You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Bartosz Mucha. Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej // Rożnowskie, or a Refuge in Tabaszowa

Bartosz Mucha. Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej // Rożnowskie, or a Refuge in Tabaszowa

exhibition
📅 Date: 20 June 2021, Sunday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3 (show on the map)
[English version below]

Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej jest opowieścią o projektancie, który w styczniu 2020 roku rozpoczął budowę domku z pracownią/warsztatem nad jeziorem, w górach. To tam powstały prace rzeźbiarskie jego autorstwa: seria głów i masek oraz stołki-pieńki. Są to wytwory przypominające sztukę naiwną, na swój sposób magiczne/totemiczne. Seria masek to spontanicznie wykonane rzeźby z drewnianych odpadów pozostałych po budowie domku. Równolegle z maskami powstały stołki, których kształt wydobyto z pomocą piły spalinowej.
Projekt dokumentuje rok pracy artysty. Zwrot w jego twórczości nie był planowany i nastąpił zupełnie naturalnie. Niemały wpływ nań miał apokaliptyczny klimat światowej pandemii: wymuszona konieczność izolacji, ograniczenie możliwości podróżowania i spotkań z rodziną czy znajomymi. Okoliczności te skłoniły Muchę do bardziej skupionej i osobistej/introwertycznej twórczości, której towarzyszy dziecięca radość. Dla autora ważne są okoliczności, kontekst twórczego działania: wśród drzew, w sielskiej scenerii gór i wody.
Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej to także historia o radykalnej zmianie strategii artystycznej i projektowej – teraz opartej na zbliżeniu do natury i zwrocie ku rzemiosłu. Wybrany sposób pracy wyklucza metodyczność procesu projektowego, a powstałe w ten sposób obiekty siłą rzeczy są unikatowe. Trudno je zaliczyć do świata designu, przypominają raczej prace ludowego twórcy.
Wystawa będzie otwarta dla publiczności od 4 maja do 20 czerwca 2021.

Miejsce Projektów Zachęty
ul. Gałczyńskiego 3
4 maja - 20 czerwca
wtorek–niedziela, godz. 12–20
wstęp wolny
kuratorka: Magda Kardasz
współpraca: Monika Kopczewska

Bartosz Mucha — studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom 2004) i w ESAG w Paryżu. Doktorat z wzornictwa na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie (2010). Projektant „2 + 3 D”. W latach 2004–2011 lat wokalista i autor tekstów zespołu math rockowego Maria Celeste. Twórca instalacji i krótkich form wideo. W latach 2004–2009 prowadził projekt The POOR Life, w ramach, którego powstało kilkadziesiąt prototypów przedmiotów codziennego użytku pokazywanych na dziesiątkach wystaw w kraju i za granicą, w tym na sześciu wystawach indywidualnych. Po ukończeniu projektu POOR rozpoczął działalność para architektoniczną — Pararch (pararch.com), której celem jest eksplorowanie problemu domu, schronu i noclegu. Ostatnio zajął się produkcją i dystrybucją swoich projektów pod nazwą Poorex.

~~~~~~~~~~~~

Rożnowskie, or a Refuge in Tabaszowa is the story of a designer who, in January 2020, began the construction of a house with a studio/workshop on the shore of a lake in the mountains. It was there that his sculptures were created: a series of heads and masks, as well as tree stump stools. These are objects resembling naive art, magical/totemic in their own way. The series of masks are spontaneously created sculptures using waste lumber left over from the construction of the house. In parallel with the masks, he created stools, extracting their shape with the help of a chainsaw.
The project documents a year of the artist’s work. The turn in his work was not planned and came about quite naturally. It was influenced in no small part by the apocalyptic atmosphere of the global pandemic: the forced necessity of isolation, limited opportunities to travel and meet with family and friends. These circumstances led Mucha to a more focused and personal/introverted creative work, accompanied by a childlike joy. The circumstances and context of the creative work are what matters to the artist: among the trees, in the idyllic scenery of the mountains and water.
Rożnowskie, or a Refuge in Tabaszowa is also the story of a radical change in artistic and design strategy — now based on closeness to nature and a turn towards handicrafts. The chosen way of working excludes the methodicality of the design process, and the objects created in this way are inevitably unique. It is difficult to classify them as part of the world of design; they rather resemble the works of a folk artist.

Exhibition dates: 4th May - 20th June 2021
Zachęta Project Room
Free entry
curator: Magda Kardasz
collaboration: Monika Kopczewska

Bartosz Mucha — studied at the Academy of Fine Arts it Kraków (graduated in 2004) and the ESAG in Paris. He completed a doctorate in design at the Faculty of Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw (2010). He is a 2 + 3D designer. In 2004–2011, he was the singer and songwriter of the math rock band Maria Celeste. Creator of installations and short video forms. In 2004–2009, he ran the POOR Life project, which resulted in dozens of prototypes of daily use objects created and shown at numerous exhibitions in Poland and abroad, including six individual exhibitions. After the completion of the POOR Life project, he launched Pararch (pararch.com) as a foray into architecture, with the goal of exploring the issues of the house, shelter and accommodation. Recently, he has begun the production and distribution of his projects under the name Poorex.