You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Piknik Rodzinna Europa | PL <3 UE // Family picnic

Piknik Rodzinna Europa | PL <3 UE // Family picnic

for kids
party
workshops
other
📅 Date: 01 May 2019, Wednesday

⌚ Start time: 11:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Łazienki Królewskie, Nowa Oranżeria (show on the map)
[English below]

Wiosna, majówka – to idealny moment na spędzenie czasu w parkowej scenerii Łazienki Królewskie.🌳☘ 1 maja na terenach zielonych za Nową Oranżerią Narodowe Centrum Kultury organizuje Piknik „Rodzinna Europa” w ramach Piknik Europejski w Łazienkach Królewskich 2019. Odbywa się on z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii!

Partner strategiczny: Totalizator Sportowy

Zachęcamy do świętowania wszystkich odwiedzających polanę w Łazienkach. Dla naszych gości przygotowaliśmy moc atrakcji, a także strefę widowiskowo-rekreacyjną. Każdy - niezależnie od wieku - będzie mógł sprawdzić się w konkurencjach drużynowych oraz indywidualnych, poddając próbie posiadane informacje. Relaks – jak najbardziej, do tego akrobaci i dron!

🎲 GRA PLANSZOWA (12+, dorośli)
Który z krajów członkowskich ma największą liczbę wysp? Czy Łotwa przystąpiła do UE przed Polską? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy gry. Zaangażowane osoby będą poruszać się po ogromnej planszy za pomocą pionków. Odwiedzając dane państwo Unii Europejskiej każdy gracz będzie mógł odpowiedzieć na pytania dotyczące ich specyfiki, a także struktury całej wspólnoty europejskiej. Za każdą poprawną odpowiedź przysługuje dana ilość symbolicznych europosłów. Rozgrywka moderowana będzie przez animatorów i potrwa około 15 minut.

👉👈 MEMORY (5 +, dorośli)
Na graczy czekać będzie stół z dużymi kartami. Zadaniem drużyn będzie znalezienie par: flagi kraju należącego do UE oraz karty z ciekawostkami, ilustracjami dotyczącymi danego państwa. Drużyna, która odkryje więcej par wygrywa rozgrywkę i odbiera nagrodę.

🇪🇺 #BARWYWSPÓLNE (5 +, młodzież)
Rozsiadający się na miękkiej pufie uczestnicy zostaną włączeni w rozmowę na temat polskich i unijnych symboli. Powiemy o fladze, hymnie, zapytamy o najbardziej polskie zwierzę i dlaczego unijna flaga ma dwanaście gwiazdek. Dzieci stworzą obraz. Ich sugestie na żywo namaluje Magda Rysuje z duetu THeINKERS. Uczestnicy dokończą swoje dzieła poprzez pokolorowanie. Wykreowane obrazy stanowić będą piknikową galerię sztuki.

🙊 TABU (12+, dorośli)
Stanowisko skupi wokół siebie zagorzałych fanów Tabu lub tych, którzy chcą poznać jej tajniki. (początkującym pomogą animatorzy). To gra uwielbiana przez ludzi na całym świecie. Polega na próbie opisania danego słowa bez użycia wyrazów zakazanych. Rozgrywka przynosi wiele radości, jest doskonałą formą umysłowej gimnastyki. W tej grze udział może brać cała rodzina, grupa przyjaciół ale i przygodne osoby – jeśli tylko mają odwagę połączyć swoje siły z nieznajomymi i zagrać w Tabu.

👅 GRA „OJCZYSTY” (8 +, młodzież i dorośli)
Na terenach zielonych piknikowiczów przywitają ogromne karty gry Ojczysty - dodaj do ulubionych oraz animatorzy, którzy włączą dzieci w zabawy słowem. Rodziny wezmą udział w grze-wykreślance zawierającej archaiczne polskie wyrazy i w ten sposób odgadną tajemne hasło. Doskonały sposób na połączenie aktywności fizycznej z przyswajaniem ciekawostek o języku ojczystym. Na osoby, które odgadną hasło czeka losowanie nagród.

🖌 WARSZTATY PLASTYCZNE (5+, młodzież, dorośli)
Warsztaty plastyczne skupione będą wokół przygotowania okolicznościowej kokardy narodowej, tworzenia przypinek wszystkich krajów europejskich oraz malowania pocztówek z pozdrowieniami z Polski. Artystyczny charakter tego stanowiska z pewnością zmotywuje i zainspiruje do działania. Uczestnicy przy pomocy materiałów zapewnionych przez organizatorów zajmą się twórczością.

🤹 WARSZTATY SZTUKMISTRZOWSKIE (6+, młodzież i dorośli)
Widzieliście pokazy sztukmistrzów? Chcielibyście spróbować własnych sił? A może odkryć uśpiony talent żonglerski? Pod okiem animatorów chętni nauczą się żonglować piłeczkami, kręcić talerzykami na własnym palcu, a do tego poćwiczą figury akrobatyczne.

🇪🇺 HAPPENING
O 16:00 będzie miało miejsce wydarzenie szczególne. Uczestnicy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w happeningu. Zebrana grupa ułoży nad sobą z rozdanych plansz flagę UE w trakcie odgrywania hymnu wspólnoty. Żywą flagę zarejestrujemy zdjęciem z drona.

🤸‍♀ WIDOWISKA AKROBATYCZNE
W przerwach między nabywaniem wiedzy zafundujemy uczestnikom pikniku widowiska. Liczna grupa akrobatów odegra skomplikowany układ choreograficzny. Nie zabraknie też żonglerki ogromnym ażurowym kubikiem. Odrobinę subtelności dodadzą tancerki ze wstążkami.

📚 WYDAWNICTWO NCK
Narodowe Centrum Kultury od lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność wydawniczą. Dzięki rozstawionemu na Pikniku stoisku będzie można zapoznać się z oferta ale i nabyć ciekawe pozycje do prywatnej biblioteki lub na prezent. Zapraszamy!

Wstęp na teren pikniku, udział w wydarzeniu i atrakcjach jest darmowy. Wszystkie stanowiska edukacyjne będą działały przez cały czas trwania pikniku (11:00-18:00). Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały, a także zimne i ciepłe napoje. Na zwycięzców wybranych konkurencji czekają nagrody rzeczowe.

Piknik Rodzinna Europa odbędzie się dzięki współpracy Narodowego Centrum Kultury z Muzeum Łazienki Królewskie, w ramach PIKNIKU EUROPEJSKIEGO organizowanego przez Muzeum.

Regulamin wydarzenia: link
Wydarzenie będzie rejestrowane.

----- ----- -----

Spring, May weekend – it is a perfect moment to spend time surrounded by the scenery of the Royal Łazienki Park. 🌳☘ On the 1st of May on green areas behind the New Orangery, the National Centre for Culture Poland will organize “Rodzinna Europa” Picnic. It takes place to celebrate the 15th anniversary of Poland’s accession to the European Union!

We invite every visitor of the Royal Łazienki Park to the celebration. For our guests we have prepared a lot of attractions as well as entertainment and recreational zones. Everyone - regardless of age – will have a chance to take part in team and individual competitions and to test their knowledge. Relax – of course and also acrobats and a drone!

🎲 BOARD GAME (12+, adults)
Which one of the member states has the largest number of islands? Did Latvia join the European Union before Poland? The participants of the game will answer these and other questions. They will move around with counters on a huge board. When visiting a country of the European Union, each player will answer questions about their characteristics and structure of the entire European community. For each correct answer there is a given number of symbolic Members of the Parliament. The game will be supervised by the animators and will last about 15 minutes.

👉👈 MEMORY (5 +, adults)
There will be a table with big cards waiting for the players. The teams’ task will be to find a pair of: the flag of the country from the EU and a card with interesting facts and illustrations about a given country. The team that finds more pairs wins the game and receives a prize.

🇪🇺 #BARWYWSPÓLNE (5 +, youth)
The participants will talk about Polish and EU symbols while sitting on a soft pouf. We will talk about the flag, the anthem, we will ask which animal is the most emblematic in Poland and why the EU flag has twelve stars. Children will create a painting. Their suggestion will be painted live by Magda Rysuje from the duo THeINKERS. The participants will finish their works by coloring them. Created paintings will become a picnic art gallery.

🙊 TABOO (12+, adults)
The game will gather dedicated fans of Taboo or those who want to know more about it. (with help from the animators for beginners). It is a game loved by people all over the world. The objective of the game is to describe a word without using forbidden words. It brings a lot of joy and is a perfect form of mental gymnastics. This game can be played by the whole family, a group of friends and also casual people – if they have the courage to join forces with strangers and play Taboo.

👅 “OJCZYSTY” GAME (8 +, youth and adults)
The green areas will welcome the participants with huge cards from the Ojczysty – dodaj do ulubionych game and the animators, who will encourage children to play with words. Families will take part in word search game which contains archaic Polish words and in this way they will guess the secret clue. It is a perfect way to combine physical activity with learning about interesting facts about the native language. People who will guess the clue will take part in prize draw.

🖌 ART WORKSHOPS (5+, youth and adults)
Art workshops will focus on preparation of commemorative national bow, creation of pins from all of the European countries and painting postcards with greetings from Poland. The artistic character of this workshop will certainly motivate and inspire to act. The participants will deal with the creativity with materials provided by the organizers.

🤹 CONJURING WORKSHOPS (6+, youth and adults)
Have you seen a conjuring performance? Would you like to try it yourself? Maybe you will discover a hidden juggling talent? Under the eye of the animators, the participants will learn how to juggle balls, spin the plates on their own fingers and they will also practice acrobatic moves.

🇪🇺 HAPPENING
At 16:00 p.m. a special event will take place. The participants will be invited to take part in a happening. A gathered number of people will arrange the EU flag with distributed boards above their heads when the anthem of the community will be playing. We will capture the live flag with a photo from a drone.

🤸♀ ACROBATIC SPECTACLES
During the breaks from learning, the participants of the picnic will see the spectacles. A large group of acrobats will show a complicated choreography. You will also see juggling with a huge open-work cube. Dancers with ribbons will add a little bit of subtleness.

📚 NCC PUBLICATIONS
The National Centre for Culture Poland has been operating wide-ranging publishing for years. Thanks to the booth at the picnic you will be able to get to know the offer and buy interesting books for your private library or for a gift. Come and visit us!

Admission to the picnic, participating in the event and attractions are free. All educational spaces will operate throughout the duration of the picnic (11:00 a.m. – 18:00 p.m.). The organizers will provide all necessary materials as well as cold and hot drinks. The winners of selected competitions will get an in-kind prize.

Piknik Rodzinna Europa | PL <3 UE will take place thanks to the cooperation of the National Centre for Culture Poland with the Royal Łazienki Museum, within the “European Picnic” organized by the Museum.

Event rules: link