You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Premiera książki „Architektura w globalnym socjalizmie” // „Architecture in Global Socialism” book launch

Premiera książki „Architektura w globalnym socjalizmie” // „Architecture in Global Socialism” book launch

meeting
other
📅 Date: 04 February 2020, Tuesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum na Pańskiej, Pańska 3 (show on the map)
[English version below]

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na premierę książki Łukasza Stanka, „Architektura w globalnym socjalizmie: Europa Wschodnia, Zachodnia Afryka i Bliski Wschód w czasie zimnej wojny”. Autor opisuje w niej kolektywną pracę socjalistycznych architektów, planistów i inwestorów zmierzającą do urbanizacji i rozwoju Globalnego Południa w czasach istnienia Związku Radzieckiego.

Podczas zimnej wojny, architekci, planiści i przedsiębiorstwa budowlane z socjalistycznej Europy Wschodniej angażowali się w intensywną współpracę w Zachodniej Afryce i na Bliskim Wschodzie, by nieść modernizację tamtejszym rozwijającym się krajom. „Architektura w globalnym socjalizmie” pokazuje jak międzynarodowa współpraca przekształciła pięć miast na Globalnym Południu: Akrę, Lagos, Bagdad, Abu Zabi i Kuwejt.

Łukasz Stanek opisuje procesy, w których lokalne władze wraz z profesjonalistami z tych miast wdrażały radzieckie systemy prefabrykacji, węgierskie i polskie metody planowania, jugosłowiańskie i bułgarskie materiały konstrukcyjne, rumuńskie i wschodnioniemieckie projekty typowe oraz używały siły roboczej ze wschodniej Europy. Bada, jak ścieżki socjalistycznego postępu były adaptowane do tropikalnych warunków Ghany lat 60. XX wieku i w jaki sposób wschodnioeuropejskie tradycje architektoniczne zyskiwały nowe życie w Nigerii lat 70. Autor przygląda się różnicom między socjalistycznym handlem zagranicznym i rosnącym globalnym rynkiem budowlanym oraz sposobom ich wykorzystywania na Bliskim Wschodzie w ostatnich dekadach zimnej wojny. Stanek demonstruje, jak te i inne praktyki globalnej współpracy między socjalistycznymi krajami – które nazywa socjalistycznym stwarzaniem świata – pozostawiły niezatarty ślad na miejskich krajobrazach postkolonialnego świata.

„Architektura w globalnym socjalizmie” dostarcza też szerokiej kolekcji niepublikowanych wcześniej zdjęć pochodzących z archiwalnych kwerend na czterech kontynentach i bogactwo szczegółowych wywiadów. Ta wnikliwa książka prezentuje nowe rozumienie globalnej urbanizacji i jej architektury poprzez soczewkę socjalistycznego internacjonalizmu, mierzącego się z szeroko pomyślaną modernizacją oraz rozwojem Globalnego Południa.

Więcej informacji o książce: na stronie wydawnictwa Princeton University Press: link

PROWADZENIE:
Michał Sutowski

UCZESTNICY:
dr Łukasz Stanek
Jacek Chyrosz
Alicja Gzowska

dr Lukasz Stanek
jest starszym wykładowcą w Szkole Architektury Uniwersytetu w Manchesterze. Bada historię współpracy między Blokiem Wschodnim a krajami tzw. „Trzeciego Świata” na polu architektury w okresie zimnej wojny. Nowa publikacja autora, „Architecture in Global Socialism: Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War”, jest całościowym opracowaniem i krytyczną analizą tego zjawiska. Na podstawie badań archiwalnych zebranych na czterech kontynentach oraz wywiadów, Stanek rekonstruuje historię powojennej urbanizacji Akry, Lagos, Bagdadu, Abu Dhabi i Kuwejtu poprzez historię projektów realizowanych w tych miastach przez lokalnych architektów, urbanistów i firmy budowlane m.in z Polski, Związku Radzieckiego, Bułgarii, Rumunii, czy Jugosławii.

Jacek Chyrosz
architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1962-1967 pracował w państwowej pracowni Ghanie. Wraz ze Stanisławem Rymaszewskim zaprojektował m.in. pawilon wejściowy na tereny Międzynarodowych Targów Handlowych w Akrze, ukończony w 1967.

Alicja Gzowska
historyczka sztuki, zajmuje się architekturą drugiej połowy XX wieku w Polsce, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowniczka Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. W latach 2016-17 realizowała projekt badawczy NCN pt. Piotr Zaremba (1910-1993): dzieło i wpływ urbanisty i nauczyciela w dobie zglobalizowanej kompetencji. Współautorka książek Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Rozmowy z architektami (Wydawnictwo 40 000 Malarzy, 2013), Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji (Fundacja Bęc-Zmiana, 2012). Pasjonatka łupin żelbetowych i architektury kolejowej, monografistka zburzonego katowickiego dworca: Szesnaście żelbetowych kwiatów. Nowy dworzec kolejowy w Katowicach (Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2012).

----------

The Museum of Modern Art in Warsaw invites the public to the Łukasz Stanek's "Architecture in Global Socialism: Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War" book launch. The author describes how socialist architects, planners, and contractors worked collectively to urbanize and develop the Global South during the Soviet era.

In the course of the Cold War, architects, planners, and construction companies from socialist Eastern Europe engaged in a vibrant collaboration with those in West Africa and the Middle East in order to bring modernization to the developing world. Architecture in Global Socialism shows how their collaboration reshaped five cities in the Global South: Accra, Lagos, Baghdad, Abu Dhabi, and Kuwait City.

Łukasz Stanek describes how local authorities and professionals in these cities drew on Soviet prefabrication systems, Hungarian and Polish planning methods, Yugoslav and Bulgarian construction materials, Romanian and East German standard designs, and manual laborers from across Eastern Europe. He explores how the socialist development path was adapted to tropical conditions in Ghana in the 1960s, and how Eastern European architectural traditions were given new life in 1970s Nigeria. He looks at how the differences between socialist foreign trade and the emerging global construction market were exploited in the Middle East in the closing decades of the Cold War. Stanek demonstrates how these and other practices of global cooperation by socialist countries—what he calls socialist worldmaking—left their enduring mark on urban landscapes in the postcolonial world.

Featuring an extensive collection of previously unpublished images, "Architecture in Global Socialism" draws on original archival research on four continents and a wealth of in-depth interviews. This incisive book presents a new understanding of global urbanization and its architecture through the lens of socialist internationalism, challenging long-held notions about modernization and development in the Global South.

More information about the book: on the Princeton University Press website: link

CONDUCTED BY
Michał Sutowski

PARTICIPANTS
dr Łukasz Stanek
Jacek Chyrosz
Alicja Gzowska