You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

YES PLUS - oddech sukcesu // The Youth Empowerment Seminar

YES PLUS - oddech sukcesu // The Youth Empowerment Seminar

workshops
📅 Date: 19 November 2019, Tuesday

⌚ Start time: 18:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist.
[ENGLISH below]

👉Bezpłatny wstępny warsztat do Programu YES!+ (Seminarium dla młodzieży+) 18-40 lat
19 listopada w Warszawie

👉CELE PROGRAMU:
YES!+ (Youth Empowerment & Skills) to specjalnie zaprojektowany program przez naszych ekspertów w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed studentami. W ciągu ostatnich 37 lat organizacja Art of Living wyposażyła miliony studentów w praktyczne narzędzia, które pozwalają im doskonalić się poprzez YES!+.

➡ Podwyższona zdolność młodzieży do radzenia sobie w trudnych i stresujących warunkach
➡Pozwala zapewnić jasność myśli i pomóc w efektywnym podejmowaniu decyzji.
➡Stworzenie młodym ludziom możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i uczenia się pracy w zespole
➡Zwiększenie kreatywności i innowacyjności
➡Wyposażenie młodzieży w umiejętności, które pozwalają im na większą skuteczność w miejscu pracy
➡ Zwiększenie i poprawa koncentracji
➡Zwiększona dbałość o sprawność fizyczną i ogólny stan zdrowia

👉 YES!+ to wyjątkowy program dzięki swojemu wszechstronnemu podejściu do zarządzania stresem i świadomości osobistej. Wierzymy, że uczestnicy odniosą korzyści z programu, ponieważ odnosi się on do pierwotnych przyczyn (np.: wzorce mózgu i stan umysłu, wewnętrzne poziomy stresu, indywidualne frustracje i lęki) i z tego powodu mogą one nie spełniać swoich funkcji
.
👉 PROGRAM ZAWIERA:
➡ techniki samodzielnego zarządzania: ćwiczenia oddechowe
➡ praktyka medytacyjna
➡fizyczne ćwiczenia rozciągające
➡empiryczne procesy uczenia się
➡ S.K.Y - unikalna technika oddychania
➡gry

👉FEEDBACK: Uczniowie Harvard Business School Studenci Harvard Business School
➡88% zgodziło się, że pomogło to zwiększyć ich poziom energii.
➡88% zgodziło się, że zwiększyła się zdolność ich do zarządzania wieloma obowiązkami.
➡100% studentów uznało kurs za dobrą inwestycję swojego czasu.
➡92% zgodziło się, że pomogło to zwiększyć ich zdolność do skupienia się na danym zadaniu.
➡92% uczestników zgodziło się, że pomogło to poprawić ich zdolność do zachowania spokoju w trudnych sytuacjach.
➡100% poleciłoby ten program szkoleniowy innym.

👉TRENER:
Virat Chirania : Trener /Life Coach i dyrektor regionalny ds. programów dla młodzieży w Fundacji Art Of Living

👉 REJESTRACJA: link

👉MIEJSCE:
Warszawa ul.Słominskiego 19/55

👉KIEDY:
19 listopada
godz. 18,30-20,00

👉KONTAKT:
Anna Alalawi
telefon komórkowy: +48 791724602
e-mail: anna.alalawi@artofliving.pl

----------

👉YES!+ (The Youth Empowerment Seminar+)
19 November 2019 in Warsaw

👉Program Objectives
YES!+ (Youth Empowerment & Skills) Program is specifically designed and curated by our panel of experts to address the challenges faced by the students. For the past 37 years, Art of Living organization has empowered millions of students with practical tools to excel through YES!+.

➡ To enhance the ability of the youth to handle challenging and stressful conditions
➡To bring clarity of thought & help them in effective decision making
➡To create an opportunity for the youth to develop their interpersonal skills, & learn teamwork
➡Enhance creativity and innovation
➡Equipping youth with skills that enable them to be more effective in their workplace
➡Ability to improve focus and increase concentration
➡Increased attention towards fitness and overall health

👉The YES!+ program is unique due to its well-rounded approach to stress management and personal awareness. We believe that participants will benefit from the program as it addresses the root causes (e.g.: brain patterns and state of mind, inner stress levels, individual frustrations and fears) why they might underperform.

👉The YES!+ program curriculum includes:
➡ Self-Management techniques such as breathing exercises
➡ meditation practice
➡physical stretching exercises
➡experiential learning processes
➡S.K.Y unique breathing technique
➡games

👉FEEDBACK: Harvard Business School Students
➡88% agreed that it helped increase their energy levels
➡88% agreed that it has increased their ability to manage multiple responsibilities
➡100% of students considered the course a good investment of their time
➡92% agreed that it has helped increase their ability to focus on the task at hand
➡92% of participants agreed that it helped improve their ability to stay calm in difficult situations
➡100% would recommend this training program to others

👉TRAINER:
Virat Chirania : Executive/Life Coach and Regional Director for Youth Programs at The Art Of Living Foundation

👉 REGISTRATION: link

👉PLACE:
Warsaw
Słomińskiego 19/55

👉TIME:
19 November 2019
6,30 pm- 8,00 pm

👉CONTACT:
Anna Alalawi
mobile phone: +48 791724602
email: anna.alalawi@artofliving.pl