You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Paulina Włostowska. Tworzywa sztuczne, materiały malarskie // SYNTHETIC MATERIALS, PAINTING SUPPLIES AND THEIR USE

Paulina Włostowska. Tworzywa sztuczne, materiały malarskie // SYNTHETIC MATERIALS, PAINTING SUPPLIES AND THEIR USE

exhibition
📅 Date: 14 June 2019, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3 (show on the map)
[for English scroll down]

PAULINA WŁOSTOWSKA "TWORZYWA SZTUCZNE, MATERIAŁY MALARSKIE I ICH ZASTOSOWANIE"
14 czerwca - 11 sierpnia 2019 r.
Miejsce Projektów Zachęty

Paulina Włostowska miała okazję zapoznać się z twórczością jej zmarłego sąsiada, lokalnego artysty Czesława Gendka — malarza tworzącego prace w różnych technikach, zajmującego się grafiką użytkową, wystawiennictwem oraz reklamą. W jego studio znajdowały się zarówno niedokończone dzieła, jak i narzędzia codziennej pracy rzemieślniczej. Włostowska nie poznała malarza osobiście. Zetknęła się jedynie z przedmiotami, które — wraz z odejściem właściciela — utraciły swoje pierwotne funkcje. W jej działaniu nie chodzi o nawiązanie dialogu z konkretną twórczością, lecz raczej z przedmiotami, które trwają w swego rodzaju zawieszeniu. Potencjalne nowe znaczenia obiektów stają się źródłem inspiracji pokazywanych w MPZ obrazów, grafik, rzeźb, fotografii i rysunków.

Artystyczna analiza napotkanych przedmiotów pozwoliła jej na nadanie im nowych znaczeń. Włostowska widzi pozostawione obiekty, ścinki, resztki przede wszystkim jako abstrakcyjne formy i konstrukcje. Zaaranżowana przez artystkę przestrzeń galerii podkreśla jej zainteresowanie materialnością. Gabloty i stelaże — zaprojektowane na wzór muzealnych — zamykają w swoim wnętrzu poszczególne obiekty i same stają się artystycznymi eksponatami.

Włostowską fascynuje zagadnienie archiwizacji — artystka gra z konwencją zbioru, za pomocą którego pokazuje nam sytuację, w jakiej sama się znalazła. W przestrzeni galerii tworzy zbiór z odnalezionych przedmiotów, ale również własnoręcznie spreparowanych „pamiątek” zamkniętych w charakterystycznych gablotach i witrynach. Wyabstrahowane z kontekstu obiekty stają się zagadkowe. Artystka zwraca uwagę na dwoisty charakter archiwizacji. Z jednej strony jest to rodzaj utrwalania pamięci i dziedzictwa, z drugiej zaś zawsze zbiera ona jedynie wyrywki z przestrzeni czy czyjegoś życiorysu, nigdy nie jest w stanie ogarnąć całości.

Paulina Włostowska (ur. 1987) - ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom na Wydziale Malarstwa obroniła w pracowni Jarosława Modzelewskiego. Współczłonkini Grupy Jest. Tworzy prace malarskie, obiekty, grafiki, murale, fotografie oraz ziny.

kuratorka: Julia Harasimowicz
współpraca: Paulina Mirowska, Szczęsny Szuwar
Za pomoc w realizacji projektu oraz wystawy dziękujemy rodzinie Czesława Gendka
WYSTAWA TRWA DO 11 SIERPNIA

-----------------------------------

PAULINA WŁOSTWSKA
"SYNTHETIC MATERIALS, PAINTING SUPPLIES AND THEIR USE"
14.06-11.08.2019

Paulina Włostowska had the opportunity to become acquainted with the works of her late neighbour, the local artist Czesław Gendek — a painter who created works in various techniques and who was involved with applied graphics, exhibitions and advertising. The Gendek family studio housed both the unfinished works of the artist and the tools of his everyday craft. Włostowska never met the painter personally, so she only came across an orphaned space and objects that had lost their meaning and function. It was these that became the starting point for spatial and drawing ruminations, and on their basis — painting and photographic activities.

Artistic analysis of the encountered objects allowed Włostowska to give them new meanings. Włostowska sees left-over objects, cuttings and remnants primarily as abstract forms. Inspired by the paper and foil constructions that are a mystery to her, she creates her own abstract juxtapositions. She also analyses the very properties of materials and their often-ephemeral character — created objects usually disintegrate under pressure and over time. She creates a kind of documentation — she photographs the most delicate elements and then transfers them to a painting or illustration. The gallery space arranged by the artist underlines her interest in materiality. The museumlike display cases and frames enclose individual objects and become art exhibits themselves.

Włostowska is fascinated by the issue of archiving, so she carefully analyses the gradual disappearance of the material traces of an artist. She plays with the convention of the collection, by means of which she shows us the situation in which she found herself. In the space of the gallery, she creates a collection of found objects , but also handcrafted ‘souvenirs’ enclosed in characteristic display cases. Objects abstracted from the context become mysterious. The artist draws attention to the dual character of archives. On one hand, it is a kind of recording of memory and heritage, and on the other hand, it always collects only fragments from the space of someone's biography, never able to grasp the whole.

Paulina Włostowska (born 1987) — graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, receiving a diploma from the Faculty of Painting in Jarosław Modzelewski’s studio. Member of the Jest Group. She creates paintings, objects, graphics, murals, photographs and zines.

curator: Julia Harasimowicz
cooperation: Paulina Mirowska, Szczęsny Szuwar
We would like to thank Czesław Gendek’s family for their help in carrying out the project and the exhibition
THE EXHIBITION LASTS TILL 11TH AUGUST