You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Shared Soundscapes: The Legacy of Polish Jews in Music

Shared Soundscapes: The Legacy of Polish Jews in Music

lecture
📅 Date: 14 March 2021, Sunday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: 💻 online
[English version below]

Zapraszamy do uczestnictwa w kontynuacji cyklu online „Distinguished Lectures”. W 2021 roku wykłady naszych znamienitych gości są inspirowane otwarciem nowej galerii Dziedzictwo, będącej przedłużeniem wystawy stałej Muzeum POLIN, eksplorującej wkład polskich Żydów w światową cywilizację, w ramach dyscyplin takich jak sztuka, nauka, ekonomia czy polityka.

Profesor Halina Goldberg wygłosi pierwszy w tym roku wykład online z serii „Distinguished Lectures”, podczas którego opowie o wkładzie polskich Żydów w dziedzinę muzyki.

„Wspólne dźwiękowe pejzaże. Muzyczne dziedzictwo polskich Żydów”
14 marzec (niedziela), 20.00 CET/ 2:00PM EST / 11:00AM PST / 9:00PM Izrael
Transmisja w języku angielskim na kanale YouTube Muzeum POLIN: link
Wykład będzie moderowany przez profesora muzyki Judah M. Cohena

W powszechnym mniemaniu na temat tworzenia muzyki przez Żydów na ziemiach polskich, żydowskie i nieżydowskie przestrzenie muzyczne były od siebie oddzielone, a każda z grup była powiązana z różnymi pejzażami dźwiękowymi. Jednakże archiwalia zdeponowane w archiwach ukazują inną historię: materiały, datowane kilka setek lat wstecz, cały czas przypominają nam, że pomimo restrykcji prawnych i zaciętego współzawodnictwa pomiędzy żydowskimi i nieżydowskimi muzykami, istniało wiele możliwości kooperacji między nimi. Wykład ukaże muzyczne dziedzictwo Żydów polskich, przez pryzmat okoliczności, które umożliwiały żydowskim i chrześcijańskim muzykom wspólne tworzenie – uczenie się od siebie, dzielenie się repertuarem i językami muzycznymi. Zostanie także podkreślona rola żydowskiego mecenatu muzycznego w tych interakcjach. W trakcie wykładu będą prezentowane fragmenty nowoodkrytych utworów muzycznych stworzonych przez Żydów polskich.

Halina Goldberg, profesor muzykologii w Indiana University Bloomington, współpracuje też z Jewish Studies Program, Russian and East European Institute i Polish Studies Center. Jest kierownikiem projektu Digital Scholarly Commons, który jest poświęcony studiom nt. życia Żydów w przedwojennej Łodzi (Jewish Life in Pre-World War II Łódź.). W badaniach koncentruje się na interdyscyplinarnych zagadnieniach z zakresu recepcji, historii kultury, interakcji muzyki i polityki oraz praktyk performatywnych. Zajmuje się muzyką polską i wschodnioeuropejską XIX oraz XX w., twórczością Chopina i wzajemnymi powiązaniami kultury polskiej i żydowskiej.
Judah M. Cohen, profesor muzykologii na Indiana University Bloomington. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na roli muzyki żydowskiej i amerykańskiej, musicalach, kulturze popularnej, historii Żydów na Karaibach, diasporze i medycznej etnomuzykologii.

Seria online „Distinguished Lectures” w 2021 towarzyszy otwarciu programu #online poświęconego galerii #Dziedzictwo – nowej części wystawy stałej Muzeum POLIN.
Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.
Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

----------

We are inviting you to join in our ongoing online “Distinguished Lectures” series. In 2021, the lectures will be inspired by the opening of the #LegacyGallery, an extension of the Core Exhibition in POLIN Museum, which explores the contributions of Polish Jews to the world civilization in the fields such as the arts, sciences, economics or politics.
Professor Halina Goldberg will deliver the first online “Distinguished Lecture” in POLIN Museum’s 2021 series. She will explore the contribution of Polish Jews to the field of music.

“Shared Soundscapes: The Legacy of Polish Jews in Music”
o 14 March (Sunday), 8PM CET/ 2PM EST / 11AM PST / 9PM Israel
o Broadcast in English on POLIN Museum YouTube channel: link
o The lecture will be moderated by Prof. Judah M. Cohen

In the popular imagination, Jewish music-making in historically Polish lands is generally envisioned as separate from the music of the surrounding population, each group occupying a distinctly different soundscape. But historical records buried in Polish archives tell a different story going back hundreds of years. These sources repeatedly show that there were many opportunities for interaction between Jews and their neighbors despite legal restrictions and intense competition. This lecture explores the legacy of Polish Jews in music by focusing on the circumstances that allowed Jewish and Christian musicians to make music together ¬ to learn from each other and share repertories and musical languages. The lecture also highlights the role of Jewish musical patronage in these exchanges. The presentation will include excerpts from newly discovered music by Polish Jews.

Halina Goldberg is Professor of Music at the Jacobs School of Music and Affiliate Faculty at the Robert A. and Sandra S. Borns Jewish Studies Program and the Russian and East European Studies Institute at Indiana University, Bloomington. She also serves as the Project Director for the Digital Scholarly Commons dedicated to the study of Jewish Life in Pre-World War II Łódź. Halina’s work is interdisciplinary, drawing on cultural studies, music, politics, performance practice, and reception. She focuses on 19th- and 20th-century Poland and Eastern Europe, Chopin, and Jewish studies, and on the interconnection of Polish and Jewish cultures.
Judah M. Cohen is Professor of Music at the Indiana University Jacobs School of Music. HIs research interests include music in Jewish life, American music, musical theatre, popular culture, Caribbean Jewish history, diaspora, and medical ethnomusicology.

POLIN Museum’s 2021 “Distinguished Lecture” series accompanies an #online opening of the program devoted to the new #LegacyGallery, an extension of POLIN Museum’s Core Exhibition.
The lecture is organized within the Global Education Outreach Program.
GEOP and its programs are supported by Taube Philanthropies, the William K. Bowes, Jr. Foundation, and the Association of the Jewish Historical Institute of Poland.