You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Pochwała długu // In Praise of Debt

Pochwała długu // In Praise of Debt

lecture
📅 Date: 23 February 2021, Tuesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: 💻 online
[For English scroll down[

🟣 Ekonomie przyszłości 🟣
Sezon drugi i pół
Appendix antropologiczny

Pochwała długu
Seminarium z drem hab. Kacprem Pobłockim (EUROREG UW)
Prowadzenie: Przemysław Wielgosz (LMD-PL)

„Długi należy spłacać”. „Kto tego nie robi, traci wiarygodność u inwestorów”. „Dług publiczny zaciągnięty dziś spadnie na barki przyszłych pokoleń”. „Wzrost długu publicznego to hamulec rozwoju gospodarczego”. Takie i podobne stwierdzenia słyszymy nieustannie w mediach, eksperckich komentarzach i debatach politycznych. A co jeśli dług nie jest grzechem dłużnika, ale wspólnym interesem łączącym go z wierzycielem, który także powinien ponosić koszty ryzyka? Co jeśli dłużnik nie musi pokutować, składając swój los w ręce instytucji finansowych i w nieskończoność spłacając odsetki wielokrotnie wyższe od pierwotnie wziętego kredytu? Co jeśli niektóre długi – zaciągnięte wbrew interesom społecznym i bez demokratycznej debaty – są zwyczajnie bezprawne? Co wreszcie, jeśli najlepszym sposobem na zmniejszenie ciężaru długu publicznego jest jeszcze większe zadłużenie w celu podniesienia stopy inwestycji, czyli innymi słowy hodowanie deficytu? Wszystkie te wątpliwości (a właściwie dobrze dowiedzione tezy), od dawna formułowane przez przedstawicieli krytycznych nurtów w ekonomii, skutecznie podważają neoliberalny dyskurs na temat długu.

Więcej: link
Jeżeli chcesz wziąć udział w seminarium na zoomie, zapisz się tu >> link

--------- 🇬🇧

🟣 Economics of the Future 🟣
Season two and a half
An Anthropological Appendix

In Praise of Debt
Dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG UW)
Moderator: Przemysław Wielgosz (LMD-PL)

“Debts should be paid”. “Who does not, loses credibility with their investors”. “Public debt created today will fall on the shoulders of future generations”. “Rising public debt acts as a brake on the economic development”. These and similar statements can be heard non-stop in the media, expert comments and political debates. And what if debt is not the sin of the debtor, but the common interest binding them with the creditor who also should bear the cost of risk? What if the debtor does not have to atone, putting their fate in the hands of financial institutions, and endlessly paying off interest many times higher than the original debt? What if some debts – incurred against social interests and without a democratic debate – are simply unlawful? And finally, what if the best way to lighten the load of public debt is incurring even more debt, to raise the investment rate, i.e. cultivating deficit? All these doubts (or rather well-proven theses), formulated for a long time by critical currents of economics, effectively undermine the neoliberal discourse on debt.

Registration and more: link