You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

EUTOPIA: Black Mountain CollAge Nr OnE / WIECZÓR Nr 2

EUTOPIA: Black Mountain CollAge Nr OnE / WIECZÓR Nr 2

meeting
other
📅 Date: 29 October 2021, Friday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3 (show on the map)
[Scroll down for English]

From Warsaw Bauhaus SOS series:
Kolektyw Warsaw Bauhaus, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki oraz CalArts Center for New Performance zapraszają na serię wydarzeń pod tytułem 🧠EUTOPIA: Black Mountain CollAge № OnE🧠 Cała seria opatrzona znamiennym hasłem "SOS" odnosi się do dziedzictwa amerykańskiej awangardy, szczególnie Black Mountain College i "Theater Piece № 1" Johna Cage’a znanego jako tzw."Pierwszy Happening". Działania w Zachęcie (Sala Multimedialna) oraz w naszej eksperymentalnej przestrzeni Curie City przy Tamce 36 to: faktofikcyjna instalacja przestrzenno-dźwiękowa, wywiady i rozmowy, pseudowarsztaty, pokazy filmów archiwalnych, wykłady i gesty performatywne oraz improwizowane premiery choreograficzne.

Wieczór Nr 2
EUTOPIA: Black Mountain VideoCollAge: Art / Education / NonconFormism / Survival..,
drugie z serii wydarzeń dotyczących dziedzictwa amerykańskiego awangardowego eksperymentu edukacyjnego znanego jako Black Mountain College. ***
🟢Będzie to prezentacja fragmentów video o Black Mountain College i o Nie/Znanych twórczyniach i twórcach BMC. Mamy nadzieję, że otwarta dyskusja przeplatana przez działania performatywne po prezentacji wideo wytworzą dodatkowe okoliczności do wymiany myśli o kontekście i pracy takich postaci jak: Buckminster Fuller, John Cage, Suzi Gablik, M.C. Richards, Anne Duformantelle, John Dewey, Pierre Bourdieu, Janusz Korczak i innych...
🟢Udział wezmą goście specjalni: Louise Steinman, pisarka i performerka, stypendystka fundacji Roberta Rauschenberga, współdyrektorka Los Angeles Institute for Humanities i Travis Preston, reżyser teatralny i operowy, dziekan CalArts School of Theater i dyrektor artystyczny CalArts Center for New Performance oraz warszawscy artyści, kuratorzy i badacze awangardy m.in.: Zbigniew Libera, Ewa Wiosna Małas-Libera, Bartosz Jakubowski, Edka Jarząb, Katie Zazenski, Cecilia woloch, Alan Lockwood, Joanna Klass i nieSpodziewani Goście. Dyskusja odbędzie się w języku angielskim ze wspólnym tłumaczeniem na język polski.
🟢W programie kolektywne działanie performatywne Bartosza Jakubowskiego "Manifest serc".
Bartosz Jakubowski w swoich projektach modyfikuje przebieg przeszłych wydarzeń, kreując nowe konteksty i zakończenia. Wykorzystuje fotografię, performance, rzeźbę oraz klasyczne materiały archiwalne. Quasi dokumentalny charakter dzieł podkreśla potrzebę twórczej kreacji nowych światów i utopii.

wstęp wolny.
‼️Wydarzenie w reżimie sanitarnym, liczba miejsc jest ograniczona. Limit nie obowiązuje osób posiadających zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19. Okazanie certyfikatu szczepienia jest dobrowolne. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości oraz prosimy o wcześniejsze przygotowanie dokumentu (QR kod).

----------

From Warsaw Bauhaus SOS series:
Warsaw Bauhaus collective, Zachęta National Gallery of Art and the CalArts Center for New Performance invite you to a series of events titled 🧠EUTOPIA: Black Mountain CollAge № OnE🧠. The SOS series is dedicated to the legacy of the American avant-garde Black Mountain College and to the "Theater Piece № 1" by John Cage and Others. The events will take place at the Zachęta National Gallery of Art (Multimedia Room) and the experimental art space Curie City at 36 Tamka St and will include: a facto-fictional space installation (CurieCity), interviews, pseudo-workshops, film screenings, performative actions and lectures, and an improvised choreographed premiere.

Evening #2 :
EUTOPIA: Black Mountain VideoCollAge: Art / Education / NonconFormism / Survival.., the screening of video collage and an open conversation about the American avant-garde educational experiment known as Black Mountain College.***
🟢This will be a presentation of video excerpts about Black Mountain College and about BMC’s Not/Known artists and creators. We hope that the open discussion interspersed with performative activities following the video presentation will create additional circumstances for the exchange of ideas about the context and work of such figures as Buckminster Fuller, John Cage, Suzi Gablik, M.C. Richards, Anne Duformantelle, John Dewey, Pierre Bourdieu, Janusz Korczak and others...
🟢Special guests will include Louise Steinman, writer and performer, Robert Rauschenberg Foundation grantee, Co-Director of the Los Angeles Institute for Humanities and Travis Preston, theatre and opera director, Dean of the CalArts School of Theater and Executive Artistic Director of the CalArts Center for New Performance, as well as Warsaw-based artists, curators and avant-garde researchers, including among others: Zbigniew Libera, Ewa Wiosna Małas-Libera, Bartosz Jakubowski, Edka Jarząb, Joanna Klass and unExpected Guests. The discussion will be held in English with joint translation into Polish.
🟢The programme includes Bartosz Jakubowski’s collective performative action "Manifesto of the Hearts".
In his projects, Bartosz Jakubowski modifies the course of past events, creating new contexts and endings. He uses photography, performance, sculpture and classic archival materials. The quasi-documentary nature of his works emphasises the need for creative creation of new worlds and utopias.

‼️Free admission to all events.
‼️Event under sanitary regime, places are limited. The limit does not apply to persons who have a COVID-19 vaccination certificate. Presentation of the vaccination certificate is voluntary. We encourage you to take advantage of this opportunity and please prepare the document (QR code) in advance.