You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Nicolas Grospierre. Subiektywny atlas - wernisaż wystawy // Nicolas Grospierre. A Subjective Atlas of Modern Architecture - exhibition opening

Nicolas Grospierre. Subiektywny atlas - wernisaż wystawy // Nicolas Grospierre. A Subjective Atlas of Modern Architecture - exhibition opening

exhibition
📅 Date: 01 March 2019, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., Instytut Fotografii Fort, Raclawicka 99 (show on the map)
[Scroll down for English version]

Nicolas Grospierre. Subiektywny atlas architektury modernistycznej | Wernisaż wystawy

Galeria IFF (Fundacja Instytut Fotografii Fort)
Fort Mokotów, ul. Racławicka 99, Warszawa

Czas trwania wystawy: 1.03.2019 - 7.04.2019
Kurator: Adam Mazur
Wernisaż: 1 marca 2019 (piątek), godz. 19.00
Oprowadzanie artysty i kuratora: 23 marca (sobota), godz. 13.00

Wstęp na wernisaż i oprowadzanie: bezpłatnie
Cena biletu w dniach 2.03.2019 – 7.04.2019: 7 zł

Godziny otwarcia:
Środa-piątek: godz. 14.00-18.00
Sobota-niedziela: godz. 12.00-18.00

Nicolas Grospierre to jeden z najwybitniejszych współczesnych fotografów, którego zdjęcia z dwóch serii "Modern Forms" i "Modern Spaces" po raz pierwszy będzie można zobaczyć na wystawie w Instytucie Fotografii Fort. Oba cykle doczekały się już książkowych wydań i pokazywane były za granicą, lecz nie są dobrze znane polskiej publiczności.

Przestrzeń wystawy Grospierre, co charakterystyczne dla tego artysty, aranżuje w specyficzny sposób, traktując zdjęcia jako część pochłaniającej widza instalacji. "Subiektywny atlas architektury modernistycznej" ułożony jest w zaskakującym porządku akcentującym bardziej formę poszczególnych budynków, niż miejsce ich usytuowania, autorstwo, czy rok powstania.

Zdjęcia prezentowane na wystawie wykonane zostały w Europie, Azji, obu Amerykach, na Bliskim Wschodzie i w Australii. Są tu zarówno ikoniczne budynki modernizmu, jak Gateway Arch w St. Louis, jak i zupełnie marginalne, choć równie ciekawe formalnie relikty – jak na przykład wyburzony już Szpital Balneologiczny w Druskiennikach.

Roztaczana przez Grospierre’a wizja jest porywająca i szalona, przekracza zarazem ustalone konwencje prezentacji modernistycznej architektury. Zdjęcia łączą się poprzez kształt bryły, rozwiązanie techniczne konkretnego problemu konstrukcyjnego, a nawet kolor detalu użyty do wykończenia budowli.

Ideę fotografii Grospierre’a lepiej uchwycić można przez porównanie z klasykami gatunku w rodzaju Luciena Hervé’a, Ezry Stollera, czy Juliusa Shulmana. Jak zauważa krytyk i teoretyk architektury Elias Redstone, o ile klasycy dwudziestowiecznej fotografii architektury stworzyli popularną dziś wizję modernizmu jako stylu międzynarodowego, minimalistycznego i wzniosłego zarazem, to współcześni artyści, w tym Grospierre, do modernizmu mają już inny, bardziej krytyczny stosunek.

Wystawa stanowi wybór najciekawszych wątków z gromadzonego od dwóch dekad obejmującego tysiące zdjęć archiwum fotografii. Ułożone w sekwencje wielkoformatowe zdjęcia rozwijają koncepcję Grospierre’a znaną fanom jego tumblera i poprzez ekspozycję detalu oraz zestawienie fasad z wnętrzami tworzą kompozycję będącą czymś zupełnie innym i zarazem czymś więcej niż ilustracją z książki, widokiem budynku. W wizji Grospierre’a forma nie jest pochodną funkcji, lecz funkcję poprzedza.

Nicolas Grospierre (ur. 1975) jest fotografem architektury, a także artystą posługującym się fotografią jako narzędziem twórczym. Dorastał we Francji, w Polsce mieszka od 1999 roku. Zanim zajął się fotografią, studiował nauki polityczne i socjologię w Paryżu i Londynie. Jako fotograf koncentruje się na projektach dokumentalnych. Jednocześnie interesuje go problematyka konceptualna. Jego prace dokumentalne często podejmują wątek pamięci zbiorowej i nadziei wiązanych z modernistyczną architekturą - szczególnie dzisiaj, gdy towarzyszące jej utopijne koncepty straciły na sile i znaczeniu. W swoich konceptualnych pracach buduje sytuację gry prowadzonej z widzem, do której wciąga go za pomocą atrakcyjnych, wręcz zmysłowych obrazów oraz instalacji.
Został nagrodzony Złotym Lwem na 11 Biennale Architektury w Wenecji w 2008 roku (razem z Kobasem Laksą) za wystawę Polskiego Pawilonu "Hotel Polonia. Budynków życie po życiu". W 2012 roku był laureatem „Paszportów Polityki”. Jego prace wystawiane były m.in.: w galerii Raster w Warszawie, Cueto Projects w Nowym Jorku, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Signum Foundation w Wenecji, Graham Foundation w Chicago, Architectural Association Gallery w Londynie, Instytucie Polskim w Madrycie, BWA Warszawa w Warszawie, Peresvetov Pereulok Gallery w Moskwie czy Architektur Galerie w Monachium.
Jego najnowsza publikacja to "Modern Spaces. A Subjective Atlas of 20th Century Interiors", wydana w Londynie nakładem Prestel Publishing.

Partnerem wystawy jest kancelaria White&Case.
Więcej informacji: link

----------

Nicolas Grospierre. A Subjective Atlas of Modern Architecture | Exhibition opening

Fort Institute of Photography
Fort Mokotów, building 06, 99 Racławicka st., Warsaw

Exhibition time: 1.03.2019 – 7.04.2019
Opening: March 1, 2019 (Friday), 7 PM
Guided tour with the artist and the curator: March 23, 2019 (Saturday), 1 PM

Admission fee during the opening evening and the guided tour: free
Admission fee 2.03.2019 – 7.04.2019: 7 PLN

Opening hours:
Wednesday-Friday: 2-6 PM
Saturday-Sunday: 12-6 PM

Nicolas Grospierre is one of the most outstanding contemporary photographers, whose pictures from the two series 'Modern Forms' and 'Modern Spaces' will be displayed for the first time during the exhibition in the Fort Institute of Photography. Both series have already been published as albums and had been shown abroad, however they are not well known to the Polish audience.

Grospierre arranges the exhibition space is his characteristic way, i.e. making his pictures a part of audience-immersing installation. 'A Subjective Atlas of Modern Architecture' is formed in a surprising order that emphasises the form of each building rather than their location, creator or year of construction.

Pictures shown at the exhibition were taken in Europe, Asia, both Americas, in the Middle East, and Australia. They comprise both iconic modernist buildings such as Gateway Arch in St. Louis, as well as marginal – even if equally interesting in their form – relicts such as now demolished balneological hospital in Druskininkai.

Vision pictured by Grospierre is thrilling and mad, and at the same time it goes beyond conventions of presenting modern architecture. His photos are linked through solid geometrical shape, technical solution of a particular construction problem or even a colour of detail used to finish a given building.

The idea of Grospierre’s photography is better captured by comparison to classic works of Lucien Hervé, Ezra Stoller and Julius Shulman. As Elias Redstone, architecture critic and theoretician, notices that as far as classic 20th-century architecture photographers created a still popular vision of modernism as an international, minimalistic and yet sublime style, contemporary artists, including Grospierre, take a different – more critical – approach to modernism.

This exhibition presents a selection of the most interesting threads from the over 20-year-old archive of photography comprising thousands of images. Sequences of large-format pictures develop Grospierre’s concept known to his Tumblr fans and by exposing detail and presenting facades along with interiors, create a composition that is something different and much more than just an image from a book or a picture of a building. In Grospierre’s vision, form is not a derivative of the function, but rather precedes it.

Nicolas Grospierre (1975) is a photographer, of architecture mainly, and an artist working in the expanded field of photography. He studied Political Science and Sociology in Paris and London before turning to photography. His work as a photographer has been focused on the one hand on documentary projects, and on the other hand on more conceptual works. His documentary projects have often been exploring the collective memories of, and the hopes linked to modernist architecture, now that the utopias linked to them have faded away. On the other hand, his conceptual photographic works tend to emphasise mind games, while at the same time displaying attractive, sensual images or even installation.
Recent exhibitions include: T A T T A R R A T T A T, Signum Foundation, Venice, 2010; One Thousand Doors, No Exit, Graham Foundation, Chicago, 2011; Paper Planes, Arup, London, 2011; The City which does not exist, Bunkier Sztuki. Cracow, 2012; Axonometria, Alarcon Criado Galeria, Seville, 2012; The Oval Offices, State Gallery of Art, Sopot, 2013 ; A Glass Shard in the Eye, BWA Warszawa, 2014; Modern Forms, Architectural Association, London, 2016; Heliosophia, Alarcon Criado Gallery, Seville, 2017, Todo Palidece ante el Libro, Centro de Arte Alcobdendas, Madrid, 2017; The City which does not exist, Peresvetov Pereulok Gallery, Moscow, 2018, The Best Possible City, Architecture Galerie, Munchen, 2018.
He was awarded the Golden Lion at the 11th Architectural Biennale in Venice in 2008 (together with Kobas Laksa), for the 'Hotel Polonia' exhibition at the Polish Pavilion.
His latest photographic album, 'Modern Spaces. A Subjective Atlas of 20th Century Interiors', was published by Prestel Publishing in 2018.

Partner of the exhibition: White & Case
More: link