You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

ART IS BETTER WITH YOU - Online Conference // SZTUKA JEST LEPSZA Z TOBĄ - konferencja online

ART IS BETTER WITH YOU - Online Conference // SZTUKA JEST LEPSZA Z TOBĄ - konferencja online

lecture
📅 Start Date: 03 December 2020, Thursday

⌚ Start time: 10:00

📅 End Date: 04 December 2020

📌 Place: 💻 online
[For English scroll below]

Creative Europe Desk Polska i Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zapraszają

ART IS BETTER WITH YOU / SZTUKA JEST LEPSZA Z TOBĄ
JAK EUROPEJSKIE MUZEA I TEATRY ROZPOCZĘŁY NOWĄ EPOKĘ W KULTURZE

Konferencja online
3-4 GRUDNIA 2020

Wydarzenie jest dostępne za darmo po uprzedniej rejestracji na stronie >> link

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie polsko-angielskie oraz tłumaczenie w języku migowym.

Interaktywne platformy i narzędzia cyfrowe oferują nam nowe możliwości tworzenia i doświadczania sztuki. Dzięki szerokiemu dostępowi do mediów i niezliczonym możliwościom storytellingowym, możemy oswajać nowych odbiorców z dziełami sztuki i sprawiać, że nasza kultura staje się bardziej włączająca i atrakcyjna niż kiedykolwiek. Jednocześnie wielu z nas odczuwa przesyt treściami cyfrowymi, na który nakłada się wszechobecne poczucie globalnego zagrożenia. Czerpanie radości z opowiadania historii w kręgu bliskich nam wspólnot to dziś główne źródło nadziei i normalności.

Instytucje kultury stają się kluczowymi graczami w procesie przemian, co zmusza je do modyfikowania swojego kodu genetycznego, wewnętrznych polityk i strategii programowych. Europejskie teatry, opery, muzea i galerie – te duże i małe – starają się dbać o to, aby cyfrowemu przyspieszeniu towarzyszyły nie tylko wysokie standardy profesjonalne i działania oparte na zrównoważonym rozwoju, lecz również, aby płynęły z nich wymierne korzyści dla lokalnych wspólnot. Dzięki progresywnym liderom i ich wysokim cyfrowym kompetencjom instytucje te są dziś wyspami ulgi i inspiracji na morzu chaosu i niepokoju.

SZTUKA JEST LEPSZA Z TOBĄ to dwudniowe wydarzenie online, podczas którego zaprezentujemy najbardziej innowacyjne praktyki cyfrowe prowadzone przez muzea, galerie i teatry, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych w programie Kreatywna Europa, oraz będziemy dyskutować o przyszłości kultury i sztuki w przestrzeni cyfrowej.

📢 PROGRAM ART IS BETTER WITH YOU
DZIEŃ 1

➡️ W STRONĘ CYFROWEJ SCENY
Agata Kołacz, TR Warszawa
(moderatorka)

⏰10:00
➡️ Cyfrowa przyszłość kultury
Małgorzata Kiełkiewicz, Creative Europe Desk Polska

⏰10:20
➡️ Rola platform cyfrowych w tworzeniu nowych modeli finansowania sztuk performatywnych i opery
Edilia Ganz, FEDORA

⏰11:00
➡️ Odkrywanie immersyjnego teatru Szekspira dzięki wirtualnej i mieszanej rzeczywistości
Sarah Ellis, Royal Shakespeare Company

⏰11:40
➡️ Media immersyjne i interaktywne we współczesnym balecie
Annastina Haapasaari, Finnish Opera and Ballet

⏰12:20
❗️Panel: ➡️ Cyfrowa biegłość a rozwój spektaklu i zdobywanie nowej publiczności
Edilia Ganz, Sarah Ellis, Annastina Haapasaari, Agata Kołacz (moderatorka)

DZIEŃ 2
➡️ JAK POWSTAJE NOWE DOŚWIADCZENIE MUZEALNE
Aleksandra Janus, Centrum Cyfrowe
(moderatorka)

⏰ 10:00
➡️ Przemysły kultury w obliczu cyfrowego zwrotu
Joanna Rożen-Wojciechowska, CKF im. Andrzeja Wajdy, Katarzyna Ślesicka, CKF im. Andrzeja Wajdy

⏰ 10:20
➡️ Jak dawne zbiory budzą nową kreatywność
Merete Sanderhoff, SMK - National Gallery of Denmark

⏰ 11:00
➡️ Doświadczenia immersyjne we francuskich muzeach i galeriach
Fabien Barati, Emissive

⏰ 11:40
➡️ “Z niewielką pomocą przyjaciół”. Jak crowdsourcing pomaga budować wspólnoty, tworzyć więzi z odbiorcą i uczyć się nowych rzeczy
Lizzy Jongma, Wikimedia Netherlands

⏰ 12:20
❗️Panel: ➡️ Jak Europejskie muzea stają się lepszymi sąsiadami dzięki innowacjom
Merete Sanderhoff, Fabien Barati, Lizzy Jongma, Aleksandra Janus (moderatorka)

⏰ 13:10
❗️ Rozmowa zamknięcia: ➡️ Rozwój platform cyfrowych w Polsce
Joanna Rożen-Wojciechowska, CKF
Artur Jóźwik, Biuro Kultury m.st. Warszawy
Robert Piaskowski, Play Kraków
Kinga Gałuszka (moderatorka)

❗️ Aby wziąć udział w konferencji online należy zarejestrować się na stronie >> link

------------

Creative Europe Desk Poland & Andrzej Wajda Centre For Film Culture

ART IS BETTER WITH YOU
HOW EUROPEAN MUSEUMS AND THEATRES STARTED A NEW DIGITAL ERA IN CULTURE

Online Conference
DECEMBER 3-4 2020

Digital tools and immersive platforms open new ways of creating, distributing and experiencing art. Thanks to the richness of available media and unlimited storytelling opportunities we can share art pieces with new audiences, making culture more inclusive and exciting than ever before.

On the other hand, there’s a growing notion of digital overwhelm, and an omnipresent feeling of global insecurity. Celebrating stories we can share despite everything with allies from communities we identify with seems like one of the most precious sources of hope and sanity.

Cultural institutions become actors of everyday change, and as such begin to transform their DNA, working habits and programming policies. European theatres, opera houses, museums and galleries, big and small, are making sure that digital revolution is followed not only by professional excellence and sustainable practices but also with real-life benefits for local communities. Thanks to forward thinking leaders and a high level of digital literacy they become islands of relief and inspiration on the ocean of chaos and obscurity. They find ways to cultivate European legacy with a twist of contemporary groove.

ART IS BETTER WITH YOU is a two-day online event presenting some of the most innovative and inspiring digital practises from the museum & gallery and performing arts ecosystems, including projects supported by Creative Europe MEDIA programs, and discussing the future of arts and culture in online and immersive environments.

DAY 1
➡️ ONWARDS TO DIGITAL STAGE
Agata Kołacz, TR WARSZAWA (moderator)

⏰10:00
➡️The Digital Future of Culture
Małgorzata Kiełkiewicz, Creative Europe Desk Polska

⏰10:20
➡️The role of digital platforms in creating new funding models for performing arts and opera
Edilia Ganz, Director, FEDORA

⏰11:00
➡️Rediscovering Shakespere’s immersive theatre with VR and MR
Sarah Ellis, Director of Digital Development, Royal Shakespeare Company

⏰11:40
➡️Immersive and Interactive Media in contemporary ballet
Annastina Haapasaari, Finnish Opera and Ballet

⏰12:20
➡️How to champion digital tools to boost live shows & reconnect with your audiences
Edilia Ganz, Sarah Ellis, Annastina Haapasaari, Agata Kołacz (moderator)

DAY 2
➡️ FOSTERING A NEW MUSEUM EXPERIENCE
Aleksandra Janus, CENTRUM CYFROWE (moderator)

⏰10:00
➡️Cultural industry facing a digital turnaround
Joanna Rożen-Wojciechowska, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)
Katarzyna Ślesicka, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)

⏰10:20
➡️Museums and galleries in search for new ways of hosting exhibitions and managing collections
Merete Sanderhoff, SMK, National Gallery of Denmark

⏰11:00
➡️Immersive experiences in the museum ecosystem
Fabien Barati, Emissive

⏰11:40
➡️“With a Little Help from my Friends”. How crowdsourcing can help building communities, bond with online visitors and learn new things
Lizzy Jongma, Wikimedia Netherlands

⏰12:20
➡️How innovative digital policies make European museums better citizens and neighbours
Merete Sanderhoff, Fabien Barati, Lizzy Jongma, Aleksandra Janus (moderator)

⏰13:10
➡️The Rise of Digital Platforms in Poland
Joanna Rożen-Wojciechowska, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)
Artur Jóźwik, City of Warsaw
Robert Piaskowski, Play Kraków
Kinga Gałuszka (moderator)

❗️ To take part in event REGISTER here >> link