You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Alternatywne wizje i praktyki postępu na peryferiach XIX-wiecznej Europy // Alternative visions and practices of progress on the 19th century European periphery

Alternatywne wizje i praktyki postępu na peryferiach XIX-wiecznej Europy // Alternative visions and practices of progress on the 19th century European periphery

lecture
📅 Date: 22 April 2021, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: 💻 online
🇬🇧 For English scroll down ⤵

✊Alternatywne wizje i praktyki postępu na peryferiach XIX-wiecznej Europy✊
Seminarium z Martą Petrusewicz
Od dawna wiemy, że system kapitalistyczny nie narodził się w XIX wieku. Jego źródeł można szukać w wieku XV, u początków europejskiego systemu-świata, lub w wieku XVII, wraz z afirmacją systemu wolnej konkurencji i protoprzemysłu wskutek generalnego kryzysu, albo w wieku XVIII, u początków rewolucji przemysłowej. Niemniej jednak w historiografii wciąż przeważa narracja, która wywodzi kapitalizm z Rewolucji Francuskiej i wiąże go z triumfem burżuazji i specyficznie pojętych wolności.
W rzeczywistości charakter złotego wieku kapitału, jak nazwał go Eric Hobsbawm, nie był wcale przesądzony aż do lat 70. XIX wieku. W całej Europie, a szczególnie w regionach peryferyjnych, wręcz triumfował wtedy inny model modernizacji, oparty na odrzuceniu okrucieństwa „cywilizacji Manchesteru” i poszukiwaniu alternatyw rozwoju opartych na klasowej i społecznej harmonii między naturą i przedsiębiorczością zgodną z „naturalnym powołaniem” danego terytorium. Na kontynencie w ogromnej mierze rolniczym harmonijna modernizacja musiała zacząć się od rolnictwa. Orędownikiem takich wizji i praktyk było ziemiaństwo, które uświadomiło sobie korzyści gospodarcze i szanse przeżycia własnej klasy, ofiarowane przez koniunkturę postnapoleońską pod warunkiem automodernizacji. Teoretyczną inspiracją tej alternatywnej wizji były koncepcje Adama Smitha, ale w interpretacji „naturalnego biegu rzeczy”, popularyzowanej wtedy przez Jeana de Sismondi seconde manière. Była to wizja konserwatywno-liberalna, która nie tylko cieszyła się poparciem literatów, ale często przecinała się z rozważaniami tak zwanych socjalistów utopijnych.
Model harmonijnej modernizacji i postępu omówiony będzie na przykładzie czterech krajów peryferyjnych: Polski na wschodzie, Norwegii na północy, Irlandii na zachodzie i Królestwa Obojga Sycylii na południu.
Więcej o spotkaniu i formularz zgłoszeniowy👉 link
✊ Wydarzenie w ramach cyklu „Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu”
Kuratorzy cyklu:
Katarzyna Czeczot
Michał Pospiszyl
Łukasz Moll

-----------

✊Alternative visions and practices of progress on the 19th century European periphery✊
Marta Petrusewicz’s seminar
For a long time we have known that the capitalist system was not born in the 19th century – it could have been the 15th century, at the beginning of the European world-system, or in the 17th, with the affirmation of the free competition system and proto-industry, resulting from the general crisis, or in the 18th, with the dawn of the industrial revolution. Nonetheless, the dominant narrative in historiography derives capitalism from the French Revolution and connects it to the triumph of the bourgeoisie and a specific understanding of freedoms.
In fact, the nature of the golden age of the capital, as Eric Hobsbawm called it, has not been fully determined until the 1870s. Across entire Europe, and especially in its peripheral regions, another model of modernization was triumphant at the time – one based on the rejection of cruelty of the “Manchester civilization” and seeking development alternatives based on harmony – class harmony, social harmony, harmony between nature and enterprise, in accordance with the natural purpose of a territory. On the largely agricultural continent, harmonious modernization had to begin with farming. Advocates of such visions and practices were landed gentry who realized opportunities, both economic and for the survival of their own class, offered by the post-Napoleonic economy, on the condition of self-modernization. The theoretical inspiration of this alternative vision was Adam Smith, but according to the interpretation of the “natural course of things,” seconde manière, popularized at the time by Sismondi. It was a conservative-liberal vision which not only enjoyed the support of literary circles, but it also often intersected with the consideration of the so-called “utopian socialists”.
The model of harmonious modernization and progress will be discussed on the example of four peripheral countries: Poland in the east, Norway in the north, Ireland in the west and the Kingdom of the Two Sicilies in the south.
More and registration required 👉 link
✊As a part of the “Plebs, common goods and alternatives to capitalism” series
Series curators:
Katarzyna Czeczot
Michał Pospiszyl
Łukasz Moll