You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Kolory używane w malarstwie, obecnie - wystawa zbiorowa // Color use in painting now

Kolory używane w malarstwie, obecnie - wystawa zbiorowa // Color use in painting now

exhibition
📅 Date: 01 June 2019, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Propaganda / Prpgnd Foksal 11 (show on the map)
➔ Otwarcie wystawy / Opening: 1.06.2019, 17:00-20:00
Wystawa potrwa do / Exhibition lasts till: 13.07.2019.

[english below]

KOLORY UŻYWANE W MALARSTWIE, OBECNIE
Anna Barlik / Tomasz Ciecierski / Adam Jastrzębski / Koji Kamoji

Jakiś czas temu świat obiegła wiadomość zatytułowana „Kolory używane w malarstwie, rok po roku”. Wiadomość opatrzono stosowną barwną tabelką. Tego innowacyjnego opracowania podjął się Martin Bellander, student psychologii szwedzkiego Karolinska Institutet. Postanowił zbadać jak przez wieki zmieniało się używanie poszczególnych kolorów w malarstwie. Poddał analizie komputerowej 94 526 reprodukcji obrazów z lat 1800-2000, dostępnych na stronie internetowej BBC. Efektem tej żmudnej pracy była konstatacja, że stosowanie koloru pomarańczowego malało wprost proporcjonalnie do wzrostu użycia wszystkich pozostałych kolorów.

Postanowiliśmy kontynuować to badanie, dotyczące ubiegłego millenium, by określić jak wygląda paleta malarska tuż za progiem nowego tysiąclecia. Sięgnęliśmy więc po przykłady z twórczości czworga artystów, których postawa wobec barw i ich stosowania wydaje się być nie tylko różnorodna, ale nawet przeciwstawna. Koji Kamoji nie umiał określić czym dla niego jest kolor, więc kupił zestaw farb, które mu się podobały i namalował nimi cykl pasiastych obrazów, nazywając go „Kolory i ja”. Tomasz Ciecierski jest wręcz uzależniony od barw. Na wystawę w Propagandzie przygotował serię niewielkich obrazów, których kolory są wspomnieniem toskańskiego Lamole, gdzie od lat spędza długie artystyczne wakacje. Anna Barlik łączy rzeźbę z malarstwem. Poszukuje sposobów budowania przestrzeni za pomocą koloru. Przy pomocy przemysłowych farb proszkowych, którymi pokrywa odwrocia stalowych paneli uzyskuje świetlisty efekt odbicia koloru na białej ścianie. Adam Jastrzębski tworzy vinylowce – rozrastające się struktury zbudowane z dziesiątek warstw samoprzylepnej folii winylowej, pracowicie i precyzyjnie wycinanej tak, by po naklejeniu powstawały milimetrowej szerokości kolorowe pasma. A kolory? Kolory są fabryczne i dobierane losowo. Cienkie pasma widziane z oddali zlewają się w jeden, nowy kolor.

Gdybyśmy chcieli na podstawie analizy prac tej czwórki artystów – a nawet wszystkich innych współczesnych artystów – wysnuć jakieś konstruktywne wnioski związane ze statystyką stosowania koloru w dzisiejszej sztuce, to zapewne doszlibyśmy do konkluzji takiej, jak filmie braci Coen „Tajne przez poufne”: „Czego nas to nauczyło? Niczego!”.

A najlepiej do całej sytuacji odnosi się krótki komentarz Tomasza Ciecierskiego: „Tajemnica leży nie w formach i kolorach, ale poza nimi”.

----------------------------------

COLOR USE IN PAINTING, NOW
Anna Barlik / Tomasz Ciecierski / Adam Jastrzębski / Koji Kamoji

Some time ago the message entitled 'Color use in paintings, by year' spread around the world. The message was accompanied by an appropriate color chart. This innovative study was undertaken by Martin Bellander, a student of Psychology at the swedish Karolinska Institutet. Wanting to explore how the use of particular colors in painting has evolved over the centuries, with the use of computer he analysed 94 526 reproductions of images from the years 1800-2000, available on the BBC website. This arduous work brought the conclusion that the use of orange color decreased in direct proportion to the increase in the use of all other colors.

We decided to continue this study, which concerned the previous century, to determine how the painting palette looks like right at the beginning of the new millennium. We came up with examples from the work of four artists, whose attitude towards colors and their use seems to be not only different, but even contradictory. Koji Kamoji not being able to determine what color meant to him, bought a set of paints he simply liked and painted a series of striped pictures, which he called 'Colours and I'. Tomasz Ciecierski is almost addicted to colors. For the exhibition in Propaganda he prepared a special set of small paintings, based on colors from the Tuscan Lamole, where for years he has been spending his long artistic holidays. Anna Barlik combines sculpture with painting. She is looking for ways of constructing space by the means of color. With the use of industrial powder coatings, she covers back sides of steel panels and creates a bright color reflection effects against the white wall. Adam Jastrzębski makes vinyls – expanding structures built of dozens of layers of self-adhesive vinyl film, diligently and precisely cut, so that after gluing, a millimeter wide colorful stripes are created. And colors? The colors are factory-made and randomly selected. Thin lines seen from a distance merge into a new value.

If we wanted to draw constructive conclusions from the analysis of works by these four artist – or by all other contemporary artists, we would probably arrive at a conclusion such as in Coen Brother’s 'Burn After Reading' film: 'What did we learn? Nothing!'.

And the best thing about the whole situation might be a short comment by Tomasz Ciecierski: 'The secret lies not in forms and colors, but outside them'.