You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Štefan Papčo. Niemożliwe jest tylko jedną z możliwości // Štefan Papčo. The Impossible Is Just One of the Possibilities

Štefan Papčo. Niemożliwe jest tylko jedną z możliwości // Štefan Papčo. The Impossible Is Just One of the Possibilities

exhibition
📅 Date: 16 August 2019, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Praga-Południe dist., Galeria Le Guern, ul. Katowicka 25 (show on the map)
[English version below]

Galeria Le Guern zaprasza na wernisaż wystawy słowackiego artysty Stefana Papčo "Niemożliwe jest tylko jedną z możliwości".

Wernisaż: 16.08.2019, godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 17.08-14.09.2019

Wystawa indywidualna słowackiego artysty Stefana Papčo obejmuje rzeźby i instalacje artysty wykonane w szerokim spektrum, od form abstrakcyjnych po figuratywne, które razem dają wgląd w poszukiwania artystyczne twórcy. Krążą one wokół zagadnień związanych z krajobrazem, który według artysty, ma potencjał opisu długoterminowego przekształcania się społeczności związanej z danym miejscem oraz obecnością człowieka w surowej naturze. Działania artystyczne Stefana Papčo oddają także jego fascynację wspinaczką górską i historią słowackiego alpinizmu. Zgodnie z mottem Pavla Pochýlego, jednego z jego najwybitniejszych przedstawicieli, „Niemożliwe jest tylko jedną z możliwości”, Papčo podejmuje tematy zetknięcia z sytuacjami ekstremalnymi i prób przekraczania granic ludzkiej wytrzymałości.

Prezentowany na wystawie cykl zatytułowany „Kardynalność”, na który składają się instalacje z żelaza, drewna, silikonu i szkła, koncentruje się na pierwszym z wymienionych zagadnień – krajobrazie. Poszczególne prace noszą tytuły zaczerpnięte od nazw konkretnych tras wspinaczkowych. Ich, niekiedy czysto rzeźbiarskie, nazwy wywodzą się z doświadczenia pierwszego spotkania ze ścianą skalną. Zdradzają respekt wobec odkrywanej przestrzeni i chęć oswojenia jej. Każde pierwsze podejście rozrysowywane jest w formie schematu lub mapy z wykorzystaniem specyficznego języka wizualnego. Artysta łącząc poetykę nazw i owe abstrakcyjne schematy, modeluje je na nowo. Efektem jest tak zwana mentalna architektura, abstrakcyjne formy wykonane w różnych materiałach tworzące wspólny horyzont. Poprzez te wypadkowe rzeczywistej przestrzeni i nacechowanej emocjami nazwy artysta podejmuje próbę przekazania odwiedzającym galerię osobistego przeżycia zetknięcia ze ścianą skalną. Otwiera przed widzem różne formy doświadczania od konkretnego, materialnego do czysto duchowego.

Wystawa obejmuje także wybrane prace z ważnego dla twórczości słowackiego artysty cyklu zatytułowanego „Obywatele”. Jest to grupa rzeźb poświęconych wybitnym postaciom słowackiego alpinizmu lat 70. i 80. XX w. Papčo, opierając się na archiwalnych fotografiach wykonał realistyczne rzeźby w drewnie przedstawiające odpoczywających na trasach, skrytych w śpiworach wspinaczy. Projekt jest oparty na procesie, w ciągu kilku lat artysta umieszczał rzeźby w masywach górskich na właściwych trasach, które pokonywali czechosłowaccy alpiniści. Pozostawione na ścianach skalnych, niczym upamiętnienie ich zdobywców, poddają się siłom natury, drewno pracuje, adaptuje się do otoczenia. Wraz z rzeźbą artysta pozostawiał kamerę, ożywiając w ten sposób przeszłość w bezpośredniej transmisji z ekstremalnych warunków górskich do bezpiecznej atmosfery galerii. Artysta nawiązuje tym gestem także do historycznych uwarunkowań alpinizmu w Czechosłowacji. Przynależący do tego elitarnego grona, byli jednymi z niewielu obywateli, którzy w okresie komunizmu mieli szansę dotknięcia prawdziwej wolności. Papčo oddaje hołd ich sile woli, dążeniom ku wolności i pokonywania granic ludzkiej wytrzymałości.

Partnerzy: Instytut Słowacki w Warszawie, Slovak Arts Council

---------

Le Guern Gallery invites you to the opening of the exhibition 'The Impossible Is Just One of the Possibilities' by Slovak artist Štefan Papčo.

Vernissage: August 16, 2019, 6 p.m.
Exhibition on view: August 17 - September 14, 2019

The solo exhibition, by the Slovak artist Štefan Papčo, features sculptures and installations ranging from abstract to figurative, which together offer a unique insight into his artistic endeavors. The works revolve around notions related to the landscape, which, Papčo believes, holds the potential of describing the long-term transformation of local human communities, as well as those related to man’s presence in rough country. Stefan Papčo’s artistic practice reflects his fascination with mountain climbing and the history of Slovak mountaineering. In concord with the motto of one of the heroes of the latter, Pavel Pochylý, that “The impossible is just one of the possibilities,” Papčo tackles themes of extreme experiences and attempts to test the limits of human endurance.

The featured series Cardinality, consisting of installations made of iron, wood, silicone, and glass, focuses on the first of the abovementioned issues – the landscape. The works bear titles borrowed from the names of climbing routes. Those names, often highly sculptural and evocative, originate in the experience of the first encounter with a particular rock face. They bespeak of a sense of respect towards the space, and a desire to make it one’s own. Every first ascent is preceded by a topo – a graphical representation (a scheme or map) of the planned route, outlined using a specific visual language. Combining the poetic names and the abstract sketches, the artist models them anew. The effect is a “mental architecture” – abstract forms executed in various media and comprising a common horizon. Through these resultants of actual space and emotionally-charged name, Papčo seeks to convey the experience of a personal encounter with a rock face, approaching it in its various aspects, from the concrete, material, to the purely spiritual.

Also featured are works from the important series Citizens – a group of sculptures devoted to outstanding Slovak climbers from the 1970s and 1980s. Based on archival photographs, Papčo had produced realistic wood sculptures of climbers resting en route, hidden in sleeping bags. In a processual project that took a couple of years, he placed those sculptures in the mountains, on actual routes that Czechoslovak climbers negotiated. Left against sheer rock, like mementoes of the mountaineers, they are subject to natural forces, the wood “working,” adapting to the environment. Along with the sculpture, the artist left a camera, reviving the past by streaming live from extreme mountain conditions into the safety of an art gallery. Through this gesture, he also alludes to the historical circumstances of rock climbing in Czechoslovakia. Under communism, members of this elite community were among the few citizens able to experience true freedom. Papčo pays a tribute to their willpower, freedom-loving spirit, and striving to push the limits of human endurance.

Partners: Slovak Institute in Warsaw, Slovak Arts Council