You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Rara Kamińska / Zjawa / Phantom

Rara Kamińska / Zjawa / Phantom

exhibition
other
📅 Date: 16 January 2019, Wednesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Galeria Studio, pl. Defilad 1, PKiN (show on the map)
[english below]

RARA KAMIŃSKA
"ZJAWA"

Otwarcie i performance: 16 stycznia 2019, godz. 19:00
Wystawa czynna: 17 stycznia – 10 lutego 2019

Wystawa "Zjawa" w Galerii Studio w Warszawie jest pierwszą odsłoną projektu Rary Kamińskiej "Phantom Monument" poświęconego Róży Luksemburg. Kolejne będą pokazane w Zamościu (Synagoga / Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego), w Zurychu (Kunst im öffentlichen Raum) i w Berlinie (Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz). W tych czterech miastach mieszkała i pracowała Róża Luksemburg (1871–1919). Wybitna działaczka socjaldemokratyczna została zamordowana skrytobójczo w nocy z 15 na 16 stycznia 1919 w Berlinie, a jej ciało wrzucono do kanału. Morderstwo wyszło na jaw wiele miesięcy później, a zleceniodawca, dowódca z paramilitarnej formacji Freikorps, Waldemar Pabst nigdy nie został osądzony. W jej symbolicznym pogrzebie uczestniczyło 150 tysięcy osób.

W Polsce tablice upamiętniające Luksemburg są dzisiaj skuwane lub niszczone, dom jej urodzenia w Zamościu jest zdewastowany. Ustawa przyjęta w 2016 przyspieszyła rozpoczęte w latach 90. wymazywanie ze społecznej pamięci wydarzeń i postaci związanych z ruchem robotniczym. W centrum Berlina jeden z głównych placów oraz ulica noszą jej imię, w 2006 powstał tam projekt Hansa Haacke "Memorial Rosa Luxemburg". W Niemczech, po dojściu nazistów do władzy, pamięć o działaczach lewicy komunistycznej i socjalistycznej miała zostać starta z powierzchni ziemi. Hitler nakazał zburzyć pomnik poświęcony Luksemburg oraz zamordowanemu wraz z nią Karolowi Liebknechtowi i innym rewolucjonistom, wzniesiony w 1926 przez Miesa van der Rohe na cmentarzu w dzielnicy Lichtenberg. W obszarze wpływów ZSRR Luksemburg też nie miała wiele szczęścia. W tradycji ruchu rewolucyjnego, jako przeciwniczka Lenina, uważana była za postać kontrowersyjną.

Luksemburg, działaczka polskiej i niemieckiej Socjaldemokracji powraca w wystawie Rary Kamińskiej do Warszawy – do miejsca, w którym mieszkała, przy ul. Złotej 16, dziś pustej działce widocznej z okien Galerii Studio. Struktura prac zainspirowana jest herbarium działaczki skompletowanym z chwastów porastających mury i dziedzińce więzień, w których przebywała w latach 1913–1918. Luksemburg studiowała w Zurychu botanikę, porzuciła ją dla ekonomii i polityki. Projekt materializuje niezrealizowane feministyczne i pacyfistyczne postulaty, pragnienia i obawy – polityczne, prywatne, społeczne i ekonomiczne – obecne w jej pismach i aktualne do dziś.

Na wystawie pokazujemy reliefy uplecione z aktualnych polskich i niemieckich gazet, instalację z fragmentów skutych nawierzchni Rosa Luxemburg Platz w Berlinie, część archiwalną, a także projekt fotograficzny poświęcony domowi Luksemburg przy ul. Kościuszki (dawnej Ogrodowej) w Zamościu. W dniu wernisażu, w stulecie śmierci Luksemburg, odbędzie się performance, w którym odczytany zostanie wywiad ze zleceniodawcą jej zabójstwa, opublikowany w prasie w 1962.

Rara (Renata) Kamińska:
Urodzona w Hrubieszowie, dorastała w Zamościu, mieszkała w kilku różnych krajach, zawsze przy ulicach Róży Luxemburg. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Lipsku i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wystawiała m.in. w Gallery Monique Goldstrom w Nowym Jorku, gościnnie w Pawilonie Luksemburga na 55. Biennale Sztuki w Wenecji, Galerie CHERT w Berlinie, czy biennale sztuki w przestrzeni publicznej Aurora w Dallas. W ostatnich latach prowadziła interdyscyplinarny i efemeryczny projekt BEL ETAGE.

Partnerzy:
Kunstverein am Rosa Luxemburg Platz, Berlin
Kunst im öffentlichen Raum, Zurych
Synagoga w Zamościu / Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Zamość

----------

RARA KAMIŃSKA
"PHANTOM"

Opening and performance: January 16, 2019, 7:00 PM
Exhibition: January 17 – February 10, 2019

The exhibition "Phantom" at Galeria Studio in Warsaw is the first presentation of Rara Kamińska’s project "Phantom Monument" devoted to Rosa Luxemburg. Further iterations will be shown in Zamość (Synagogue / Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland), Zurich (Kunst im öffentlichen Raum) and Berlin (Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz). These four cities are where Rosa Luxemburg (1871–1919) lived and worked. The famous Marxist and social democratic activist was murdered treacherously on the night between January 15 and 16, 1919, in Berlin; her body was flung into a canal. The murder came to light many months later and the man who ordered the execution, Waldemar Pabst, a commander of the paramilitary formation Freikorps unit, never went on trial. Luxemburg’s symbolic funeral ceremony attracted 150 thousand people.

Memorial plaques that commemorate Luxemburg in Poland are nowadays hacked off or destroyed, while the house in which she was born in Zamość is devastated. A law passed in 2016 has accelerated the process, initiated in the 1990s, of erasing events and figures related to workers’ movement from collective memory. In Berlin, one of the main squares and a street bear Luxemburg’s name; in 2006 it became the site of Hans Haacke’s project "Memorial Rosa Luxemburg". In Germany, after the Nazis came to power, the memory of activists of the communist and socialist left was supposed to be obliterated. Hitler ordered to demolish the monument devoted to Luxemburg, Karl Liebknecht, and to other revolutionaries, raised in 1926 by Mies van der Rohe at the cemetery in the district of Lichtenberg. Luxemburg fared no better in the Soviet zone of influence. As Lenin’s opponent, she was regarded as a controversial figure.

Luxemburg, active member of the Social Democraties Parties in Poland and in Germany, returns in Rara Kamińska’s exhibition to the place she lived in Warsaw, in 16 Złota St., which is today an empty lot visible from the windows of Galeria Studio. The structure of Kamińska’s works draws inspiration from the activist’s herbarium containing weeds growing on the walls and yards of prisons in which she was incarcerated between 1913 and 1918. Luxemburg studied botany in Zurich, which she abandoned for economics and politics. Kamińska’s project addresses feminist and pacifistic postulates, desires and fears – political, private, social and economic – present in Luxemburg’s writings.

The exhibition features reliefs woven of current editions of German and Polish newspapers, an installation made of fragments of hacked off pavements of Berlin’s Rosa Luxemburg Platz, an archival section, as well as a photographic project devoted to Luxemburg’s house in Zamość. The exhibition opening on the 100th anniversary of Luxemburg’s death features a performance that consists in reading out an interview with Pabst, published in 1962.

Rara (Renata) Kamińska:
Born in Hrubieszów, grew up in Zamość. Graduate of the Academy of Fine Arts in Leipzig and the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Her works have been exhibited at Gallery Monique Goldstrom in New York, within a guest participation at the Luxembourg Pavilion at the 55th International Art Exhibition in Venice, Galerie Chert in Berlin and the AURORA biennial of art in public space in Dallas. In the recent years Kamińska has run her interdisciplinary and ephemeral project BEL ETAGE.

Partners:
Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin Kunst im öffentlichen Raum, Zurich Synagogue in Zamość / Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland, Zamość