You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Brak zaangażowania w praktykę // Exhibition celebrating Komuna's 30th anniversary

Brak zaangażowania w praktykę // Exhibition celebrating Komuna's 30th anniversary

exhibition
📅 Date: 06 September 2019, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3 (show on the map)
[For English, please scroll down]

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z Komuną Warszawa zapraszają do Muzeum na Pańskiej na wystawę „Brak zaangażowania w praktykę wytwarza teoretyczne halucynacje”.

To historia równoległa wobec dziejów polskiej transformacji: w maju 1989 roku w niewielkim podwarszawskim mieście powstaje anarchistyczna formacja Komuna Otwock. Pod tą nazwą grupa działa 20 lat, w 2009 roku przeobraża się w Komunę Warszawa. Nazwa sygnalizuje pierwotne zamiary Komuny: w realia młodego polskiego kapitalizmu wprowadzić myślenie wspólnotowe, tworzyć niezależne przestrzenie ekspresji, działać oddolnie, nie dla zysku, ale dla osobistej satysfakcji i społecznej korzyści. W tamtym czasie to prowokacja, słowo „komuna” nie może w latach 90. kojarzyć się pozytywnie.

Dzisiaj Komuna prowokuje ponownie. Podsumowując 30 lat swojego istnienia, ogłasza: kapitalizm JEST! W chwili, gdy część inteligenckich elit podejmuje próbę pozytywnej rewaluacji niegdysiejszego komunistycznego projektu, twórcy Komuny nie mają wątpliwości: żyjemy w świecie kapitalizmu, w dającej się przewidzieć przyszłości nic tej sytuacji nie zmieni, lepiej więc z kapitalistami negocjować niż naiwnie wierzyć w antykapitalistyczną rewolucję. Zarazem ów komunikat nie jest zerwaniem z dziedzictwem Komuny, ale jego wierną kontynuacją.

Od samego początku Komuna wierzyła w praktykę. Nie w teoretyczne abstrakcje, ale w konkret społecznej praxis. We wczesnych latach działalności formacji można było doszukiwać się fascynacji podpowiedziami Marksa (szczególnie młodego) oraz jego kontynuatorów. Brały się z tego działania na pograniczu sztuki i społecznego aktywizmu (np. próby prowadzenia alternatywnego domu kultury w podwarszawskiej wsi Ponurzyca). Z czasem Marksa w roli patrona zastąpił amerykański pragmatysta Richard Rorty (to z jego tekstu pochodzi tytuł wystawy), wiara w utopię ustąpiła zaś rozsądnej zgodzie z zasadą rzeczywistości. Proces negocjowania z realiami liberalnej demokracji dokumentowały najważniejsze spektakle teatralne Komuny:„Design. Gropius”, „Przyszłość świata”, „Paradise Now?”, „Tocqueville. Życie codzienne po wielkiej rewolucji”.

Zrekonstruowane fragmenty tych przedstawień złożyły się na nową pracę wideo Komuny, przygotowaną specjalnie na tę ekspozycję.

Kurator wystawy: Tomasz Plata

------

The Museum of Modern Art in Warsaw and Komuna Warszawa present an exhibition celebrating Komuna's 30th anniversary.

It's a story that runs parallel to the history of Poland's transformation: in May 1989, in a small town outside of Warsaw, an anarchist formation called Komuna Otwock was born. The group worked under that name for 20 years, and changed it to Komuna Warszawa in 2009. The name suggests Komuna's initial goals: to introduce community thinking to the realities of Poland's budding capitalism, to create independent spaces for expression, to work from the ground up, not for profit, but for one's own satisfaction and for the good of the society. At the time, it was provocative - the word “komuna” (“commune”, also used as a derogatory term for the Communist regime) could evoke few positive connotations in the 90s in Poland.

Today, Komuna provokes again. It sums up 30 years of its existence and proclaims: “communism IS!”. Just as some parts of the intellectual elite attempt a positive re-evaluation of the bygone Communist project, the authors of Komuna have no doubt: we live in a capitalist world and the situation will not change in the foreseeable future, it is thus better to negotiate with capitalism than to nurse naive hopes of an anti-capitalist revolution.

And yet, this message is not a break from Komuna's heritage, but a faithful continuation. From the outset, Komuna has been committed to practice: instead of theoretical abstraction, it believed in the concreteness of social praxis. In its early years, their activities bore the marks of inspiration by Marx (especially in his youth) and his continuators. This produced work that combined art and social activism (such as an attempt to establish an alternative culture center in the village of Ponurzyca near Warsaw). With time, Marx has been replaced by the American pragmatist Richard Rorty (whose quote provides the title of the exhibition), while faith in utopia by a reasonable settlement with the reality principle. The process of negotiating with the rules of liberal democracy has been documented in Komuna’s most important stage performances: "Design. Gropius, Przyszłość świata" (Future of the World), "Sierakowski" (Future Tales. Sierakowski), "Paradise Now?, Tocqueville. Życie codzienne po wielkiej rewolucji" (Tocqueville. Everyday Life After a Great Revolution).

Reconstructed fragments of these performances will make up a new video work prepared for this anniversary exhibition.

Exhibition curator: Tomasz Plata
\\