You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu // Plague, plebs and alternatives to capitalism

Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu // Plague, plebs and alternatives to capitalism

lecture
📅 Date: 18 June 2020, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: 💻 online
[For English scroll down]

✊ „Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu”
Historycznie epidemie odgrywały dwie funkcje. Służyły jeszcze silniejszej konsolidacji władzy, zwiększaniu ucisku i kontroli klas podporządkowanych, ale bywały także okresami rozpadu hierarchii, obowiązującego prawa i porządku. Zarazy, jak żadne inne wydarzenia w historii społecznej, sprzyjały myśleniu utopijnemu i fantazjom o świecie, w którym wszystko wywrócone zostaje na opak: konie dosiadają jeźdźców, panowie służą niewolnikom, zwierzęta polują na myśliwych. Podczas wykładów przyjrzymy się plagom jako wydarzeniom z historii społecznej. Zastanowimy się nad tym, jakie są ich przyczyny i możliwe konsekwencje, w jakiej relacji kryzysy epidemiczne mają się do kryzysów kapitału i katastrofy ekologicznej. Wierzymy, że to czas zaraźliwych idei.
Rozwój sytuacji epidemicznej uniemożliwia nam organizację naszych spotkań i zagranicznych podróży naszych gości. Liczymy, że za kilka miesięcy uda nam się wrócić do założonej formuły, a tymczasem proponujemy przejściowo zmienioną formułę seminarium: cykl wykładów online „Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu”, przygotowanych przez kuratorów i kuratorkę projektu dla szerszej publiczności. Z osobami zapisanymi na seminarium spotykamy się po wykładzie poprzez video-chat. Mamy nadzieję, że taka formuła zyska zainteresowanie i pozwoli nam zbudować wspólnotę w tymczasowym oddzieleniu, wspólnotę nadziei na powrót do normalności, a nie do ’business as usual’.

Transmisje na Facebookowym profilu >> link

Program:

🤜 28.04.2020 | 18:00 | wtorek
Michał Pospiszyl — Kiedy człowiek zaczął chorować? Państwo, monokultura i patogeny
więcej: link

🤜 28.05.2020 | 18:00 | czwartek
Łukasz Moll — Siewcy zarazy, żniwiarze rewolucji. Jak uodpornić Europę na post-pandemiczny rasizm?
więcej: link

🤜 18.06.2020 | 18:00 | czwartek
Katarzyna Czeczot — Plaga i nowoczesność. Czy potrzebujemy potwornej polityki?
więcej: link

-----

✊ “Plague, plebs and alternatives to capitalism”
Historically, epidemics fulfilled two functions. They served the consolidation of power, increasing oppression and control over the subservient classes, but sometimes they resulted in the periods of the hierarchy collapse, the breakdown of the previous law and order. Unlike any other events in the social history, plagues supported utopian thinking and fantasising about the world in which everything would be turned upside down: horses ride their riders, masters serve their slaves and animals hunt the hunters. During our lectures we will take a closer look at plagues as events in social history. We will ponder what are their causes and possible consequences, in what relation epidemic crises are to the crises of capital and the ecological catastrophe. We believe this is the time for infectious ideas.
The development of the disease situation prevents us from organising our meetings and our guests’ international travel. We hope that in several months we will be able to return to the intended formula, but in the meantime we propose a temporarily changed format of the seminar: a series of online lectures titles “Plague, plebs and alternatives to capitalism,” prepared by the curators for the broader audience. We trust that this formula will be interesting and that it will enable us to build a community in this temporary isolation, a community of hope for the return to the normalcy and not just to business as usual.

Broadcast on Facebook profile >> link

Programme:

🤜 28.04.2020 | 18:00 | Tuesday
Michał Pospiszyl — When did people begin to get ill? The state, monoculture and pathogens.
more: link

🤜 28.05.2020 | 18:00 | Thursday
Łukasz Moll — Sowers of the plague, reapers of the revolution. How to inoculate Europe against the post-pandemic racism?
more: link

🤜 18.06.2020 | 18:00 | Thursday
Katarzyna Czeczot — Plague and modernity. Do we need monstrous politics?
more: link