You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Codzienne formy oporu // Everyday Forms of Resistance

Codzienne formy oporu // Everyday Forms of Resistance

meeting
lecture
other
📅 Start Date: 04 October 2019, Friday

⌚ Start time: 17:00

📅 End Date: 06 October 2019

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (show on the map)
[For English please scroll down]

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na zgromadzenie wieńczące rezydencje palestyńskich artystów w Warszawie oraz artystów z Polski, Belgii i Finlandii w Palestynie.

Opór [مقاومة] jest słowem, które w Palestynie przywołuje skojarzenia militarne. Ale opór to również małe gesty i rytuały: przygotowywanie posiłków, uprawa roślin, gościnność czy odbudowa zniszczonego domu. To trwanie w codzienności.

Podczas zgromadzenia spotkają się artyści i artystki oraz przedstawiciele i przedstawicielki palestyńskich instytucji zajmujących się sztuką i kulturą. Będą rozmawiać o codzienności okupowanej Palestyny i roli artystów, praktyków kultury i instytucji sztuki w trudnym politycznie kontekście, o wspólnocie i praktykowaniu gościnności. Opowieści o trudach życia staną się punktem wyjścia do refleksji o pozytywnych wymiarach oporu.

To pierwsze publiczne wydarzenie w ramach kilkuletniego projektu „Codzienne formy oporu”, podczas którego artyści z Europy spędzili kilka miesięcy w Palestynie, badając tamtejszą rzeczywistość. Z kolei palestyńscy rezydenci w Polsce rozwijali wątki, którymi zajmują się w swojej codziennej praktyce: Mirna Bamieh wykorzystuje jedzenie jako medium artystyczne, a Mohammad Saleh działa w obszarze agroekologii. Zgromadzenie w U–jazdowskim będzie okazją do spotkania wszystkich uczestników projektu.

W ciągu trzech dni zgromadzenia w przestrzeni instalacji „Stacja Fermentacja” Mirny Bamieh, artystki pochodzącej z Jerozolimy, obecnie rezydentki U–jazdowskiego, odbędą się panele dyskusyjne, prezentacje, performanse oraz wykłady otwarte dla publiczności. Architektka i edukatorka Sandi Hilal opowie o permanentnej tymczasowości palestyńskich obozów dla uchodźców oraz o mocy gościnności, a Khaldun Bshara, dyrektor RIWAQ w Ramallah, o podziałach przestrzennych, z którymi na co dzień mierzą się Palestyńczycy, i strategiach odzyskiwania architektonicznego dziedzictwa w skolonizowanym państwie. O walkach palestyńskich chłopów – jak można je rozumieć dziś, opowie Salim Tamari z Institute for Palestine Studies, wybitny palestyński socjolog historii. Swoimi doświadczeniami związanymi z rezydencjami w Ramallah podzielą się polskie twórczynie Joanna Rajkowska, Jaśmina Wójcik i Karolina Grzywnowicz.

Kuratorka: Ika Sienkiewicz-Nowacka

Program:

04/10 (piątek)
17:00–18:15
Permanentna tymczasowość. Poszukiwanie gospodarza
Sandi Hilal, DAAR
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia

18:15–19:15
Kamienie w konflikcie
Karolina Grzywnowicz, Sandi Hilal, Wim Catrysse
Dyskusja moderowana przez Annę Ptak
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia

21:30–00:00
Timo Tuhkanen. Lud bez poezji to lud pokonany
DJ set Timo Tuhkanen
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium, Sala im. W. Krukowskiego

05/10 (sobota)

14:00–15:30
Chłopski opór, wspólna ziemia i osadnictwo – dawniej i dziś
Salim Tamari, Instytut Studiów Palestyńskich
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium, Sala Kolebkowa

16:00–17:30
Formy oporu we wspólnocie i sztuce
Jaśmina Wójcik, Jumana Emil Abboud, Mohammad Saleh
Dyskusja moderowana przez Dominikę Blachnicką-Ciacek
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium, Sala Kolebkowa

18:00–19:30
Strategie funkcjonowania instytucji kultury w sytuacji niedoboru: jaki jest potencjał instytucji kultury w dzisiejszych czasach?
Jarosław Lubiak, U–jazdowski
Juha Huuskonen, HIAP
Khaldun Bshara, RIWAQ
Salim Tamari, Instytut Studiów Palestyńskich
Sally Abu Baker, Miasto Ramallah
Dyskusja moderowana przez Bognę Świątkowską, Fundacja Bęc Zmiana
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium, Sala Kolebkowa

20:00–22:00
Stacja Fermentacja: Stół
Instalacja performatywna Mirny Bamieh, Palestine Hosting Society
Wymagana rejestracja. Pula miejsc wyczerpana.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia

06/10 (niedziela)

16:00–17:30
Miejskość i biotop. Logika podziału przestrzeni w Palestynie i jego wpływ na społeczeństwo
Khaldun Bshara, RIWAQ
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia

17:45–19:15
Miejskość i biotop z perspektywy artysty
Ahmad Alaqra, Joanna Rajkowska, Wisam Sharabati
Dyskusja moderowana przez Simone de Iacobis, Centrala
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia

Opisy wystąpień na stronie: link

Zgromadzenie w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, oprócz performansu „Stacja Fermentacja: Stół” Mirny Bamieh, na który obowiązywała rejestracja i na który pula miejsc została już wyczerpana.

Rezydencje finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Ramallah oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partnerzy: Miasto Ramallah, AIR Antwerpen, HIAP, Fundacja Bęc Zmiana, Akademie Schloss Solitude, Instytut Adama Mickiewicza

---------------

Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art cordially invites to participate in an assembly which summarises residencies of Palestinian artists in Warsaw and residencies of artists from Poland, Belgium and Finland in Palestine.

In Palestine, „resistance” [مقاومة] is a word with military connotations. Resistance, however, also means small gestures and rituals: preparing meals, cultivating plants, playing host to guests or rebuilding torn-down houses. It means keeping-on existing within the everyday reality.

In early October, during an assembly at the Ujazdowski Castle Centre of Contemporary Art, artists, and representatives of Palestinian artistic and cultural institutions will meet up. They are going to talk about everyday life in occupied Palestine, about the role of artists, culture practitioners, and institutions in this politically challenging context, and also: about the notions of community and hospitality practices. Stories of everyday tribulations will be a starting point for reflections on the positive aspects of resistance.

It is the first public event scheduled as part of the long-term "Everyday Forms of Resistance" project, which allowed several European artists to spend a number of months in Palestine, and research its everyday reality. Simultaneously, Palestinian artists on residence in Poland have been given an opportunity to elaborate on certain threads present in their everyday practice: Mirna Bamieh applies food as an artistic medium, and Mohammad Saleh focuses on the field of agroecology. The assembly at U–jazdowski will be an opportunity for all the participants of the project to meet.

The assembly is going to last three days. It will be held inside the "Fermentation Station", an installation by Mirna Bamieh, a Palestinian artist currently on residence at U–jazdowski. The event will include panel discussions, presentations, performances, and lectures open to the public. Architect and educator Sandi Hilal will speak on the permanent temporality experienced by Palestinian refugees, and about the power of hospitality. Khaldun Bshara, director of RIWAQ Ramallah, will describe spatial divisions Palestinians are faced with every day, and the strategies for restoring architectural heritage in a colonised state. Then, Salim Tamari, an illustrious sociologist of history from the Institute for Palestine Studies, will speak on the armed struggle of Palestinian peasants, and the ways it can be interpreted today. Polish artists, Joanna Rajkowska, Jaśmina Wójcik, and Karolina Grzywnowicz will then share their memories and impressions from their residencies in Ramallah.

Curator: Ika Sienkiewicz-Nowacka

Programme:

04/10 (Friday)

17:00–18:15
Permanent Temporariness & Looking for a Host
Sandi Hilal, DAAR
Venue: Ujazdowski Castle, Workspace

18:15–19:15
On Stones in Conflict
Karolina Grzywnowicz, Sandi Hilal, Wim Catrysse
Discussion moderated by Anna Ptak
Venue: Ujazdowski Castle, Workspace

21:30–00:00
A People with No Poetry is a Defeated People
DJ set Timo Tuhkanen
Venue: Laboratory, Auditorium Hall

05/10 (Saturday)

14:00–15:30
Peasant Resistance, Communal Land, and Settlement — then and now
Salim Tamari, Institute for Palestine Studies
Venue: Laboratory, Barrel-Vault Hall

16:00–17:30
Forms of Resistance in Collectivity and Arts
Jaśmina Wójcik, Jumana Emil Abboud, Mohammad Saleh
Discussion moderated by Dominika Blachnicka-Ciacek
Venue: Laboratory, Barrel-Vault Hall

18:00–19:30
Strategies for the Operation of Cultural Institutions in a Situation of Deficiency: What is the Potential of Culture Institutions Nowadays?
Jarosław Lubiak, U–jazdowski
Juha Huuskonen, HIAP
Khaldun Bshara, RIWAQ
Salim Tamari, Institute for Palestine Studies
Sally Abu Baker, Ramallah Municipality
Discussion moderated by Bogna Świątkowska, Bęc Zmiana Foundation
Venue: Laboratory, Barrel-Vault Hall

20:00–22:00
Fermentation Station: the Table
Performative dinner installation by Mirna Bamieh, Palestine Hosting Society
Registration was required. Registration is now closed.
Venue: Ujazdowski Castle, Workspace

06/10 (Sunday)

16:00–17:30
Urbanity and Biotope. Understanding the Logic Behind Division of the Space in Palestine and Its Influence on Society
Khaldun Bshara, RIWAQ
Venue: Ujazdowski Castle, Workspace

17:45–19:15
Urbanity and Biotope from the Artist’s Perspective
Ahmad Alaqra, Joanna Rajkowska, Wisam Sharabati
Discussion moderated by Simone de Iacobis, Centrala Task Force
Venue: Ujazdowski Castle, Workspace

More information: link

Assembly in English with Polish translation.

Free admission to all events, except performance "Fermentation Station" by Mirna Bamieh. Registration was required and is now closed.

The residencies are financed by the City of Warsaw, Ramallah Municipality and the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland
Partners: Ramallah Municipality, AIR Antwerpen, Helsinki International Artist Programme (HIAP), Bęc Zmiana Foundation, Akademie Schloss Solitude, Adam Mickiewicz Institute