You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

WOW - Marta Sala, Grzegorz Siembida

WOW - Marta Sala, Grzegorz Siembida

exhibition
📅 Date: 08 May 2021, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Praga-Południe dist., Galeria Le Guern (show on the map)
[English follows]

Galeria Le Guern zaprasza na wystawę Marty Sali i Grzegorza Simbidy pt. "WOW"

WOW. Marta Sala, Grzegorz Siembida
Wernisaż: 08.05.2021
Czas trwania wystawy: 08.05-19.06.2021
Kurator: Tomek Baran

“Jak być zboczeńcem bez ciała” to pytanie zadaje Travis Jeppesen w artykule "Queer Abstraction (Or How to Be a Pervert with No Body). Some Notes Toward a Probability" opublikowanym w "Mousse Magazine". Jako fetyszysta połyskujących tafli lakieru czy chropowatych struktur betonu, sam zadaje sobie to pytanie. Ale to nie o mnie czy Jeppesona tu chodzi a o dwójkę artystów, których prywatnie znam jako długoletnich przyjaciół, których twórczość mogę obserwować od 20 i 15 lat, Zainspirowany artykułem Travisa i przyjaźnią z osobą niebinarną, sam chciałbym zadać pytanie czy sztuka abstrakcyjna a w szczególności tych dwojga artystów jest niebinarna.
Tomek Baran

Marta Sala urodzona w Katowicach w 1985 roku, wychowana w Chrzanowie, w latach 2000-2015 mieszkała w Krakowie, od 2015 roku mieszka i pracuje w Berlinie. Absolwentka Wydziału malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Pracownia Leszka Misiaka) oraz Art in context na Universität der Künste w Berlinie (Stypendystka DAAD 2017-2020). Marta Sala jest artystką transdyscyplinarną skupia się na takich zagadnieniach, jak intersekcjonalność, prekarność, prawo do miasta, ekologia, dobra wspólne i wspólne działania (commoning) czy kreatywny anarchizm. W latach 2010-2011 współorganizowała Zbiornik Kultury w Krakowie. W latach 2014-2015 współtworzyła queerowy Vala Tanz Kolektyw. Od 2014 roku współpracowała z Cecylią Malik, Wodną Masą Krytyczną i Kolektywem Niedzielni, współtworząc akcje artystyczne i protesty m.in. „Chciwość. Miasta" w obronie Hotelu Cracovia. W 2020 razem z kurdyjskim pisarzem Abdulkadirem Musą zrealizowała w Berlinie wielojęzyczny artystyczno-literacki projekt Û∞-Berlîn Kreatywno-anarchistyczna kronika miejskich ucieczek. Wystawy indywidualne jej prac odbyły się między innymi w Galerii Zbiornik Kultury w Krakowie (2011), Galerii Aristoi w Krakowie (2016) czy w BWA Sokół w Nowym Sączu (2016). Brała także udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą między innymi: w Galerii KUB w Lipsku , Temporary Gallery w Kolonii, ArtBoom Festival w Krakowie, Project room, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Krakauer Haus w Norymberdze, Galerii Meno Parkas w Kownie.

Grzegorz Siembida urodzony w 1984 roku w Nisku. W 2004 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie (specjalizacja snycerstwo). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka). Od 2017 jest doktorantem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zajmuje się malarstwem i instalacją malarską. Animator kultury, koordynator projektów artystycznych, współzałożyciel galerii AS i Aristoi. Swoje prace prezentował m.in. w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie oraz Instytucie Polskim w Wiedniu. Laureat stypendium Miasta Krakowa w dziedzinie Sztuki Wizualne 2020 oraz laureat III Salonu Krakowskiego – osobowość roku 2020. Mieszka i pracuje w Krakowie.

--------

WOW
Marta Sala, Grzegorz Siembida
Exhibition opening: May 8, 2021, 12 p.m. - 7 p.m.
Exhibition on view: May 8 – June 19, 2021
Curator: Tomek Baran

“How to be a pervert with no body?” is the question Travis Jeppesen asks in his article “Queer Abstraction (Or How to Be a Pervert with No Body). Some Notes Toward a Probability” published in the Mousse Magazine. As a fetishist of panes of shiny paintwork and the rough texture of concrete, I am asking myself that question, too. But this is not about myself or Jeppesen; it is about a duo of artists whom I have known in person as long-time friends and followed their work for 20 and 15 years, respectively. Inspired by Jeppesen’s article and the friendship of a non-binary person, the question I want to ask is whether abstract art, in particular the art of these two artists, is non-binary.
Tomek Baran

Marta Sala born in Katowice in 1985, raised in Chrzanów, lived in Kraków from 2000-2015 and has been living and working in Berlin since 2015. She is a graduate of the painting department at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (Leszek Misiak’s studio) and of Art in context at the Universität der Künste in Berlin (DAAD scholarship holder 2017-2020). Marta Sala is a transdisciplinary artist focusing on issues such as intersectionality, precarity, the right to the city, ecology, common goods and commoning or creative anarchism. In 2010-2011 she co-organized Zbiornik Kultury in Krakow. In 2014-2015 she co-founded the queer Vala Tanz Kolektyw. Since 2014 she has collaborated with Cecylia Malik, Wodna Masa Krytyczna and the Sunday Collective, co-creating art actions and protests such as "Greed. Cities" in defence of the Cracovia Hotel. In 2020, together with the Kurdish writer Abdulkadir Musa, she realised in Berlin the multilingual artistic and literary project Û∞-Berlîn Creative-Anarchist Chronicle of Urban Escapes. Individual exhibitions of her work have taken place at the Zbiornik Kultury Gallery in Krakow (2011), the Aristoi Gallery in Krakow (2016) or the BWA Sokół in Nowy Sącz (2016), among others. She has also participated in many group exhibitions in Poland and abroad, including KUB Gallery in Leipzig , Temporary Gallery in Cologne, ArtBoom Festival in Krakow, Project room, CSW Ujazdowski Castle in Warsaw, Bunkier Sztuki in Krakow, Krakauer Haus in Nuremberg, Meno Parkas Gallery in Kaunas.

Grzegorz Siembida was born in 1984 in Nisko. In 2004 he graduated from the State High School of Fine Arts in Rzeszów (specialization: woodcarving). Graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow (diploma at the Faculty of Painting in the atelier of Professor Andrzej Bednarczyk). Since 2017 he has been a PhD student at the Faculty of Art of the KEN Pedagogical University in Kraków. Works with painting and painting installation. Cultural animator, coordinator of artistic projects, co-founder of AS and Aristoi galleries. He has presented his works at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, the Museum of Contemporary Art MOCAK, the Museum of Hunting and Riding in Warsaw and the Polish Institute in Vienna. Winner of the City of Cracow grant in the field of Visual Arts 2020 and winner of the 3rd Cracow Salon - Personality of the Year 2020. Lives and works in Cracow.