You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Od bullshit job do buntu klasy opiekuńczej // From bullshit jobs to the rebellion of the caring class

Od bullshit job do buntu klasy opiekuńczej // From bullshit jobs to the rebellion of the caring class

lecture
📅 Date: 27 April 2021, Tuesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: 💻 online
[For English scroll down]

🟣 Ekonomie przyszłości 🟣
Sezon drugi i pół
Appendix antropologiczny

Od bullshit job do buntu klasy opiekuńczej
Seminarium z Angeliną Kussy (Universitat Autònoma de Barcelona) i Magdą Malinowską (Inicjatywa Pracownicza)
Prowadzenie: Przemysław Wielgosz (LMD-PL)

Kryzys pandemiczny dramatycznie potwierdził wagę sformułowanej przez Davida Graebera koncepcji „gówno wartych prac”. Hierarchia potrzeb społecznych ustanowiona przez wymóg sprostania zdrowotnym i ekonomicznym skutkom epidemii wywróciła do góry nogami priorytety, którym przez dekady hołdowały polityki i teorie neoliberalne. Kwestia nadwartościowania pewnych sektorów gospodarki i pracy oraz niedowartościowania innych przestała być niszowym sporem akademickim czy przedmiotem oceny moralnej. Dziś stała się ona kwestią zasadniczą dla przetrwania społeczeństwa.
W całej okazałości zobaczyliśmy irracjonalność systemu obsypującego pieniędzmi, przywilejami i prestiżem pracowników reklamy, marketingu czy finansów, a jednocześnie odmawiającego tego wszystkiego osobom zatrudnionym w służbie zdrowia, sektorze edukacji czy służbach ratunkowych. A przecież istnieje wiele prac dowodzących, że podczas gdy bankier i reklamiarz wysysają bogactwo z gospodarki, pielęgniarka i sprzątaczka owo bogactwo społeczne generują. O ile zajęcia tych pierwszych zasługują na graeberowskie miano bullshit jobs, o tyle prace opiekuńcze okazują się niezbędne.
Skąd biorą się przepłacane bullshit jobs i jakie funkcje ekonomiczne pełnią w gospodarce kapitalistycznej? Dlaczego w systemie rzekomo racjonalnie alokującym zasoby 30 procent zatrudnionych bierze pieniądze za nic? Na ile ujawnia się tu prawdziwa funkcja pracy w kapitalizmie – jako formy dyscyplinowania, podporządkowania, sprawowania kontroli społecznej i wybijania z głowy pomysłów zaangażowania politycznego? Dlaczego im bardziej jakaś praca jest istotna, im ważniejsze potrzeby społeczne zaspokaja, tym mniej się ją docenia? Jaka jest ekonomia polityczna, płeć i rasa pracy opiekuńczej? Czy można mówić o istnieniu klasy opiekuńczej? A jeżeli tak, to kto do niej należy, jak ta klasa może się organizować i zwiększać swoją siłę przetargową oraz podmiotowość polityczną? Czy bunt klasy opiekuńczej obali kapitalizm?

Więcej➡ link
Jeżeli chcesz wziąć udział w seminarium na zoomie, zapisz się tu➡ link

🟣 Ekonomie przyszłości 🟣
Ekonomia jest nauką społeczną, a jej treść – społeczne zaspokajanie potrzeb – ma charakter polityczny. Wbrew neoklasycznej wulgacie neoliberałów wybory dokonywane na polu zarządzania gospodarką nigdy nie są politycznie neutralne. Po pierwsze, dokonywane są w politycznej ramie wyznaczonej przez układy sił klasowych oraz podział gospodarki globalnej na centra i peryferie. Po drugie, ich materią jest zawsze żywa i nieredukowalna do skuteczności ekonomicznej społeczna praktyka. Dlatego podobnie jak bieżąca polityka ekonomiczna, myślenie o ekonomiach przyszłości musi wykraczać poza pole czystej ekonomii. Musi być częścią krytyki społecznej.
Więcej o cyklu➡ link
Kurator: Przemysław Wielgosz

---------- 🇬🇧

🟣 Economics of the Future 🟣
Season two and a half
An Anthropological Appendix

From bullshit jobs to the rebellion of the caring class
Angelina Kussy (Universitat Autònoma de Barcelona) and Magda Malinowska (Workers’ Initiative)
Moderator: Przemysław Wielgosz (LMD-PL)

The pandemic crisis dramatically confirmed the importance of the concept of “bullshit jobs” formulated by David Graeber. The hierarchy of social needs established by the requirement of responding to healthcare and economic consequences of the epidemic turned on their head priorities upheld for decades by neoliberal policies and theories. The question of overvaluing certain sectors of the economy and work, and undervaluing others ceased to be an obscure academic debate, or a subject of moral judgement. Today, it has become a fundamental question for the survival of society.
We saw in all its glory the irrationality of a system showering advertising, marketing, or finance employees with money, privileges and prestige, while refusing the same to healthcare, education, or emergency services. And yet there is a mountain of academic papers proving that while a banker or an advertising agent suck wealth from the economy, a nurse and a house cleaner generate social wealth. Jobs of the former merit Graeber’s name of bullshit jobs, whereas care work turns out to be essential.
But where do those overpaid bullshit jobs come from, and what economic functions do they have in capitalist economy? Why in a system that allegedly allocates resources rationally, 30% of the employed takes money for nothing? To what extent the true function of work in capitalism is revealed here – as a form od discipline, subjugation, social control and knocking ideas of political involvement out of people’s heads? Why is that the more important a job is, and the more important social needs it fulfils, the less it is appreciated? What is political economics, gender and race of the caring class? Can we say the caring class exists, and who are its members? And if so, how can this class organise itself, and increase its bargaining power and political subjectivity? Will the rebellion of the caring class overthrow capitalism?

More & registration ➡ link

🟣 Economics of the Future 🟣
Economics is a social science, and its content – social fulfilment of needs – is political. Against the neoclassical Vulgata of neoliberals, choices made in the area of economic management are never politically neutral. Firstly, they are made in a political framework established by systems of class forces, and the division of global economy intro centres and peripheries. Secondly, their matter is social practice – always living and impossible to reduce to mere economic efficiency. Therefore, like the current economic policy, thinking about the economics of the future must go beyond the field of pure economics. It must become a part of social critique.
More about serie➡ link
Series curator: Przemysław Wielgosz