You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Kuda Gierman. Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk - wernisaż wystawy // exhibition opening

Kuda Gierman. Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk - wernisaż wystawy // exhibition opening

exhibition
📅 Date: 22 February 2020, Saturday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Plac Dąbrowskiego 8/11 (show on the map)
[ENGLISH BELOW]

Fundacja Stefana Gierowskiego zaprasza na wystawę
Kuda Gierman. Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk

otwarcie: sobota, 22 lutego, g.19:00
wystawa czynna: od 23 lutego do 11 kwietnia 2020 r.

„Kuda Gierman" to tytuł zbiorowego projektu malarzy Gruppy realizowanego w trakcie międzynarodowej wystawy „Künstlergruppen zeigen Gruppenkunstwerke" („Grupy artystyczne przedstawiają grupowe dzieła sztuki") zorganizowanej podczas „Documenta 8" w Kassel w 1987 roku. Namalowany wtedy wspólnie obraz sześć na sześć metrów po wystawie w tajemniczy sposób zaginął.

Jarosław Modzelewski i Marek Sobczyk postanowili wznowić pracę nad projektem „Kuda Gierman".

Fundacja Stefana Gierowskiego udostępnia im przestrzeń, aby pokazać problem, który ich intryguje i inspiruje do dalszej współpracy. Koncepcja wystawy i towarzyszące jej teksty są w całości opracowane przez artystów. Po ekspozycji w galerii Fundacji Stefana Gierowskiego nastąpi druga odsłona wystawy w Muzeum Jerke w Niemczech.

Artyści rozważają:
„Zastanawiamy się, czy nie jest to teraz pytanie anachroniczne, czy kogoś obchodzi „Kuda Gierman"? Kuda global? Kuda przepływ informacji i danych? Kuda CO2, kredyty, długi? A może w odpowiedzi na to pytanie szczegółowe, lokalne, zawarta jest suma lęków powszechnych. Niemiecki ślad za Humboldtem opływa świat, bada cranial capacity, meteo i Brownie. W jednym życiu, które się przeżywa, pojawia się jedno pytanie szczegółowe, które pozwala rozpoznać wiele ogólnych zagadnień ziemskich i pozaziemskich, mikro- i makrofizycznych, psychologicznych i społecznych.
Odpowiedź jest malarska; duże, epickie obrazy obejmują:
– kosmos – „Pan Kopernik";
– historię, wojny, kolonializm – „Pan Kopernik", „Gruppa chce sprzedać kły", „Cranial capacity", „Dyl", „Nasza Guernica";
– kulturę i sztukę – „Polentransport", „DoppelBeuys", „Pracownia", Czystość z bananami, „Gruppa chce sprzedać kły", „Nasza Guernica", „Replika";
– politykę, dyplomację, klimatologię – „Dwie kobiety", „Cranial capacity", „Replika";
– wszystko – „Pracownia".

„Kuda Gierman?" jest pytaniem zadawanym przez artystów Gruppy w dziele w 1987 roku, a także obecnie, przez nas, w wielu dziełach, w sztuce, ale jest też pytaniem o nas, postępujących krok za Niemcami. W jakiejś części jesteśmy cywilizowani krok po kroku, postępując «krok za» w polityce: w relacjach polsko-niemieckich, stosunku do Rosji, stosunku do ekonomii, w kwestiach dotyczących wolności obywatelskich, migrantów, czynszów mieszkań na wynajem, ale też tworząc partie polityczne na wzór AfD i Aufstehen”.

Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk

Artyści: Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Koncepcja wystawy: Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Produkcja: Łukasz Dybalski
Koordynacja: Miriam Sadowska, Ivanka Berchak

Fundacja Stefana Gierowskiego
pl. Dąbrowskiego 8/11, 00-055 Warszawa
czynne:
wtorek-piątek: 11:00-19:00
sobota-niedziela: 11:00-17:00
wstęp wolny

***

Stefan Gierowski Foundation has the pleasure to present the exhibition
Kuda Gierman. Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk

Opening on 22 February 2020, at 7PM
22 February - 11 April 2020

'Kuda Gierman' is the title of a collective project carried out by Gruppa artists in 1987 as part of the international exhibition 'Künstlergruppen zeigen Gruppenkunstwerke' ('Art groups presenting collective works of art') held during 'Documenta 8' in Kassel in 1987. The artists painted a 6-by-6 meter painting that went mysteriously missing right after the exhibition.

Jarosław Modzelewski and Marek Sobczyk decided to resume their project. The Stefan Gierowski Foundation agreed to provide them with space to further explore the topics that intrigued and inspired them to continue the collaboration on 'Kuda Gierman'.

The concept behind the exhibition and the accompanying texts were entirely developed by the artists. The exhibition held at the Stefan Gierowski Foundation will be followed by its second edition at the Jerke Museum in Germany.

The artists wonder:
"Today the question might sound anachronistic but does anyone care about 'Kuda Gierman' anymore? Kuda global? Kuda data flow? Kuda CO2, loans, debts? Or maybe a possible answer to this very specific, local question could actually sum up all the universal anxieties? The German trail behind Humboldt flows around the world, exploring cranial capacity, meteo, and Brownie. In a single lifetime, you encounter a specific question that helps you address many general issues – those of terrestrial and extra-terrestrial, micro- and macrophysical, psychological and social nature.

The answer is painterly; large, epic paintings that include:
- space - 'Mr. Copernicus in Space',
- history, wars, colonialism - 'Mr. Copernicus in Space', 'Gruppa wants to sell tusks', 'Cranial capacity map', 'Till', 'Our Guernica',
- culture and art - 'Polentransport', 'DoppelBeuys', 'Workshop', 'Cleanliness with bananas', 'Gruppa wants to sell tusks', 'Our Guernica', 'Replica',
- politics, diplomacy, climatology - 'Two women', 'Cranial capacity', 'Replica',
- everything - 'Workshop'.

The question 'Kuda Gierman'? was asked by Gruppa artists in their work in 1987, as well as by us through our numerous works, through our art. But it is also a question about us – those who follow the Germans closely, becoming somewhat civilized step by step, always "one step behind". Politics: Polish-German relations, our attitude towards Russia, our attitude to the economy, to civil liberties, to migrants; apartments for rent, but also the question of starting political parties modelled on AfD and Aufstehen."

Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk

Artists: Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Exhibition concept: Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Production: Łukasz Dybalski
Coordination: Miriam Sadowska, Ivanka Berchak

Stefan Gierowski Foundation
Plac Dąbrowskiego 8/11, 00-055 Warsaw

opening times:
Tuesday - Friday: 11AM - 7PM
Saturday - Sunday: 11AM - 5PM