You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Weekend Otwartych Galerii | Paulina Włostowska „Papieroplastyka

Weekend Otwartych Galerii | Paulina Włostowska „Papieroplastyka

exhibition
📅 Start Date: 20 June 2020, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📅 End Date: 21 June 2020

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Polana Institute, al. Jana Pawła II 49 (show on the map)
{for English scroll down}

Weekend Otwartych Galerii
20 - 21.06.2020
sobota: 12.00 - 20.00
niedziela: 14.00 - 18.00

Paulina Włostowska „Papieroplastyka"
Wystawa czynna do 27 czerwca
pon.-sob. 12:00-18:00, niedz. 14:00-18:00
Adres: al. Jana Pawła II 49, 01-024 Warszawa

Zafascynowana archiwaliami, historycznymi materiałami plastycznymi, niedocenionymi mediami z pogranicza sztuki wysokiej i stosowanej Paulina Włostowska sięga do historii Muranowa. W opuszczonym lokalu usługowym artystka kreuje i reinterpretuje przestrzeń sklepowo - usługową, wpisując się w kontekst powstałego na początku lat 60. muranowskiego pasażu Pawilonów Rzemieślniczych. Na kompozycję scenografii sklepu składa się specjalnie zaprojektowana witryna i dekoracja ścian. Zaczerpnięty z poradnika „Reklamy handlowej” z 1956 roku tytuł wystawy „Papieroplastyka” to metoda dekorowania witryn sklepowych przeskalowanymi obiektami przypominającymi reklamowane produkty wykonane z papieru. Aranżację z witryny odnajdziemy również na jednym z obrazów w środku.

We wnętrzu „sklepu” Pauliny Włostowskiej łączą się formy i przedmioty o niedookreślonym statusie - artystyczne i użytkowe. Za świadomą stylizacją kryje się pasja artystki do rzemiosła, sentyment do zapomnianych lub niedocenionych technik plastycznych, zainteresowanie materiałem oraz wiara w manualną biegłość w analogowym projektowaniu i realizacji.

Praktyka Pauliny Włostowskiej rozwija się dwutorowo - w polu sztuki i w realizacjach użytkowych, jak murale reklamowe czy liternictwo. Przywiązanie do rzemiosła ma wpływ na metodologię pracy artystki. Paulina Włostowska często korzysta ze znalezionych obiektów, materiały wykorzystuje ponownie.

Prezentacja Pauliny Włostowskiej (przyznajmy - zupełnie inna od planowanej przed pandemią) stawia pytanie o przyszłość. Jak najlepiej wykorzystać nasze wspólne doświadczenie? Jak wiadomo powstały na gruzach getta Muranów z nieotynkowanymi domami miał w założeniu swojego twórcy, architekta Bohdana Lacherta, stać się miastem-pomnikiem, symbolem Zagłady. Artystkę interesuje wartość nowego początku, szansa na zbudowanie i zdefiniowanie świata na nowo. Niepewności i lękowi przeciwstawia pozytywistyczne myślenie, ponadczasowość praktyki artystycznej i rzemieślniczej oraz aktywizm.

* Paulina Włostowska (ur. 1987) ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Jarosława Modzelewskiego). W trakcie studiów odbyła rezydencję w Fundacji Bilbao Arte. W swoich działaniach bada migracje znaczeń i pojęć, czerpiąc z archiwaliów codzienności oraz praktyk artystycznych. Łączy tradycyjne techniki analogowe, malarskie i rzemieślnicze. Tworzy prace malarskie, rzeźby, grafiki, murale, fotografie oraz ziny.

** Współpraca ze Szczęsny Szuwar przy wykonaniu elementów literniczych.

!!!
W związku z epidemią COVID-19 prosimy gości o zachowanie zasad dystansu fizycznego i noszenie maseczek. W przestrzeni wystawy Pauliny Włostowskiej mogą przebywać jednocześnie 3 osoby.

grafika: Paulina Włostowska, Bez tytułu, z cyklu „Papieroplastyka", tempera jajowa na płótnie, 80 x 90 cm, 2020

-----------
{eng}

Paulina Włostowska „Papieroplastyka"

Fascinated by archival materials, historical art materials and underestimated media from the borderline of high and applied art, Paulina Włostowska reaches back to the history of Muranów, a district in Warsaw. In vacant business premises, she creates and reinterprets the retail and service space, in the style of the Craftsmen’s Pavilions from the early 1960s. The composition of the store’s scenery consists of a specially designed shop exposition and wall decoration. The title of the exhibition, Papieroplastyka, is taken from the 1956 guidebook Commercial Advertising – a method of decorating shop windows with paper-made objects resembling advertised products. The arrangement from the window can also be found on one of the paintings inside.

Paulina Włostowska’s "shop" combines artistic and utilitarian forms and objects. Behind its conscious stylization we sense the artist’s passion for craftsmanship, a sentiment for forgotten or underestimated artistic techniques, interest in the material, and faith in the manual proficiency required for analogue design and execution.

Paulina Włostowska’s artistic practice is developing in two paths – in the field of art and in commercial projects, such as advertising murals and lettering. The attachment to craftsmanship greatly influences her method of work, also based on the use of collected objects and materials.

Paulina Włostowska’s exhibition, completely different than the one planned before the pandemic, poses a question about the future. How to make the most of our shared experience? In the intention of Muranów’s founder, architect Bohdan Lachert, the unplastered buildings of the current residential district of Muranów – on the ruins of the Warsaw Ghetto – were a monument, a symbol of the Holocaust. Włostowska is interested in the value of a new beginning, the chance to build and define the world anew. She contrasts uncertainty and fear with positivist thinking, the timelessness of artistic practice, craftsmanship and activism.

* Paulina Włostowska (b.1987) graduated from Academy of Fine Arts in Warsaw (MFA in Painting). She studied also at Fine Arts Faculty at the Univeristy of Basque Country in Leioa and took part in a residency program at Bilbao Arte Fundation. She works in different technics using painting, sculpture, photography, mural, textiles or self printing publications. Together with the artist Szczęsny Szuwar she merges crafts and painting in sign and letter design projects.

**Lettering collaboration with Szczęsny Szuwar.