You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Projekt X | Topologia pożądania // TOPOLOGY OF DESIRE

Projekt X | Topologia pożądania // TOPOLOGY OF DESIRE

theater
other
📅 Date: 03 August 2019, Saturday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Plac Małachowskiego 3 (show on the map)
[for English scroll down]

„Puls, oddech, spojrzenie, wyznanie. Obszar nieustannie budowanych relacji. Mapy skrzyżowań sił i afektów. Wrażliwości, zmysłowości, intymności. Nieustający przepływ. Brak stałych odległości. Bycie w ciągłym ruchu: między pasywnością i aktywnością. Niekończąca się seria metamorfoz i mutacji. Nieustannie zmieniający się krajobraz. Stawanie się. Dążenie. Przemiana”.

Punktem wyjścia performansu jest twórczość Louise Bourgeois, będąca rodzajem czułego, intymnego dialogu z odbiorcą. W swoich pracach artystka badała cielesność i erotykę. Jej szkice były wizualną rejestracją stanów przejściowych, przepracowywanych później w formie rzeźb i instalacji. Posługiwała się motywem spirali jako obrazem transformacji, trwania w ciągłym ruchu, świadomego przybierania formy i jej porzucania. Spirala była dla niej nośnikiem rozmaitych emocji: od lęku, przez napięcie czy gniew, aż po nadzieję. Wpisane w nią dwa przeciwstawne kierunki ruchu interpretowała jako oznaczający napięcie i wycofanie (do wewnątrz) oraz reprezentujący gest dawania, zaufanie i pozytywną energię (na zewnątrz).

koncepcja i choreografia: Agnieszka Kryst
kreacja i performans: Alex Freiheit, Agnieszka Kryst, Oskar Malinowski, Łukasz Przytarski, Katarzyna Sikora
dramaturgia: Anka Herbut, Agata Siniarska
teksty: Anka Herbut, na podstawie tekstów powstałych w czasie pracy warsztatowej nad performansem
muzyka: Kamil Tuszyński
konsultacje: Magdalena Komornicka
produkcja: Fundacja Burdąg, Centrum w Ruchu
współpraca: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Pokaz w ramach projektu Centrum w Procesie.
Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Performans odbędzie się w ramach wystawy Projekt X (do 22.11.2019): link
kuratorki: Magdalena Komornicka i Gosia Wdowik
identyfikacja wizualna wystawy: Jakub de Barbaro

bezpłatna wejściówka do odbioru w kasie galerii.

-----------------------------------------------

TOPOLOGY OF DESIRE

3.08 (Saturday), 6 p.m., performance, about 60 min.

"A pulse, a breath, a look, a confession. An area of constantly constructed relations. Maps of intersections of forces and affects. Sensibilities, sensualities, intimacies. An absence of constant distances. Being in constant movement from passivity to activity. An unending series of metamorphoses and mutations. An endlessly changing landscape. Becoming. Pursuing. Transformation".

The starting point of the performance is the creative work of Louise Bourgeois — a kind of tender, intimate dialogue with the viewer. They are works that explore carnality and eroticism, sketches which are a visual record of the transitional states, later processed in the form of sculptures and installations. Bourgeois used the motif of a spiral as the picture of transformation, being in constant motion, a conscious taking on of form and its rejection. For her, the spiral was the medium for a variety of emotions – from fear, tension and anger to hope. She interpreted the opposing directions encoded inside the spiral as an inward turn, signifying tension and withdrawal, as well as an outward one, representing the gesture of giving, trust and positive energy.

Concept and choreography: Agnieszka Kryst
Creation and performance: Alex Freiheit, Agnieszka Kryst, Oskar Malinowski, Łukasz Przytarski,
Katarzyna Sikora
Dramaturgy: Anka Herbut, Agata Siniarska
Texts: Anka Herbut, based on texts created during a group performance workshop
Music: Kamil Tuszyński
Consultation: Magdalena Komornicka
Production: Fundacja Burdąg, Centrum w Ruchu
Cooperation: Zachęta — National Gallery of Art
The performance takes place as part of the Centre in Process project.
The project is co-financed by the Capital City of Warsaw.

The performance will take place as part of the Project X exhibition (27.07–22.11.2019)
Curators: Magdalena Komornicka and Gosia Wdowik.
Visual identity of the exhibition: Jakub de Barbaro

free admission ticket can be picked-up at the ticket office.