You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Bartosz Zaskórski, Tomasz Zaskórski. Statek kosmiczny wielki na pół wsi // A Spaceship As Big As Half the Village

Bartosz Zaskórski, Tomasz Zaskórski. Statek kosmiczny wielki na pół wsi // A Spaceship As Big As Half the Village

exhibition
📅 Date: 28 November 2021, Sunday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3 (show on the map)
[English below]

Bartosz Zaskórski, Tomasz Zaskórski
Statek kosmiczny wielki na pół wsi
Wystawa będzie otwarta dla publiczności od 24 września do 28 listopada 2021.
Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3
poniedziałek–niedziela, godz. 12–20
wstęp wolny
kuratorka: Magda Kardasz
współpraca: Monika Kopczewska

Tytuł wystawy „Statek kosmiczny wielki na pół wsi” to słowa ojca artysty Bartosza Zaskórskiego, Tomasza Zaskórskiego opowiadającego jeden ze swoich apokaliptycznych snów o gigantycznym UFO wiszącym nad ich rodzinną miejscowością. Artysta tak o tym pisze: „Oczekiwanie na apokalipsę to coś, co w myśleniu mojego ojca mocno się zaznacza. I nie jest to tylko lęk, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że jest w tym rodzaj oczekiwania na coś, co się stanie i załamie codzienną rzeczywistość. Wtedy będzie można żyć naprawdę, np. walczyć o przetrwanie, uciekać, zamiast żyć w marazmie”.
Już wcześniej figura ojca artysty pojawiała się w jego historiach, w których rodzinna wieś Żytno, dom, pobliski las i okolica stanowią niewyczerpane źródło inspiracji. Ojciec bywał też wymieniany jako wykonawca różnych elementów instalacji artysty. Udział Tomasza Zaskórskiego w wystawie w Miejscu Projektów Zachęty jest tak znaczący, że tym razem staje się on jej współautorem. Bartosz Zaskórski mówi: „Chciałbym opowiedzieć historię o relacji z ojcem w kontekście apokaliptycznym, oczekiwaniu na coś, co kiedyś nadejdzie. Interesuje mnie przyrodzony ojcu i mnie niepokój, z którym najłatwiej sobie radzić za pomocą czarnego humoru i wymyślania rzeczy czających się w lesie nieopodal naszego domu (zmyślone zagrożenie może odciągać uwagę od prawdziwych problemów). To wszystko oczywiście w kontekście tego, że mój dom rodzinny znajduje się w małej wsi, na samym jej końcu, za nim zaczyna się dzika łąka i las”.
Wystawa prezentuje realizacje artysty, jego ojca oraz prace wspólne — małe obiekty, rzeźby, rysunki, a także filmy i ścieżka muzyczna. Towarzyszy jej miniprzewodnik, w którym artysta dopowiada istotne wątki. Ma on formę fantastyczno-dziwnej gawędy, w której wspomnienia czy opowieść o rodzinnej wsi mieszają się z literacką fikcją (weird fiction). Ekspozycja składa się przede wszystkim z niepokazywanych wcześniej artefaktów, ale znajdziemy tu wszystkie charakterystyczne dla metody twórczej Bartosza Zaskórskiego elementy: rozwijanie wybranego tematu za pomocą różnych mediów, budowanie narracji (Lubię pisać krótkie historie), łączenie sztuk wizualnych i autorskiej muzyki czy ścieżek dźwiękowych, znajdowanie niesamowitości w banalnej rzeczywistości, łączenie grozy i zamiłowania do abjectu z groteską i poczuciem humoru, upodobanie do autokomentarza, wreszcie czerpanie pełnymi garściami ze świata popkultury (filmu, gier, kultury klubowej).
„Statek kosmiczny wielki na pół wsi” to opowieść o oswajaniu lęków, a także o relacji ojca i syna, wspólnych inspiracjach i fascynacjach, może też o potrzebie spełniania marzeń.
fot. dzięki uprzejmości Bartosza Zaskórskiego

~~~~~~~~~~~⁣⁣⁣⁣

Bartosz Zaskórski, Tomasz Zaskórski
A Spaceship As Big As Half the Village
Exhibition dates: 24th September - 28th November 2021
Zachęta Project Room
Monday–Sunday, 12–20
free entry
curator: Magda Kardasz
collaboration: Monika Kopczewska

The title of the exhibition, ‘A Spaceship As Big As Half the Village’, comes from the words of Tomasz Zaskórski, the artist’s father, who told him about one of his apocalyptic dreams. This one featured a giant UFO, hovering over their hometown. The artist writes about the project: ‘Waiting for the apocalypse is something that has left a deep mark on my father’s thinking. And it’s not just fear; on the contrary. I feel that there is a kind of expectation there, for something that will happen and break everyday reality. Then we’ll really be able to fight for survival, to flee, instead of living in stagnation’.
The figure of the artist’s father had already appeared in his stories, in which the family village of Żytno, the house, the nearby forest and the surroundings are an inexhaustible source of inspiration. His father was also sometimes mentioned as the creator of various elements of the artist’s installations. Tomasz Zaskórski’s participation in the exhibition at the Zachęta Project Room is so significant that this time, he becomes its co-author. Bartosz Zaskórski says: ‘I would like to tell the story of my relationship with my father in an apocalyptic context, of waiting for something that will someday come. I’m interested in the anxiety my father and I were born with, which is most easily dealt with through black humour and imagining things that lurk in the forest near our home (an imaginary danger can draw attention away from real problems). All of this of course in the context of the fact that my family home is located in a small village, at its very end, and there is a wild meadow and a forest right behind it’.
The exhibition presents the realisations of the artist, his father, as well as joint works — small objects, sculptures, drawings and films. It is accompanied by a mini-guide in which the artist elaborates on important themes. It takes the form of fantastic and bizarre storytelling, in which recollections and stories their home town are mixed with literary fiction (weird fiction). The exhibition consists primarily of previously unshown artefacts, but we will find here all the elements characteristic of Bartosz Zaskórski’s creative method: developing a chosen theme through various media, building narratives (‘I like to write short stories’), combining visual arts and authorial music or soundtracks, finding the uncanny in banal reality, combining horror and a penchant for the abject with the grotesque and a sense of humour, a predilection for self-commentary, and finally drawing heavily on the world of pop culture (film, games, club culture).
‘A Spaceship As Big As Half the Village’ is a story about taming fears, as well as about the relationship between a father and son, shared inspirations and fascinations, and perhaps also the need to fulfil dreams.