuszczanie bardzo cienkich warstw skóry. Układ nerwowy istot żywych i energia przepływająca z serca do mózgu służą komunikacji ze środowiskiem. Zamierzeniem artystki jest zgromadzenie spektrum doświadczeń powiązanych z rozmaitymi uczuciami i doznaniami. Inicjuje ona w ten sposób bezcelową wędrówkę przez ciało niczym przez wielką pustynię i pozwala zaobserwować cykliczne zmiany, przepływy i transformacje w pozornie tylko stabilnej strukturze ludzkiego ciała.

Mateusz Kula
„Widmowy kapitalizm i prawica tolkienowska”
Mateusz Kula rozwinął wielowarstwową metodę badawczą opartą na trzech postawach. Po pierwsze, jako kolekcjoner i archiwista gromadzi materiał, kompulsywnie zatrzymując go na później. Po drugie, jako analityk z pasją oddaje się badaniom nad różnymi formami wyobraźni, szczególnie skupiając się na okresie transformacji w Polsce w latach 90., kiedy degradacja późnego socjalizmu była zastępowana tandetnym kapitalistycznym utowarowieniem w specyficznym lokalnym wydaniu. Po trzecie, jako interpretator przekształca archiwum czy kolekcję w nowe wyobrażone i dyskursywne konstrukcje. W swoim wykładzie artysta analizuje to, w jaki sposób mityczne i ikoniczne figury faszyzmu spotykają się z teoretycznymi figurami nowego materializmu i akceleracjonizmu, odsłaniając mechanizmy tego ukrytego sojuszu.

Bartosz Zaskórki
Mchy i porosty
Bartosz Zaskórski przetwarza rzeczywistość i buduje alternatywny świat. Nie po to, by uciec ze świata zastanego, raczej po to, żeby wykreować równoległą strefę, w której wszystko jest możliwe. Znajdują się w niej najbardziej dziwne, osobliwe i fantazyjne zjawiska. Przeważnie jest ona tworzona cienkopisem na papierze, czasem szorstkim postindustrialnym dźwiękiem, a niekiedy powstaje przy użyciu wideo. Głównym punktem odniesienia czy też materiałem dla fantazmatycznej aktywności jest kosmos rodzinnej wsi artysty.

Jokūbas Čižikas
„Technoszaman”

Drogę do wprowadzenia komunizmu typu sowieckiego w Litwie utorowała pierwsza techno-religia, czyli rosyjski kosmizm. Pojawił się on na początku XX wieku, mając bardzo silny wyraz zarówno ideologiczny, jak i estetyczny. Zwyczajne, codziennego użytku przedmioty były prezentowane jako transcendentalne: wynalazki ilustrowano mechanizmami, które nie miały z nimi nic wspólnego, a wzornictwem rządziła „święta geometria wszechświata” nasycona duchowością. Każdy mógł rozwijać indywidualną „kosmiczną” relację z codziennymi przedmiotami, używając ich niczym przedmiotów rytualnych. W tym samym czasie w świecie zachodnim stosunek technologii do rytuału opierał się na techno-metafizyce i funkcjonował głównie jako show, dając efemeryczny efekt. Scjentologia i podobne instytucje wykorzystały technologię do zawieszenia tematu w stanie oczekiwania na wiarę i uzdrowienie za sprawą oświecenia.

Zdjęcie: Jokūbas Čižikas „Technoszaman”, instalacja dźwiękowa

Więcej o wystawie: link
Kuratorzy: Ūla Tornau, Anna Czaban, Jarosław Lubiak

------------

We invite you to the evening of events in frames of "Waiting for Another Coming" exhibition.

5:00 p.m.
performative lecture
Viktorija Rybakova
"Geography of Senses"

6:00 p.m.
lecture
Mateusz Kula
"Spectral Capitalism and Tolkien‘s Right"

7:00 p.m.
concert
Bartosz Zaskórki
Mchy i porosty

8:00 p.m.
séance/performance
Jokūbas Čižikas
"Technoshaman"

Admission free
Workspace

---
More about the events:

Viktorija Rybakova
"Geography of Senses"
"Geography of Senses" is an ongoing project focused on how we are constantly being shaped by desire. In many ways it is a project of an invisible language‘s translation, a formation of a new set of meanings and signs in order to trace emotional states and their complexity – gradually, like a gentle peeling of the ultrathin layers of skin. The nervous system of living beings and the energy flowing from the heart to the brain and beyond convey a message to the environment. The artist‘s intention is to collect an array of experiences that are linked to feelings and sensations. This project does not have any particular question to answer, it travels through the body like through a vast desert, not aiming towards any particular destination but observing the continuous change, transition and transformation in the seemingly definite composition of the human body.

Mateusz Kula
"Spectral Capitalism and Tolkien‘s Right"
Mateusz Kula has developed a distinct and multi-layered research-based practice making enquiries from three clear positions. First, as a collector and archivist he gathers material and keeps it for later. Second, as an analyst, he passionately conducts research into different forms of imagination. His particularly focus is on the period of transformation that Poland witnessed in the 1990s, when socialist degradation rubbed shoulders with shoddy capitalist commodification blending with local traditions. And third, as an interpreter he reshapes his archive and collection of material into new imaginary and discursive constructions. In his lecture, the artist analyses how mythical and iconic fascistic figures confront theoretical figures of the new materialism and accelerationism, revealing the mechanism of this covert pact.

Bartosz Zaskórki
Mchy i porosty
In his practice, Bartosz Zaskórski reprocesses reality and fabricates an alternative world. The intention is by no means to escape the former but rather to create a parallel and simultaneously displaced and slightly distorted realm where anything can happen. It includes the most weird, bizarre and fanciful of things and is predominantly constructed using a pen on paper or with harsh, post-industrial sound and occasionally video. The main point of reference for the artist and the fodder for his phantasmic productions is the cosmos of the artist‘s native village.

Jokūbas Čižikas
"Technoshaman"
Russian cosmism – the first techno-religion – was a trailblazer for the introduction of Soviet-style communism in Lithuania. It appeared in the early 20th century, notably expressive both ideologically and aesthetically. Ordinary, everyday objects were presented as transcendental; inventions were illustrated with mechanisms that had nothing at all in common with them, and design was subjugated to the ’holy cosmic geometry‘, pervaded with spirituality. Everybody could develop an individidual, ’cosmic‘ relationship with everyday objects, using them as ritualistic props. In the Western world during the same period, the relationship between technology and ritual was based on techno-metaphysics and functioned mainly as a show, producing ephemeral effects. Scientology and similar institutions employed technology to suspend the topic in a state of waiting for faith and healing through enlightenment.

Event cover photo: Jokūbas Čižikas "Technoshaman", sound installation

More about the exhibition: link
Curators: Ūla Tornau, Anna Czaban, Jarosław Lubiak