You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Weekend Otwartych Galerii | Magda Hueckel "Menady" / "Meanads"

Weekend Otwartych Galerii | Magda Hueckel "Menady" / "Meanads"

exhibition
📅 Start Date: 20 June 2020, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📅 End Date: 21 June 2020

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Jednostka, Andersa 13 (show on the map)
[English version below]

Magda Hueckel "Menady"

Weekend Otwartych Galerii 20–21.06.2020
– 20.06.2020 (sobota), godz. 12.00–20.00 / w godz. 17.00–20.00 odbędą się bachanalia z udziałem artystki
– 21.06.2020 (niedziela), godz. 14.00–18.00

wystawa: 20.06–4.07.2020
godziny otwarcia poza Weekendem Otwartych Galerii: wtorek–sobota 14.00–18.00
Galeria Jednostka
Andersa 13, 00-159 Warszawa

„Twarz nie daje się posiąść, wymyka się mojej władzy”
E. Levinas

To jest pułapka, którą Magda Hueckel zastawia na patrzącego. Twarz jest sensem. Twarz jest początkiem języka, początkiem znaczenia, początkiem spotkania. To twarz jest początkiem myślenia etycznego, to w twarzy Innego jest doświadczenie bliskości z nim. Twarz jest też doświadczeniem tajemnicy. Widzę twarz. Ale Hueckel prowadzi ze mną grę. Ile jest osób na zdjęciu? Dwie? Czy trzy? Kim jest ta trzecia? Czy profil lewy to lewa strona twarzy? A może prawa? Do kogo należał golf, który jest teraz golfem „tej trzeciej”? Apaszka? Korale? Do kogo należały? Kto miał podbite oko? A kto zamknął oczy? Włosy? Szminka? Opadające kąciki ust? Która część twarzy wydaje się spuchnięta i chora? A przecież nie jest ani chora, ani spuchnięta. To jest tylko pułapka pochopnych skojarzeń. A imiona? Nowe imię należy do osoby, którą widzisz en face. Ata. Barfia. Boga. Data. Doka. Elra. Do którego profilu należą imiona: Irena, Wanda, Zofia? Czy imiona są ułożone alfabetycznie? Czy istnieją litery, od których nie możesz zacząć żadnego imienia? Dłonią zasłaniasz lewą połowę twarzy i widzisz nową twarz, której wcześniej nie można było dostrzec, a przecież była tam. Widzisz nową, harmonijną twarz, niezwykle piękną. Zgadujesz, dopowiadasz sobie twarze. I imiona. Próbujesz uporządkować doświadczenie. Ale to właśnie ta trzecia twarz i to trzecie imię nie dają ci spokoju.

fragment tekstu "Twarzą w Twarz" Mai Kleczewskiej, towarzyszącego wystawie

Obrazy powstały z portretów realnych kobiet zgromadzonych w jednym archiwum medycznym, w które artystka wprowadziła również swój wizerunek. Menady są ideą, na którą składają się dziesiątki indywidualnych historii i doświadczeń. Menady nie spełniają oczekiwań. Są dzikie i spokojne zarazem. Niczego nie udają. Nonszalancko i odważnie patrzą w obiektyw. Nie pozują. Są autentyczne, silne i przenikliwe. Emanuje z nich intensywność istnienia. Są symbolem doświadczeń kobiecości i kobiecej siły wypieranej w kulturze od wieków. Kobiecej więzi, poczucia godności, ale także stygmatyzacji, dyskryminacji i traumy. “Menady” powstały z chęci wykreowania portretu wyrażającego doświadczenie bycia kobietą.

Fotografiom towarzyszy instalacja dźwiękowa, będąca zapisem spotkania pięciu kobiet, prowadzonego przez Joannę Halszkę Sokołowską.

Więcej na jednostka.com

Realizacja dźwięku: Mateusz Adamczyk
Montaż: Tomasz Śliwiński
Partnerzy: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Artesola Gallery, Holy-Art, Pracownia oprawy, Justyna Pyrzyńska, Teatr Powszechny

!!!
W związku z epidemią COVID-19 prosimy gości o zachowanie zasad dystansu fizycznego i noszenie maseczek. W przestrzeni wystawy Magdy Hueckel może przebywać jednocześnie 10 osób.

----------

Magda Hueckel "Meanads"

Open Galleries Weekend 20–21 June 2020:
– 20 June 2020 (Saturday), 12:00–20:00, including Bacchanalia with the artist’s participation between 17:00-20:00
– 21.06.2020 (Sunday), 14:00–18:00

exhibition: 20 June-4 July 2020
opening hours outside Open Galleries Weekend: Tuesday-Saturday 14:00-18:00 hours
Jednostka Gallery
Andersa 13, 00-159 Warszawa
link

“The face resists possession, resists my powers”
Emmanuel Levinas

Magda Hueckel sets a trap for the viewer. The face is sense. The face is where the language, the meaning, and the meeting begin. The face is a starting point for thinking, and it is the face of the Other where you experience closeness. The face is also an experience of mystery. I see a face. But Hueckel is playing a game with me. How many people are there in the picture? Two? Or three? Who is the third one? Is the left profile the left side of the face? Or the right one? Who owned the polo golf that now belongs to the ‘third woman’? The scarf? The string of beads? Who did they belong to? Whose was the black eye? And who closed the eyes? The hair? The lipstick? The droopy mouth corners? Which part of the face seems swollen and sick? Even though it is neither sick nor swollen. This is just a trap of hasty associations. And the names? The new name belongs to the person you see en face. Ata. Barfia. Boga. Data. Doka. Elra. Which profile do the names Irena, Wanda, Zofia belong to? Are the names alphabetised? Are there letters you cannot start any name with? You cover the left half of the face with your hand and you see a new face that you couldn’t see before, but it has always been there. You see a new, harmonious face, and a very beautiful one. You start guessing, making up a new face in year head. And the names. You try to sort out your experience. But it is the third face and the third name that keep intriguing you.

from Maja Kleczewska’s text to the exhibition

The pictures have been made from portraits of real women gathered in a medical archive, to which the artist has added her own image. Maneads are an idea made up of dozens of individual stories and experiences. Maneads do not satisfy expectations. They are wild and peaceful at the same time. They don’t pretend to be anything. They look into the lens nonchalantly and boldly. They don’t pose. They are authentic, strong and incisive. They emanate intensity of existence. They are a symbol of the experience of femininity and feminine strength that have been repressed in culture for centuries. A woman’s primeval strength, bond, sense of dignity, but also stigmatisation, discrimination and trauma. The ‘Maenads’ have arisen from the artist’s desire to create a portrait capturing the experience of being a woman.

The photographs are presented with a sound installation, which is a record of a meeting between five women, moderated by Joanna Halszka Sokołowska.

Read more jednostka.com

Sound: Mateusz Adamczyk
Sound editing: Tomasz Śliwiński
Partners: University of Humanities and Economics in Lodz, Artesola Gallery, Holy-Art, Pracownia Oprawy, Powszechny Theatre

!!!
In connection with the COVID-19 epidemic, guests are kindly requested to keep social distance and wear masks. Ten people can be present within the venue of Magda Hueckel’s exhibition at the same time.