You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Edukacja i polityka. Dlaczego ten związek jest pilnym zadaniem? // Education and politics. Why is this relationship an urgent task in Poland?

Edukacja i polityka. Dlaczego ten związek jest pilnym zadaniem? // Education and politics. Why is this relationship an urgent task in Poland?

lecture
📅 Date: 20 February 2019, Wednesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Biennale Warszawa (MA3450) Marszałkowska 34/50 (show on the map)
[English description below]

Edukacja i polityka. Dlaczego ten związek jest pilnym w Polsce zadaniem?

Wykład-dwugłos i dyskusja z publicznością
Maria Mendel i Tomasz Szkudlarek

Sprzeciw wobec „upolityczniania edukacji” jest dość charakterystyczny dla klimatu debat nad stanem oświaty, zdominowanych przez pojmowanie jej jako inwestycji mającej zapewniać dzieciom dobrą przyszłość, czyli zawodową satysfakcję, prestiż i pieniądze. Zapominamy w ten sposób, że od swych początków edukacja – a zwłaszcza edukacja publiczna w jej modernistycznym wydaniu – jest projektem na wskroś politycznym; że obok celów związanych z kształtowaniem indywidualności jest ona ściśle związana z zadaniami kształtowania społeczeństw.

„Ponadindywidualna organizacja społeczeństwa”, znana misja modernistów, w Polsce przed blisko stu laty realizowana przez artystów i zarazem działaczy społecznych oraz pedagogów (Kobro, Jarema, Strzemiński, Wiciński, in.), to jeden z przykładów rozumienia społeczeństwa jako zadania. Zadania głęboko edukacyjnego i politycznego, bo edukacja zorientowana na to, co społeczne, realizuje się w sferze publicznej, czyli w przestrzeni polityczności. Dzisiaj, kiedy nie społeczeństwo, a naród i państwo stają się w naszym życiu publicznym dominującymi lejtmotywami, warto poświęcić chwilę na myśl o pedagogice publicznej, z założenia politycznej, bo aktywizującej obywatelską partycypację i zaangażowanej w kształtowanie przestrzeni bogatej w możliwości zawiązywania się tego, co społeczne i tego, co wspólne.

W naszym wystąpieniu wskażemy na genezę politycznego projektu edukacji publicznej (w tym na jego mityczne i religijne źródła) i na jego współczesne wersje. Zwrócimy także uwagę na wieloletnią bliskość projektów pedagogicznych i artystycznych interwencji w świat społeczny.

20.02 (środa), godz. 18.00
Miejsce: Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50 (MA3450)
Wstęp wolny

Maria Mendel
Prof. dr hab., kieruje Zakładem Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowana pedagogiką miejsca, akcentującą przestrzenne wymiary demokratycznych stosunków społecznych oraz indywidualnej i społecznej autokreacji, od lat prowadzi badania, z których wiele ma charakter interdyscyplinarny i angażuje zarówno ludzi nauki, jak kultury i sztuki. Ostatnio skoncentrowana na miejscu jakim jest miasto, we współpracy z gdańskim samorządem zrealizowała projekty: „Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci” (2009-2010), „Wspólny Pokój Gdańsk” (2014-2015; Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki: „Projekt Roku”, 2015), „Miasto pedagogiczne” (2016), „Gdańsk według dzieci. Dziecięce geografie na rzecz spójności społecznej miasta” (2015-2018). Wśród licznych publikacji, m.in.: Edukacja społeczna (2001), Społeczeństwo i rytuał (2007), Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła (2017). Za swoją działalność społeczno-pedagogiczną uhonorowana ostatnio Nagrodą im. Heleny Radlińskiej „Animator solidarności codziennie” (2018).

Tomasz Szkudlarek
Prof. dr hab., kieruje Zakładem Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadził studia nad amerykańską pedagogiką krytyczną, nad kulturą postmodernizmu, oraz nad stykami dyskursu publicznego i indywidualnej konstrukcji podmiotowości. Znaczną część jego dorobku zajmują analizy relacji między edukacją i polityką. Wśród publikacji m.in. książki The Problem of Freedom in Postmodern Education (1993), Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu (1993 / 2009), Kultura, tożsamość, edukacja (współautor, 1998), Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu (2009), Dyskursywna konstrukcja podmiotu (współaut.,2010), Education and the Political (red. i współaut., 2013), On the Politics of Educational Theory: Rhetoric, theoretical ambiguity, and the construction of society (2017).

----- ------ -----

Education and politics. Why is this relationship an urgent task in Poland?

A two-voice lecture and discussion with the audience. Maria Mendel and Tomasz Szkudlarek

The opposition against the “politicization of education” is quite typical for the atmosphere of debates on the state of education, dominated by understanding it as an investment to secure a decent future for children, i.e. professional satisfaction, prestige and money. But then we forget that since its beginning, education – especially public education in its modernist incarnation – is a thoroughly political project; that next to objectives aiming at shaping individuality, it is closely linked to society-shaping objectives.

“Trans-individual organisation of society,” a well-known modernist mission, executed in Poland almost a century ago by artists who were also social activists and educators (Kobro, Jarema, Strzemiński, Wiciński and others), is one of the examples of understanding society as a task. A deeply educational and political one, as education oriented on what is social is realized in the public sphere, i.e. the sphere of politics. Nowadays, when not society, but the nation and the state become dominant leitmotifs in our public life, we should devote a moment to the reflection on public pedagogy, political by principle since it activates civic participation, and involved in shaping the space rich in the possibilities of conceiving that which is social and that which is shared.

In our presentation, we will indicate the genesis of the political project of public education (including its mythical and religious sources) and its modern versions. We will also point out the long-term proximity of educational and artistic projects of intervention in the social world.

February 20, 2019 (Wednesday), 6pm
Biennale Warszawa, 34/50 Marszałkowska Street (MA3450)
Free entry

Maria Mendel
Professor, doctor habilitatus, heads the Department of Special Pedagogy at the Institute of Pedagogy, Faculty of Social Sciences of the University of Gdansk. Interested in the pedagogy of place, accenting primarily spatial dimensions of democratic social relations as well as individual and social auto-creation. For years she has been carrying out research, often interdisciplinary, and involving collaborators from academic, cultural and artistic circles. Lately she has been focused on the concept of city, and in cooperation with the local government of Gdansk, she carried out the following projects: “Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci” (2009-2010), “Wspólny Pokój Gdańsk” (2014-2015; award of Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki: “Project of the Year”, 2015), “Miasto pedagogiczne” (2016), “Gdańsk według dzieci. Dziecięce geografie na rzecz spójności społecznej miasta” (2015-2018). Numerous publications include Edukacja społeczna [Social education] (2001), Społeczeństwo i rytuał [Society and ritual] (2007), Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła [Pedagogy of the shared place. City and school] (2017). For her social and educational activities, she received the Helena Radlińska Award “Animator of the everyday solidarity” (2018).

Tomasz Szkudlarek
Professor, doctor habilitatus, heads the Department of Philosophy of Education and Cultural Studies at the Institute of Pedagogy, Faculty of Social Sciences of the University of Gdansk. She carried out research on American critical pedagogy, on Postmodern culture and junctions of public discourse and the individual construction of subjectivity. A significant share of his work is devoted to the analyses of relationships between education and politics. Publications include: The Problem of Freedom in Postmodern Education (1993), Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu (1993 / 2009), Kultura, tożsamość, edukacja [Culture, identity, education] (co-author, 1998), Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu [Media. An essay on philosophy and pedagogy of distance] (2009), Dyskursywna konstrukcja podmiotu [Discursive construction of the subject] (co-author, 2010), Education and the Political (ed. and co-author, 2013), On the Politics of Educational Theory: Rhetoric, theoretical ambiguity, and the construction of society (2017).