You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Krzysztof Franaszek. Rzeczy, które nas wciągają // "Things That Draw Us In"

Krzysztof Franaszek. Rzeczy, które nas wciągają // "Things That Draw Us In"

exhibition
📅 Date: 15 February 2019, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Praga-Południe dist., Galeria Le Guern, ul. Katowicka 25 (show on the map)
Krzysztof Franaszek
"Rzeczy, które nas wciągają"
Wernisaż: 15.02.2019, godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 16.02-09.03.2019

Wystawa Krzysztofa Franaszka „Rzeczy, które nas wciągają” obejmuje cykl rzeźb wykonanych ze stali, brązu, mosiądzu, aluminium oraz drukiem 3D. Tytułowe rzeczy, to obiekty balansujące pomiędzy pojęciami abstrakcji i humanistycznych treści odnoszących się do emocjonalności i podświadomych mechanizmów kierujących człowiekiem.

Nóż, szpikulec, piła – narzędzia użytkowe, charakteryzujące człowieka i wyznaczające rozwój ludzkości, stanowią jedną z inspiracji dla prezentowanych rzeźb. W kształcie i kompozycji nawiązują także do tradycji awangardowych i abstrakcyjnych. Formalny urok obiektów opiera się na geometrycznym minimalizmie, dynamice form i kontrastach w opracowaniu materii, z których są wykonane. Lśniące, wypolerowane, o zróżnicowanej skali, od ponad trzymetrowych po kameralne małe formy odnoszą się do energii, napięcia skumulowanego na krawędzi wyostrzonego metalu. Artysta przywołuje pojęcie granicy w sensie linii podziału, gdzie stykają się skrajności, kumulują możliwości i zasięg oddziaływania. Jest to granica pomiędzy obroną a atakiem, destrukcją a kreacją, ścieraniem a dopełnianiem się odmiennych poglądów lub wartości. Linia, na której materializują się wewnętrzne siły popychające do działania.

Obok rzeźb ostrych na wystawie prezentowane są obiekty, które opowiadają o pułapkach – wytwarzaniu pozorów, generowaniu zewnętrznej spektakularnej powłoki skrywającej wnętrze. Inspiracją jest tu natura, świat dzikich zwierząt i roślin, pięknych i spektakularnych w formie, jednocześnie tajemniczych, budzących respekt i strach. Ponownie pojawia się wątek o ambiwalentnym zabarwieniu, powszechny mechanizm wabienia, kuszenia, zachęcania. Zbliżenie jest przyjemne, jednocześnie powoduje uczucie strachu, niebezpieczeństwa. Jest symbolem relacji międzyludzkich, godowego tańca miłości, walki, konfrontacji.

Krzysztof Franaszek (ur. 1981), mieszka i pracuje w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w 2006), doktorem sztuk pięknych (2013). Był stypendystą w pracowni Christiana Jankowskiego na Staatliche Akademie der Bildenden Künste w Stuttgarcie (2005) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009, 2018). Swoje dzieła prezentował w ramach sześciu wystaw indywiduanych, uczestniczył w kilkunastu pokazach zbiorowych i projektach w Polsce, Niemczech, Holandii, USA, Rosji, na Litwie, Ukrainie i w Bangladeszu. Od 2006 r. jest pracownikiem macierzystej uczelni w Warszawie.

Projekt artystyczny realizowany ze środków Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego

----------

Krzysztof Franaszek
"Things That Draw Us In"
Exhibition opening: February 15, 2019, 6 p.m.
Exhibition on view: February 16 – March 9, 2019

Krzysztof Franaszek’s exhibition “Things That Draw Us In” presents a series of sculptures made of steel, bronze, brass, aluminium, and with 3D print. The “things” are objects oscillating between abstract notions and humanist ideals which speak to emotions and unconscious mechanisms that control us.

A knife, a spike, a saw: such utility tools, invented by humans in the course of human evolution, that inform the sculptures. Their shapes and compositions stem from the tradition of the Avant-garde and Abstraction. The formal charm of these objects arises from their minimalist geometry, dynamic forms, and contrasted materials. Shiny, polished, and in diverse sizes ranging from three meters tall to miniscule formats, the sculptures follow the energies and tensions that buzz at the edge of the sharp metal. The artist evokes the notion of boundary understood as a dividing line where extremes meet, opportunities arise, and impact materialises. It is a boundary between attack and defence, destruction and creation, conflict and synergies between divergent opinions and values. A line which brings to the foreground internal forces that trigger action.

In addition to sharp sculptures, the exhibition presents objects which embody entrapments: the production of appearances, the spectacular veneer which hides the interior from view. They are inspired by nature, wild plants and animals, which are beautiful and impressive but also mysterious in how they inspire fear and awe. Once again, they are ambivalent in meaning, representing a ubiquitous mechanism of enticement, temptation, inducement. Their closeness offers pleasure mixed with a sense of fear and danger. They are symbols of interpersonal relations, the mating dance of love, struggle, and confrontation.

Krzysztof Franaszek (born in 1981) lives and works in Warsaw. He holds a Master’s degree (2006) from the Department of Sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw, as well as a PhD in Fine Arts (2013). A former fellow with Christian Jankowski’s Studio at the Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart (2005); winner of the scholarship of the Polish Minister of Culture and National Heritage (2009, 2018). His works were presented at six solo exhibitions and a dozen group exhibitions and projects in Poland, Germany, the Netherlands, the USA, Russia, Lithuania, Ukraine, and Bangladesh. He has worked at his Alma Mater in Warsaw since 2006.

Art project supported by the Ministry of Culture and National Heritage